Теорії суспільного договору (Д.Ж.Локк, Т.Гоббс, Ж.-Ж.Руссо)
Химия

Теорії суспільного договору (Д.Ж.Локк, Т.Гоббс, Ж.-Ж.Руссо)


Теорії суспільного договору (Д.Ж.Локк, Т.Гоббс, Ж.-Ж.Руссо)

Завантажити реферат: Теорії суспільного договору (Д.Ж.Локк, Т.Гоббс, Ж.-Ж.Руссо)

План реферату

1. Проблема походження держави: основні теорії.

2. Т. Гоббс та його теорія суспільного договору.

3. Дж. Локк про суспільний договір.

4. Теорія суспільного договору в системі поглядів Ж.-Ж. Руссо.

1. Проблема походження держави: основні теорії.

Щоб зрозуміти зміст теорій суспільного договору та їх місця у розвитку поглядів на походження суспільства та держави, необхідно коротко перерахувати деякі з відомих концепцій, у яких розглядаються ці питання. Серед безлічі теорій та концепцій слід назвати насамперед такі:

* На думку Платона, суспільство і держава істотно не відрізнялися між собою. Держава була формою спільного поселення людей, що забезпечувала захист спільних інтересів, території, підтримання порядку, розвиток виробництва, задоволення повсякденних потреб,

* У Аристотеля вперше з’являється чіткий поділ понять суспільства та держави. Він думав, держава втілює у собі систему відносин особливого типу — відносин панування і підпорядкування, що він назвав політичними. Вивчивши різні форми державного устрою давньогрецьких полісів, він запропонував як ідеальну, нац. політику, тобто. держава, в якій органічно перепліталися риси монархії, аристократії та демократії,

* У середньовічній Європі міцно утвердилася думка про те, що держава є результатом творення бога, своєрідним договором бога і людини. Такий погляд на походження держави називають теологічним,

* У 17 — 18 ст. виникають теорії, пізніше об’єднані поняттям теорій соціального контракту. Докладно про них йтиметься далі. Ці теорії, що мали різні модифікації, виявилися надзвичайно популярними і зберігають своє значення досі,

* З інших теорій походження держави, що мали велике значення у розвитку людства, слід назвати марксистську теорію. Її прихильники походження держави бачать у класовій боротьбі. Щоб ворожі класи «не пожерли» один одного, потрібна сила, яка підтримуватиме порядок у суспільстві. та сила, захищаючи інтереси панівного класу, триматиме у покорі класи, що експлуатуються.

Тема цього питання — теорії суспільного договору, про які йтиметься нижче.

2. Томас Гоббс та його теорія суспільного договору.

Томас Гоббс (1588-1649), англійський філософ 17 століття, у своєму відомому трактаті «Левіфіан, або матерія, форма і влада держави церковної та громадянської» вперше, мабуть, виклав теорію суспільного договору
у певній ,чіткої і раціоналістичної (тобто що ґрунтується на аргументах розуму) формі.

На думку Гоббса, появі держави передує так званий природний стан, стан абсолютної, нічим необмеженої свободи людей, рівних у своїх правах та здібностях. Люди рівні між собою і в бажанні панувати, мати ті самі права. Тому природний стан для Гоббса є в повному розумінні «стан війни всіх проти всіх». Абсолютна свобода людини — прагнення анархії, хаосу, безперервної боротьби, в якій виправдовується і вбивство людини людиною.

У цій ситуації природним і необхідним виходом стає обмеження, приборкання абсолютної свободи кожного в ім’я блага та порядку всіх. Люди повинні взаємно обмежити свою свободу, щоб існувати в стані суспільного світу. Вони домовляються між собою про це обмеження. Це взаємне самообмеження називається 2 суспільним договором.

Обмежуючи свою природну свободу, люди водночас передають повноваження щодо підтримання порядку та нагляд за дотриманням договору тій чи іншій групі чи окремій людині. Так з’являється держава, влада якого суверенна, тобто. незалежна від жодних зовнішніх чи внутрішніх сил. Влада держави ,на переконання Гоббса ,має бути абсолютна, держава має право на користь суспільства загалом вживати будь-яких примусових заходів до своїх громадян. Тому ідеалом держави для Гоббса була абсолютна монархія, необмежена влада до суспільства.

3. Джон Локк про суспільний договір.

Дещо інших поглядів дотримувався інший англійський мислитель 17 ст Дж.Локк (1632-1704).

У роботі «Два трактати про державне правління» він висуває інший погляд на первісний, природний стан людини. На відміну від Гоббса з його тезою про «війну всіх проти всіх», Локк вважає первісної абсолютної свободи людей не джерело боротьби, а вираження природної їх рівності та готовності слідувати розумним природним, природним законам. Ця природна готовність людей призводить їх до усвідомлення того, що в інтересах загального блага необхідно, зберігши свободу, частину функції віддати уряду, який покликаний забезпечити подальший розвиток суспільства. Так досягається суспільний договір між людьми, так виникає держава.

Основна мета держави — Захист природних прав людей, прав на життя, свободу та власність. Легко помітити, що Локк істотно відходить від теорії Гоббса. Гоббс підкреслював абсолютну владу держави над суспільством та людьми. Локк наголошує на іншому: люди віддають державі лише частину своєї природної свободи. Держава має захищати їх природні права на власність, життя, свободу. Чим більше прав у людини, тим ширше коло його обов’язків перед суспільством. Держава при цьому не має абсолютної довільної влади. Громадський договір передбачає, на думку Локка, і відповідальність держави перед громадянами. Якщо держава не виконує свого обов’язку перед людьми, якщо вона порушує природні свободи – люди мають право боротися проти такої держави.

Локка часто називають серед основних теоретиків демократичного державного устрою. Його ідеал — англійська конституційна монархія, в якій втілено рівновагу інтересів особистості та держави.

Погляди Локка знайшли яскраве вираження у «Декларації незалежності США» та «Декларації прав людини і громадянина» у Франції.

4. Теорія суспільного договору в системі поглядів Ж.-Ж. Руссо.

Ж.-Ж. Руссо (1712-1778) був одним із найбільших представників французького Просвітництва. Його теорія суспільного договору суттєво відрізнялася як від поглядів Гоббса, так і від поглядів Локка.

Природний стан людей Руссо трактує стан первісної гармонії з природою. Людина не потребує ні громадських обмежувачів, ні моралі, ні систематичної праці. Здатність до самозбереження утримує його стану » війни всіх проти всіх » . Однак, населення зростає, змінюються географічні умови, розвивається здібності та потреби людей, що призводить в кінцевому рахунку до встановлення приватної власності. Суспільство розшаровується на багатих і бідних, могутніх і утисків, які ворогують між собою. Нерівність розвивається поступово: спочатку визнаються багатство та бідність, потім – могутність та беззахисність, нарешті – панування та поневолення. Суспільство потребує громадянського світу — укладається суспільний договір, за яким влада над суспільством переходить державі. Але в основі державної влади, на думку Руссо, лежить воля та свободи кожної окремої людини. Ця свобода і воля залишаються абсолютними, необмеженими та після укладання громадського договору. Тому Руссо висуває свою знамениту тезу про те, що носієм і джерелом влади є народ, який може і повинен скидати владу, що порушує умови суспільного договору. Суверенно не держава, забобонний народ. народ творить закони, змінює їх, приймає нові.

Ці погляди відрізняються радикалізмом та революційністю. Саме вони лежали в основі ідеології найукрай групи революціонерів часів Французької революції — якобінців і служили обґрунтуванням якобінського терору.

Основні поняття: суспільний договір, природний стан, «війна всіх проти всіх», суверенітет.

Запитання та завдання реферату:

1) Дайте визначення основних понять.

2) Охарактеризуйте погляди Гоббса, Локка та Руссо.

3) У чому полягали важливі розбіжності у трактуванні теорії соціального договору цими мислителями?

4) Знайдіть тексти «Декларації незалежності» та «Декларації прав людини та громадянина». Які відомі вам погляди Локка знайшли у них вираз?

5) Чому саме теоритичні побудови Руссо виявилися близькими вкрай революційної партії Французької революції — якобінцям?

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *