Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Взаємозв’язок та взаємозалежність планової економіки та тоталітарного суспільства


Взаємозв'язок та взаємозалежність планової економіки та тоталітарного суспільства

Завантажити реферат: Взаємозв’язок та взаємозалежність планової економіки та тоталітарного суспільства

На мою думку, це чудова книга… У моральному та філософському плані я практично згоден з нею, і не лише розумом…

John Maynard Keynes

Есе Ф.А. Хайєка «Шлях до рабства»

Книга присвячена розкриттю фундаментального протиріччя ідеї соціалістичного обліку та контролю. Хайєк розвиває ідею свого попередника фон Мізеса про те, що соціалізм як економічна система приречений на розпад, оскільки тільки вільний ринок, що рухається лише індивідуальними інтересами, здатний породити достатню інформацію для ефективної та розумної координації соціальної поведінки. Іншими словами, свобода є необхідною умовою процвітаючої економіки.

Хайєк гнучко і прагматично адаптує цей принцип до різних аспектів сучасного життя. З нього він виводить, що напрямок політики «ззовні», як правило, гірший, ніж рішення, що приймаються на місці зацікавленими сторонами. Виходячи з цього і спираючись на особисту свободу в рамках закону, автор будує несуперечливу політичну та економічну систему.

Хайєк тут є прямим послідовником Адама Сміта. Його концепція «спонтанної дії» співзвучна з «невидимою рукою», яку передбачав свого часу Сміт.

Центральне місце у політичних поглядах автора займає ідея про неможливість ефективної координації та управління економікою із центру. Соціалізм неминуче зіткнеться з неможливістю навіть за допомогою техніки ефективно збирати та аналізувати дані про особисті та групові переваги та можливості, численні супутні обставини. Тільки система з децентралізованим прийняттям рішень та ринковими принципами взаємодії – «невидима рука» – придатна для сучасної складної економіки.

В цілому всі аргументи в книзі Хайєка побудовані на класичних ліберальних поглядах, в яких концепція свободи індивідуума ставиться в основу.

Прогрес, на думку Хайєка, походить від еволюційного процесу пошуку ніші, у якому учасники ринку експериментують з різними методами отримання прибутку. Більшість із них зазнає невдачі, яка зачіпає лише їх. Але деякі процвітають, і від цього виграє суспільство загалом.

Погляди Хайєка досить відомі з часів Сміта. Основним винятком є ​​заява про те, що держава не може бути «деякою мірою» соціалістичною і немає «середнього шляху» між соціалізмом та вільним підприємництвом. Будь-який елемент соціалізму має тенденцію поширюватися на все суспільство загалом і руйнує його.

Якби уряд не втручався в грошовий обіг, не було б коливань виробництва і, отже, економічних криз. Хайєк вважає помилкою напівмонополістичний підхід урядів до питань фінансового регулювання. Оскільки жодна монополія не здатна адекватно реагувати на будь-які ситуації (вона просто не містить необхідних механізмів), це, зрештою, є першопричиною економічних криз.

Закони соціального розвитку не можуть бути описані простою теорією на зразок фізичної. Складність такої теорії не дає використовувати її для ефективного передбачення приватних явищ, оскільки потрібно точно знати дуже багато параметрів, для яких є лише емпіричні значення. У цьому сенсі можливості науки з пояснення і передбачення соціальних явищ набагато обмеженіші, ніж у фізиці.

Якщо ж піддатися спокусі спробувати побудувати таку теорію, яка дозволяла б керувати соціальним прогресом на кшталт фізичного експерименту, доведеться створити суспільство, яке спрямовує думку певної групи осіб. Це одразу припиняє рух думки. Неможливо допускати наявність реальної свободи в деяких областях та деякої іншої доктрини у всіх інших.

З тих пір, як у 1920 р. Людвіг фон Мізес написав «Соціалізм», триває суперечка про логічну можливість соціалістичної економіки. Однак, прийнявши тезу про те, що гроші як інструмент економічного управління несуть у собі більше прихованої інформації, ніж пряма, неможливо далі триматися командних методів управління продуктивними силами. Аналогічна ситуація з можливістю керувати розподілом доходів на основі певної концепції суспільних заслуг чи потреб. Якщо ціна, включаючи ціну праці, використовується для спрямування продуктивних сил, паралельне використання інших механізмів регулювання, крім ринкових, стає неможливим. У жодному разі від концепції соціалізму нічого не залишається.

Через війну соціалізм неспроможна існувати «сам собою», у відриві від ринкової економічної системи, яка була джерелом технології, інновацій та інформації про ціни. Для країн соціалістичного табору таким джерелом постійно були розвинені країни Заходу.

Досить цікавий постулат, згаданий Хайєком, у тому, що і заслуги мають бути двома різними шкалами. Іншими словами, неможливо ранжувати людей згідно з деякою концепцією справедливості, незалежно від того, чи ця концепція базується на протестантській етиці чи будь-чому іншому. Водночас легко піддатися спокусі і вважати, що навіть за умов вільного ринку в «дійсно моральному суспільстві» вартість та громадська користь можуть бути певним чином прирівняні. Справа в тому, що будь-яке таке зрівняння використовує поняття соціальної справедливості. І зводиться до трактування цього поняття та співвідношення його з поняттям суспільної користі. Але справедливість підпорядковується правилам, які встановлюють люди. Встановлення правил людьми не гарантує розподілу благ відповідно до деяких принципів, оскільки жодне становище не є саме собою «справедливим» або «несправедливим». Воно стає таким лише остільки, оскільки хтось (посадова особа) є відповідальним за таке трактування.

У тому ж контексті спонтанний ринок, при якому ціни діють як керівництво до дії індивідуума, не здатний брати до уваги, що люди заслуговують або чого потребують (у будь-якому сенсі цих термінів), оскільки він створює розподіл, який ніким не проектувався. А те, що ніким не спроектовано, і лише репрезентує поточний стан справ, не може бути справедливим чи несправедливим.

Таким чином, ідея про «справедливий» розподіл фактично змушує відмовитися від ринку на користь планової економіки, в якій хтось вирішує, скільки належить кожному члену суспільства, а ціною цього є повне зникнення особистої свободи.

Хайєк застерігає західний світ проти «неминучого» розвитку бюрократії, яке руйнує його основний постулат — недоторканність особистості та приватної власності як умову розвитку.

Основні ідеї

Суспільство як сукупність ініціатив окремих його членів. Розуміння того, що незалежні та неузгоджені дії окремих осіб призводять до результату, непередбачуваного та недосяжного за допомогою централізованого планування. Вільна індивідуальна економічна діяльність породжує складні соціальні відносини та зумовлює решту свобод.

Економіка, заснована на «внутрішньому знанні». Людські відносини непередбачувані та суб’єктивні, ринок є інструментом їх регулювання. Явища ринку — прибуток, збиток, конкуренція — заохочують інновації, відповідальні потребам суспільства, що змінюються, і породжують соціальні відносини, які не можна побудувати іншим способом.

Необхідність законів.

Правильно побудоване законодавство лише обмежує деякі рамки, в яких може діяти приватна особа, але в жодному разі не наказуєщо саме слід робити в конкретній ситуації. Це у протиріччі з командними методами, використовуваними урядом, яке намагається наказати деяку поведінку і цим породжує примус.

Тиранія громадських груп. Політики часто слідують інтересам певних груп. Це призводить до законів, що просувають інтереси таких груп за рахунок свободи інших, розвитку бюрократії. Тому влада уряду слід обмежувати у конституційному порядку.

Наслідки

У повоєнні роки Хайєк вплинув на Фрайбурзьку школу економістів, ідеї якої, будучи використані урядом ФРН, призвели до бурхливого зростання в 50-60 рр., названому згодом «німецьким дивом».

Багато сучасних економістів вважають, що приклади Хайєка вказують на сучасні ознаки кризи як результат втручання уряду в багато сфер, які колись були приватним життям. Хайєк також вважається першим, що аргументовано вказав на суперечність між бюрократією і свободою навіть в умовах капіталістичного розвитку.

Інтерв’ю, дане Хайєком у травні 1977 р. у Лос-Анджелесі [3], дає деяку ретроспективу його поглядів та його еволюції у зв’язку з повоєнним розвитком економіки теорії та практиці.

Одночасно він передбачив деякі тенденції, які стали очевидними лише кілька років тому, і отримали підтвердження на момент опублікування інтерв’ю (1992 р.).

На противагу основній ідеї Хайєка про ринкові ціни як інструмент раціональної економіки, теоретики соціалістичної економіки намагалися довести, що розумне централізоване планування можливе з використанням досягнень техніки для вирішення описаних Хайєком інформаційних проблем. Однак великомасштабний експеримент з раціонального економічного планування при соціалізмі призвів або до падіння національного продукту та розпаду економіки (у деяких країнах третього світу), або до тоталітарно-поліцейських форм правління (у СРСР та країнах Східної Європи).

У свою чергу деякі західні країни почали відхід від принципів макроекономіки, що вважалися непорушними, у бік вільного ринку в трактуванні Сміта і Хайєка. Такі, наприклад, програма приватизації уряду М. Тетчер у Великій Британії, «Рейганоміка» у США. Усі вони отримали розвиток у 80-ті роки.

Література

1. FA Hayek. The Road to Serfdom. American Economic Review, 1945, Vol. XIII.

2. Хайєк, Ф.А. Шлях до рабства. М., 1992.

3. The Road from Serfdom. Foreseeing the Fall. (FA Hayek interviewed by Thomas W. Hazlett). Reason Magazine, 1992, Vol.4

4. Julian L. Simon. Hayek’s Road Comes to an End. The Scholar of Freedom, April 13, 1992.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *