Взаємодія основних сфер суспільного життя
Химия

Взаємодія основних сфер суспільного життя


Взаємодія основних сфер суспільного життя

Завантажити реферат: Взаємодія основних сфер життя

План реферату

1. Поняття суспільства.

2. Що таке система? Суспільство та природа як елементи системи.

3. Суспільство як система. Підсистеми та елементи суспільства.

4. Суспільні відносини.

5. Взаємодія основних сфер життя.

1. Поняття суспільства.

Термін «суспільство» багатозначний. Зазвичай вказують на такі значення цього слова:

* суспільство як група осіб, що об’єдналися для сучасної діяльності з реалізації спільних для них цілей та інтересів (суспільство книголюбів, суспільство любителів пива, суспільство тверезості тощо). «.

* суспільство як певний етап у розвитку людства чи країни
(первісне суспільство, феодальне суспільство, французьке суспільство епохи Реставрації, радянське суспільство періоду НЕП’ а і т.д.). Тут слово «суспільство» часто вживається разом зі словами «стадія», «етап», «період».

* суспільство як характеристика якісного стану того чи іншого етапу у розвитку людства чи країни («суспільство споживання», «інформаційне суспільство», «традиційне суспільство» і т.д.). У цьому випадку слову «суспільство» обов’язково передує його якісна характеристика.

* суспільство як гранично широке поняття для позначення тієї частини матеріального світуяка відокремилася від природи і певним чином взаємодіє з нею. У цьому сенсі суспільством називають сукупність всіх форм об’єднання та способів взаємодії людей як між собою, так і з природним навколишнім світом. Це останнє визначення та вважається філософським визначенням поняття суспільства.

Перш ніж перейти до характеристики взаємодії суспільства і природи, необхідно звернути увагу на подібність, яка існує між різними поняттями «суспільства». Цю схожість можна побачити, якщо уважно придивитися до самого слова: «суспільство» — від слів «загальний», «спільність» (латинське societas також походить від socius, що означає спільний, спільний).

2. Що таке система? Суспільство та природа як елементи системи.

Якщо взяти до уваги походження слова «суспільство», стає необхідним для його докладної характеристики ввести у вжиток поняття «системи» та розглянути суспільство з погляду системного підходу.

Система (від грецького «systema») — сукупність або поєднання частин та елементів, пов’язаних між собою та певним чином один з одним взаємодіючих.

Говорять про Сонячну систему, річкову систему, нервову систему. Системою є будь-яка сукупність явищ, які пов’язані між собою та взаємодіють один з одним. У цьому сенсі системою є та та єдність, складовими частинами якої є суспільство та природа.

Взаємодія нашого суспільства та природи свідчить про їх нерозривний зв’язок друг з одним.

Суспільство не може існувати поза природою і без взаємодії з нею, оскільки:

* воно виникло в результаті розвитку природного світу, виділившись на певному етапі з нього (це сталося у тривалому та складному процесі становлення людини),

* воно бере з навколишньої природи засоби та ресурси, необхідні для свого розвитку (землеробство неможливе без існування родючих ґрунтів, сучасна промисловість не може існувати без цілого ряду природних матеріалів, життя сучасного суспільства немислиме без використання різних природних джерел сировини),

* темпи та особливості його розвитку багато в чому визначаються специфікою природного середовища, кліматичних і географічних умов.

(Стародавні цивілізації Сходу (стародавній Єгипет, цивілізація стародавнього Китаю) виникають у долинах річок, клімат посушливий, необхідні еміграційні зрошувальні системи. Величезні трудовитрати і тому завжди сильний деспотичний початок.)

Суспільство водночас надає величезний вплив на природу оскільки:

* воно виробляє різні засоби пристосування, адаптації до навколишньої природної стихії (людина навчилася користуватися вогнем, будувати будинки, шити одяг, створила штучні матеріали, необхідні для життєдіяльності суспільства),

* у процесі праці суспільство видозмінює природні ландшафти, використовує ті чи інші природні ресурси на користь подальшого у суспільному розвиткові (наслідки цього впливу може бути як руйнівними, і благотворними).

Крим – раніше більш посушливий клімат. займалися переважно рибальством, після приєднання Криму до Росії (1783), привезли екзотичні дерева, змінився клімат (клімат став м’якшим).

У Голландії дуже мало було родючої землі, землю постійно затоплювало. Голландці створили мережу гребель, осушувальних каналів, за рахунок цих споруд значно збільшили площу земель придатних як для
будівництва так землекористування.

Було створено штучне Рибинське водосховище, затопили села, села та заплавні луки. Зараз там погана екологія та гниє все те, що знаходиться під водою – негативний вплив на природу.

Чи стає суспільство у міру свого розвитку вільнішим, незалежнішим від природи? Ще недавно відповідь могла бути тільки позитивною — людина розглядалася як істота, здатна підкорити, підкорити собі природу (за принципом: «Ми не можемо чекати милості від природи, взяти їх у природи — наше завдання»). Сьогодні очевидно, що суспільство не може бути від природи незалежним. У чомусь ми в сучасному світі залежимо від природи більше, ніж будь-коли. Мається на увазі та обставина, що суспільство стоїть сьогодні перед екологічною катастрофою, створеною хижацьким, споживчим ставленням до природи. Вичерпання природних ресурсів, їх забруднення ставить перед суспільством завдання виживання, збереження роду людського. У зв’язку з цим слід згадати, що ООН у 1992 році прийняла концепцію сталого розвитку, обов’язкову для всіх держав і що виходить з необхідності забезпечити такий розвиток суспільства, яке дозволило б зберегти природний світ та забезпечити виживання людства.

3. Суспільство як система. Підсистеми та елементи суспільства.

Саме суспільство може бути розглянуто як певну система взаємодіючих підсистем та елементів.

Основні підсистеми суспільства – сфери суспільного життя. Зазвичай говорять про існування чотирьох найважливіших соціальних (суспільних) сфер:

Дані підсистеми (сфери), у свою чергу, можуть бути представлені сукупністю елементів, що входять до них:

* економічна — виробничі установи (заводи, фабрики), установи транспорту, фондові та товарні біржі, банки тощо,

* політична — держава, партії, профспілки, молодіжні, жіночі та ін. організації тощо,

* соціальна — класи, страти, соціальні групи та верстви, нації тощо,

* духовна – церква, освітні установи, наукові установи тощо.

4. Суспільні відносини.

Для характеристиці суспільства як системи недостатньо виділити входять до нього підсистеми та елементи. Важливо показати, що вони знаходяться у взаємному зв’язку між собою і можуть бути представлені як зв’язки між соціальними групами, націями, індивідами, що виникають у процесі економічного, політичного, соціального, духовного життя суспільства. Для позначення цих зв’язків використовується термін «громадські відносини» ..

Види суспільних відносин:

     материальные:     |        духовные:
-----------------------+------------------
по поводу поизводства, |политические ,
распределения       |правовые,
обмена и потребления  |нравственные,
материальных      |идеологические
благ          | и др.

5. Взаємодія основних сфер життя.

Суспільство, таким чином, є певною сукупністю елементів, взаємопов’язаних і взаємодіючих один з одним.
Сфери суспільного життя взаємопроникні та взаємопов’язані.

Економічні труднощі і тим більше кризи (економічна сфера) породжують соціальну нестійкість і невдоволення різних суспільних сил (соціальна сфера) і ведуть до загострення політичної боротьби і нестабільності (політична сфера). інтенсивними науковими дослідженнями, зусиллями діячів культури, спрямованими на усвідомлення витоків кризи та шляхів виходу з неї. Такий один із прикладів, що ілюструють взаємодію основних сфер суспільного життя.

Військовий переворот (політична сфера) як наслідок економічної кризи, різке зниження рівня життя (економічна сфера), розбіжність у суспільстві (соціальна сфера) і все це відбивається на духовному житті суспільства. (Піночет (1973) (військова хунта) прийшов до влади в Чилі внаслідок військово-фашистського перевороту, встановив режим найжорстокішого терору, економіка покращилася, розбіжність у суспільстві, творча інтелігенція пішла у підпілля.

Основні поняття . суспільство, система, суспільні відносини, сфери суспільного життя

Запитання та завдання:

1) Дайте визначення переліченим вище поняттям. Проаналізуйте їх.

2) Наведіть приклади благотворного та негативного впливу суспільства на природу.

3) Дайте класифікацію сфер суспільного життя та видів суспільних відносин. Наведіть життєві ситуації, які б ілюстрували теоретичний матеріал.

4) Наведіть свої приклади (щонайменше двох) взаємодії основних сфер життя.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *