Розробка генерального плану обробки деталі Гільза з детальною розробкою технологічних переходів для поверхні 028e8
Реферати

Розробка генерального плану обробки деталі Гільза з детальною розробкою технологічних переходів для поверхні 028e8


Міністерство вищої та середньої спеціальної освіти Російської Федерації
Московська державна академія приладобудування та інформатики

Відділ ________________________________________________________________

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
для курсової роботи з:

Розробка генерального плану обробки деталі «Гільза» з детальною розробкою технологічних переходів для поверхні Æ28e8

Студент Бакачов А.І. _

підпис, дата ініціали, прізвище

Позначення курсової роботи KR-2068757-1201.02-MT8-40-99_

Група МТ-8 Спеціальність 1201_

номер, ім’я

Відділення _______________________________________________________________

Робота захищена ________________________ Оцінка _______________________

Менеджер по роботі Шебров О.М._
підпис, дата ініціали, прізвище

Члени комісії _______________________________________________________________
підпис, дата ініціали, прізвище

_______________________________________________________
підпис, дата ініціали, прізвище

Вступ

У розвитку технології різання металу в останні роки відбулися принципові зміни. Інтенсифікація технологічних процесів на основі використання різального інструменту з нових інструментальних матеріалів, розширення сфери застосування обладнання з ЧПУ, створення роботизованих верстатів і гнучких виробничих систем, керованих комп’ютером, підвищення розмірної та геометричної точності, досягнутої при обробці – це неповний перелік найважливіших напрямів розвитку технологій. механічна обробка в машинобудуванні.

Інформація про технологічні процеси, у тому числі процеси з використанням інструментів із надтвердих матеріалів та мінеральної кераміки, про технологічні прийоми досягнення високої точності прецизійних деталей, про особливості впровадження гнучких виробничих систем, роботизованих верстатів, верстатів із ЧПУ та багатоопераційних верстатів. , верстати, допоміжний інструмент, а також рекомендації щодо вибору умов різання та техніко-економічної ефективності вдосконалення технології механічної обробки виробництва є необхідною основою для створення нових технологічних процесів, розробки налаштувань, впровадження прогресивних металорізальне обладнання, інструменти, прилади тощо.

МГАПІ, МТ-8
УКП Строминка

Якість виготовлення продукції визначається сукупністю властивостей процесу виготовлення, відповідністю цього процесу та його результатів встановленим вимогам. Основними виробничими факторами є якість обладнання та інструментів, фізико-хімічні, механічні та інші властивості сировини та заготовок, досконалість розробленого технологічного процесу та якість обробки та контролю.

1. Загальні положення

1.1. Мета та завдання курсової роботи.

Мета курсової роботи – прищепити навички самостійного розв’язування задач при проектуванні технологічних процесів виготовлення деталей.

Метою курсової роботи є розробка маршруту обробки двох-трьох елементарних поверхонь деталі (з використанням коефіцієнта уточнення) та складання загального плану обробки деталі.

1.2. Тема курсової роботи.

Тема курсової роботи – розробка загального плану обробки деталі з детальною розробкою для двох-трьох елементарних поверхонь.

1.3. Склад і обсяг курсової роботи.

Курсова робота включає: розрахунково-пояснювальну записку на 8 … 12 сторінках рукописного тексту, рисунків і таблиць.

Графічна частина курсової роботи включає 1 аркуш формату А1: креслення деталі; операційні ескізи переходів елементарної поверхні деталі; карта обробки маршрутних ескізів.

1.4. Вимоги до оформлення розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини курсової роботи.

Примітка складається на аркушах формату А4 відповідно до НТП МІП 02.001 — 88.

Графічна частина курсової роботи оформлена відповідно до НТП МІП 02.001 — 88 та методичних рекомендацій.

1.5. Вихідні дані.

Основними вихідними даними є: креслення «рукавної» деталі з технічними характеристиками на її виготовлення та елементарна поверхня деталі Æ28e8.

Тип заготовки — прокат Æ34-0,1. Матеріал заготовки А12В.

При аналізі вихідних даних встановлюємо, що в процесі механічної обробки розглянутої поверхні, допуск розміру діаметра вихідної заготовки dч = 0,1 мм зменшується до допуску розміру діаметра деталі dd = 0,033 мм (відповідно збільшується точність розміру). Коефіцієнт уточнення загального розміру розраховується за формулою:

eо =dч /dd

де dч — допуск розміру вихідної заготовки;
dd — допуск розміру деталі

eо = 0,1 / 0,033 = 3,03

Кількість необхідних технологічних переходів визначається за такою формулою:

ммн = lgeо / 0,46

де eо — загальний коефіцієнт уточнення;

ммн = 0,48 / 0,46 = 1,04

Прийняти ммн = 2

Допуск розміру діаметра заготовки dч = 0,1 мм відповідає приблизно 12-му розряду точності, а допуск розміру деталі — 8-му розряду. Тому точність збільшується на 4 кваліфікації. Для забезпечення заданої точності обробки технологічний процес повинен бути належним чином спроектований з урахуванням економічної точності, досягнутої різними способами обробки.

1 перехід — токарня — 10 клас, Ра = 6…8 мкм

2 перехід — шліфування — 8 клас, Ра = 2…2,5 мкм

Допуск розміру діаметра вихідної заготовки dч = 0,1 мм зменшується після першого переходу — до dодин = 0,09 мм (10 клас), після другого — до d2 = 0,054 мм (8 клас).

Таким чином, перший перехід забезпечує уточнення

eодин =dч /dодин

eодин = 0,1 / 0,09 = 1,11

другий —

e2 =dодин /d2

e2 = 0,09 / 0,054 = 1,6

В результаті комбінації запропонованих методів обробки загальний коефіцієнт уточнення eо виявляється

eо`=eодин ´ e2 ´ e3

eо` = 1,11 ´ 1,6 = 1,77

Таким чином, запланований технологічний процес обробки розглянутої поверхні гарантовано забезпечує необхідну точність.

Виходячи з вимог креслення деталі, типу заготовки, маршруту обробки для кожної поверхні деталі розробляється загальний план обробки деталі у вигляді табличного вигляду.

Аналіз теоретичних базових схем за переходами
для поверхні Æ28e8.

Ні.
пер.

Ім’я
технологічний перехід

Теоретична базова схема
згідно ГОСТ 2.1495-76

Схема реалізації або схема закріплення

один

Токарний верстат з ЧПУ

2

шліфування

Формування маршруту обробки

Ні.
поз.

Маршрут обробки
поверхні

Ra, мкм

якість

Маршрут обробки деталей

один

2

3

4

один

Поворот

6

10

+

шліфування

2.5

8

+

Термічна обробка

+

2

Поворот

6

10

+

шліфування

2.5

8

+

Термічна обробка

+

3

свердління

8

10

+

Зенкерування

2.5

10

+

4

Розгортання

1.2

7

+

Поворот

6

10

+

Термічна обробка

+

п’ять

Поворот

8

12

+

Термічна обробка

+

6

Поворот

8

12

+

Термічна обробка

+

Номер операції

005

010

015

020

Обладнання

1E140

1P340PC

3M153E

випікати

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *