Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Структура управління будівельно-монтажним трестом


Структура управління будівельно-монтажним трестом

Завантажити реферат: Структура управління будівельно-монтажним трестом

Поняття про систему будівельних організацій

У системі будівельного виробництва відповідно до особливостей та характеру будівельно-монтажних робіт діють різні типи об’єднань, трестів.

Основним госпрозрахунковим ланкою управління є трести, які мають матеріальними і трудовими ресурсами, які мають господарської самостійністю. До їхнього складу входять виробничі підрозділи, функціональні служби, допоміжні господарства.

Головними завданнями тресту є:

— своєчасне та якісне виконання завдань з будівництва та введення в дію потужностей та об’єктів будівництва, виконання комплексу будівельних та монтажних робіт;

— підвищення ефективності будівельного виробництва на основі його інтенсифікації, нарощування та раціонального використання потужностей;

— систематичне підвищення праці на основі впровадження та розвитку бригадного підряду;

— Удосконалення організації будівельного виробництва та управління будівництвом, зниження собівартості будівельно-монтажних робіт;

— Здійснення необхідних заходів щодо охорони навколишнього середовища.

Будівництво здійснюється підрядним та госпрозрахунковим способом. При підрядному способі всі роботи виконують будівельні організації, які своїми кадрами та матеріально-технічними засобами, на основі договорів підряду, споруджують та здають замовнику об’єкти в обумовлені договорами терміни. Підрядні організації оперативно управляють трудовими та матеріальними ресурсами, що забезпечує у встановлені планом терміни введення в дію основних фондів, виконання завдань зростання продуктивності праці, скорочення тривалості будівництва.

Трести кваліфікують за такими ознаками:

— За характером договірних відносин: субпідрядні та інпідрядні;

— За видом виконуваної роботи: загальнобудівельні, що виконують основні види загальнобудівельних робіт (земляні та ін) і спеціалізовані, що виконують один вид або комплекс однорідних робіт (оздоблювальні та ін);

— За районом діяльності: трести — майданчики міського типу, територіальні, загальносоюзні.

Структура апарату управління будівельно-монтажної організації

Управління діяльністю будівельно-монтажних організацій здійснюється керівниками організацій та апаратом управління, що складаються з лінійного та функціонального персоналу.

Лінійний персонал — працівники апарату тресту та управлінь, що виконують спеціалізовані функції у підготовці та управлінні виробництвом.

Функціональний персонал — працівники, старші виконроби, виконроби, майстри, диспетчери, геодезисти, дільничні механіки та ін.

Управління трестом здійснюється керуючими та підпорядкованим йому апаратом — адміністрацією тресту.

Керуючий трестом є особою, уповноваженою з урахуванням єдиноначальності організувати всю роботу підприємства, без довіреності діяти від імені тресту, представляти трест переважають у всіх організаціях, розпоряджатися його майном і коштами, укладати договори, видавати довіреності, відкривати банку рахунку підприємства. Керуючий безпосередньо керує плановим та кошторисно-договірним відділами, бухгалтерією та відділом кадрів. Керівництво рештою відділів керуючий здійснює через своїх заступників. Один із заступників, зазвичай головний інженер, є першим заступником управителя.

Головний інженер відповідальний втілення у життя технічної політики у організаціях тресту. Він керує виробничим та технічним відділами, відділами головного механіка та енергетика, технолога, відділом праці та зарплати, лабораторіями.

Заступнику з виробництва підпорядковано: оперативно-виробничий відділ, диспетчерський відділ, відділ координації субпідрядників.

Заступник із економіки (головний економіст) керує планово-економічною роботою тресту. У порядку перерозподілу обов’язків йому доручають відділи планової праці та зарплати та кошторисно-договірної. Його робота повинна проводитися в тісному контакті зі службою головного бухгалтера, який за чинним правом може бути підпорядкований безпосередньо керуючого.

Заступник із постачання керує відділами постачання та виробничими підприємствами. Під його керівництвом працюють секретар та старший юрисконсульт.

Заступник з кадрів та побуту керує відділами кадрів та адміністративно-господарським, а також машинописним бюро.

Плановий відділ складає проекти перспективних, річних та оперативних планів підрядних та субпідрядних робіт, доводить планові завдання до виконавців, організує облік їх виконання та складає звіт щодо роботи; здійснює економічний аналіз виробничо-господарської діяльності та розробляє пропозиції щодо виконання підвищення ефективності роботи будівельної організації; становить кошториси використання фондів економічного стимулювання.

Оперативно-виробничий відділ проводить підготовку виробництва; спрямовує, систематично контролює та регулює виробничу діяльність будівельно-монтажних управлінь, своєчасне введення потужностей та об’єктів; складає графіки будівництва та забезпечення його матеріало-технологічними ресурсами.

Технічний відділ приймає від замовників проектно-кошторисну документацію, контролюючи своєчасне надходження, комплектність та якість, забезпечує технологічною документацією будівельно-монтажні управління та субпідрядні організації; розробляє за участю інших підрозділів тресту плани технічного розвитку та організаційно-господарських заходів; проводить заходи щодо застосування перспективних конструкцій та ефективних матеріалів.

Відділ головного механіка та енергетика об’єднують у собі два різні напрямки, але найчастіше ними керує одна людина, тому що ці сфери тісно пов’язані між собою. Головний механік організує та контролює експлуатацію власного та орендованого парку машин, механізмів та обладнання; забезпечує своєчасне та правильне оформлення наряд-замовлень та відповідної проектно-кошторисної документації субпідрядним управлінням механізації та контролює роботу ремонтно-механічних майстерень.

Головний енергетик організує та контролює експлуатацію енергетичного господарства та зв’язку на об’єктах тресту; іноді йому доручають контролю над роботою електромонтажних субпідрядних організацій.

Кошторисно-договірний відділ розглядає та погоджує кошторисну документацію, контролює її надходження; оформляє договори підряду та субпідряду, контролює їх виконання; контролює правильність розрахунків із замовником та субпідрядниками за виконання будівельно-монтажних робіт; розробляє планово-розрахункові ціни на матеріали та послуги для підрозділів праці.

Відділ організації праці та зарплати розробляє проект перспективних річних та оперативних планів праці; готує заходи щодо підвищення продуктивності праці та правильної витрати фонду заробітної плати, контролює їх виконання; запроваджує наукову орієнтацію праці; впроваджує та вдосконалює бригадний господарський розрахунок.

Відділ метеріально-технічного постачання організує отримання, доставку та зберігання матеріалів, деталей, конструкцій, обладнання, інструменту, спецодягу та інвентарю. У міру вдосконалення процесу комплектації у трестах створюються управління виробничо-технологічної комплектації. Бухгалтерія здійснює бухгалтерський облік господарської діяльності, контроль за правильним витрачанням матеріальних цінностей та грошових коштів.

Відділ виробничих підприємств організує експлуатацію бетонно-розчинних установок, полігонів для виготовлення бетонних та залізобетонних конструкцій та інших виробничих вузлів; розробляє їм планові завдання, контролює їх виробничо-господарську діяльність і розподіляє продукцію.

Підприємство як основна ланка матеріального виробництва

Будівельне підприємство (об’єднання, трест чи прирівнювана щодо нього організація) є основним ланкою будівельного комплексу, що входить у систему єдиного народногосподарського комплексу.

Будівельне підприємство забезпечує:

— розвиток та підвищення ефективності виробництва, його всебічну інтенсифікацію, прискорення науково-технічного прогресу, зростання продуктивності праці, ресурсозбереження, збільшення прибутку (доходу);

— соціальний розвиток колективу, послідовне здійснення принципу розподілу праці, соціальної справедливості;

— самоврядування будівельного колективу.

Функціонування підприємства (об’єднання) визначається принципами дії, основними рисами та структурою.

Основними принципами дії підприємства є плановість, повний господарський розрахунок та самофінансування, самоврядування та повна відповідальність за зобов’язаннями.

Будівельне підприємство складається з безлічі елементів виробництва (робітників і фахівців, машин і обладнання, матеріалів, деталей і конструкцій), з безлічі зв’язків праці та відмінностей в умовах праці, з багатьох зв’язків між виробничими елементами, з цілісності завдань колективу та безлічі різноманітних особистих інтересів. Будівельне підприємство — це складна динамічна система, і для того, щоб її стан наводити відповідно до запланованих параметрів, слід постійно і безперервно керувати цим підприємством.

Структура керування виробничими будівельними системами.

При управлінні виробничими будівельними системами виділяють структуру об’єкта управління, структуру завдань управління та структуру органів виконання.

Структура об’єктів управління має відображати виробничо-технологічні та виробничо-транспортні елементи будівельної системи, а також їх взаємозв’язки. У будівельному виробництві, як у будь-якому іншому вигляді матеріального виробництва, основним процесом, що формує структуру об’єкта управління, є виробничий. Виробничий процес — це сукупність взаємозалежних, раціональних, цілеспрямованих дій, що забезпечують зведення або оновлення (реконструкцію, модернізацію) будівельних об’єктів. Вся різноманітність будівельних процесів можна поділити на три групи:

— Основні технологічні процеси;

— Допоміжні технологічні процеси;

— Обслуговуючі процеси.

Сукупність цих процесів становить виробничий будівельний процес, який є об’єктом управління.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *