Структура інформаційної системи 2
Реферати

Структура інформаційної системи 2


Анотація на тему:

Обчислювально-інформаційні системи належать до класу складених систем, оскільки в них можна досягати великої кількості різноманітних елементів, що взаємодіють. Тому при складанні комп’ютерної АС необхідно позначити її структуру.

Загалом під структурою комп’ютера АС зрозуміти особливості внутрішньої структури системи, описати постійні зв’язки між її елементами.

При описі АС розрізняють кілька типів структур, які розрізняють за типами елементів і зв’язками між ними.

Наприклад, згідно РД 50-680-88 при описі систем доміжної, функціональної, технічної, організаційної, документальної, алгоритмічної, програмної та інформаційної структур.

Функціональна структура — це ціла структура, елементами якої є підсистеми (компоненти), функції АС або частини, а зв’язки між елементами — цілі потоки інформації, що циркулюють між ними під час функціонування АС. .

Технічна структура — це ціла структура з елементами, якими володіє комплекс технічних особливостей АС, а зв’язки між елементами забезпечують обмін інформацією.

Під організаційним розумінням структури, елементи такого колективу людей і кола віконівців, а зв’язки між елементами — інформаційної, супідрядності та взаємовпливу.

Документна структура — це ціла структура, елементами якої є неузгоджені склади та документи АС, а зв’язками між елементами є взаємна модальність, вхід та супідрядність.

Елементами алгоритмічної структури є алгоритми, а зв’язки між алгоритмами реалізовані для додаткових інформаційних масивів.

У структурі програми зв’язки між елементами також реалізовані в масивах візуальної інформації, а елементи структури є програмними модулями.

Інформаційна структура — це ціла структура, елементи якої становлять основу та подання інформації в системі, а зв’язками між ними є операція перетворення інформації в системі.

Елементами інформаційної структури також можуть бути інформаційні масиви, а посиланнями можуть бути операції з масивами: візуалізація, корекція, перегляд, скорочення тощо.

Глибіна розподілу інформаційної системи, тому склад і зміст її елементів можуть суттєво змінюватися у вигляді мети, поставленої перед певною інформаційною системою. Крім того, у сфері АС буде лежати склад елементів для інших тих же розумів.

Повної і загальноприйнятої класифікації елементів АУ не досі. Але практика їх функціонування показує, що в усіх АС є такі елементи, як «функція АС» і «компонент (підсистема) АС».

Функція АС – це цілісність саморобної інформаційної системи, оскільки вона спрямована на досягнення визначеної цілі. Перелік функції її АС лежати в області її діяльності, об’єкта управління, визнання її та ін. Наприклад, в інформаційній системі фінансового менеджменту країна бачить дві основні функції: бюджетне планування та бюджетний моніторинг.

Компонент (підсистема) АС — це ціла частина, яка бачиться за позначеним знаком, або знак — як ціле. Компоненти комп’ютерної АС, за власним розпізнаванням, поділяються на безпечні та функціональні. Турбота про вашу організацію методично, технічно, математично, програмно, інформаційно, лінгвістично, юридично та ергономічно.

Перед організаційною безпекою має бути послідовність документів, що описують технологію функціонування АС, методи вибору та розміщення технологічних пристроїв для досягнення конкретних результатів у роботі АС.

Для забезпечення функціонування комп’ютерної АС необхідно мати ряд ресурсів і об’в’язкових об’єктів праці, дбати про роботу і роботу (практику). Роль першого в АС полягає в інформації (інформаційна безпека), а також роль продукту практики. За допомогою практики та різної технічної безпеки АС, які виконують функції технічної безпеки. Саме цю функцію співочого світу має підкорити математична та програмна безпека. Ну, а до самої практики, то, природно, штат спеціалістів також зобов’язаний бути АС.

Інформаційне забезпечення відбирати у себе не менше інформаційних ресурсів як предмета практики та інформації як продукту практики, а й методи ведення використання інформаційної бази є об’єктом управління.

Також перед інформаційною безпекою мають бути також методи класифікації та кодування інформації, способи організації нормативної та підсумкової інформації, заохочення банків даних, zocrema заохочення та підтримки інформаційної бази тощо.

Технічне забезпечення об’єднення сумісних технічних забів, використаних при функціонуванні комп’ютерної.

До математичної безпеки створюються набір математичних методів, моделей і алгоритмів для розробки завдань, наприклад, застосовуються в АС; моделі та алгоритми, які входять до цієї безпеки як інструмент для подальшого розвитку функцій програмного забезпечення. Моделі системи управління та об’єкта автоматизації лежать передусім перед безпекою організації.

Програмна безпека — це сукупність програм на основі даних і програмних документів, які визнані для підтримки, функціонування та повторної перевірки працездатності АС.

Лінгвістично безпечно помститися набору засобів і правил формалізації природної мови, які перемагають у процесі агрегації користувачів та оперативного персоналу заводу з комплексом засобів автоматизації функціонування АС.

Перед правовим забезпеченням має бути послідовність правових норм, оскільки вони регулюють правові думки під час функціонування АС та правовий статус результатів такого функціонування.

Методично подбати про власну колекцію документів, оскільки вони описують технологію функціонування АС, способи вибору та розміщення технологічних пристроїв для досягнення конкретних результатів у роботі АС.

Ергономічна безпека AS — це набір інструментів і методів, які створюють найприємніші уми людей в AS, уми людей та EOM для взаємодії.

Функціональний шлях до структури AS дає можливість бачити підсистеми (компоненти) з іншим визначенням поняття «функція управління». Найбільше розширення відбулося створення функціональних підсистем за ознакою управління об’єктами (елементами) виробничого процесу та за ознакою етапів управління.

Так, у першому типі формуються функціональні підсистеми, наприклад, управління технічною підготовкою виробництва, основним виробництвом, додатковим виробництвом, матеріальними ресурсами, трудовими ресурсами тощо.

В інформаційних системах органів управління імперської влади та некомерційної сфери така структура прив’язана до функцій, ніби вони встановлені нормативно-правовими актами. Наприклад, в автоматизованій системі державної статистики (АСДС) здійснюється передача функціональних підсистем статистики промисловості, сільського господарства, життєдіяльності капіталу і т. д. Функціональна структура АСДС нечасто повторює склад функціональних запасів у Мінстаті Україна.

З іншого боку, з позиції етапу управління, виділяють функціональні підсистеми прогнозування, довгострокового планування, оперативного управління, зовнішнього вигляду бухгалтерського обліку тощо.

Розподіл таких функціональних підсистем у різних АС неоднаковий. Пісня світу пояснюється в світлі єдиного погляду на склад функцій управління в народній державі.

Що стосується розпізнавання функціональної підсистеми АС, то тут є одне — розробка економічних завдань для прийняття управлінських рішень, яка базується на результатах обробки даних.

Завдання в АС комп’ютера або завдання обробки даних визначається як функція однієї частини, яка являє собою формалізовану сукупність автоматичних дій, які призводять до результатів заданої форми. Наприклад, завданням в АСУП може бути підвищення заробітної плати бригади, поява розрахунків з постпрацівниками, поява валютних операцій тощо.

Завдання, які розробляються в комп’ютерних інформаційних системах, можуть мати ряд характерних особливостей, які можна додати до технології автоматизованої обробки даних.

1. Інформаційний взаємозв’язок, що виявляється в тому, що результати розробки одних завдань і вхідні дані для розробки інших. Ця особливість додається до складу та інформаційної бази комп’ютерної системи, що вимагає також вибору способів і методів агрегування та збору інформації в системі.

2. Мазовістський і груповий характер вирішення. Як правило, економічні витрати називаються через проспіваний термін, причому вказується не один, а група взаємних економічних показників. Ця особливість додається до структури алгоритмів при розробці завдань, а також до складу та встановлення програмних систем.

3. Необхідність багатого різноманіття розв’язування. Варто зробити прогноз, спланувати, прийняти рішення. З цієї ж причини в комп’ютерній системі можуть бути передачі спеціальних інструментів і апаратних засобів, наприклад, бази моделей для задоволення ваших потреб.

4. Чітко регламентовані терміни подання вхідних даних та результатів випуску завдання, а також достовірність вхідних даних та результатів випуску завдання. Тому, коли комп’ютерна ІМС будується, необхідно змінювати потужність керуючої інформації на всіх етапах перетворення (реінжинірингу).

5. Постійно змінювати склад економічних показників та методи їх розробки. Ця особливість вливається в склад і зміну програмної безпеки, особливо на прикладну частину.

Розноманітність розв’язуваних у комп’ютерних інформаційних системах завдань вимагатиме їх класифікації.

На малу вказано класифікацію завдань обробки даних за шістьма основними ознаками, які найчастіше згадуються в спеціальній літературі. 4.

Для функцій управління, планування, обліков, контрольних завдань, завдань стандартизації показань, зберігання світловості тощо.

За характером перетворення інформації завдання в АС поділяються на підрахунок, імітацію та прийняття рішень.

На роль у процесі управління існують різноманітні інженерно-технічні, економічні та інформаційно-розвивальні завдання.

За математичною сутністю задачі ЕОМ поділяються на оптимізаційні, прямий аналіз та інформаційно-пошук.

Завдання оптимізації розробляються в пошуках одного рішення з великої кількості можливих варіантів. Сморід характеризується розбірним методом розрахунків (який збільшує потребу в різноманітності різних моделей), а також помітно малими розмірами вхідних даних.

За своїм основним завданням поточна ЕОМ стоїть перед завданнями безпосередньої розробки. Вони характеризуються великим розширенням і згортанням вхідних даних, простим методом розрахунки та одноваріантним розв’язуванням.

Інформаційно-пошукові завдання, тому завдання типу «живлення – вхід» характеризуються розбірним методом аналізу та значними розмірами вхідної інформації.

Для можливості формалізованого опису завдань АС поділяються на формалізації та неформалізації. Розв’язування спочатку можна описати, дивлячись на математичні формули і перелоги, інші — того зростання неможливе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *