Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Реферат — Введення в управлінський облік


Реферат - Введення в управлінський облік

Завантажити реферат: Введення в управлінський облік

1. Історичні аспекти виникнення УУ

2. Завдання та об’єкти УУ

3. Порівняльна характеристика управлінського та фінансового обліку

4. Види інформації, створювані УУ

 1. Основні фактори, що зумовили необхідність виділення УУ
 • Концентрація капіталу
 • Зовнішня та внутрішня конкуренція
 • Інфляція
 • Значне зростання масштабів виробничих витрат
 • Створення та функціонування ТНК

У цих умовах традиційні методи СУ перестали відповідати потребам управління. Виникнення УУ зазвичай пов’язують із зростанням корпорацій, виробничим нормуванням та зміною правових та економічних відносин

3 етапи зародження УУ

 1. Середина 19 ст.

Розвиток залізничних, морських повідомлень, різко розсуваються межі комерційної діяльності, що вимагає складання перспективних прогнозних розрахунків, обчислення собівартості товарів, послуг, і навіть різних способів їх транспортування.

 1. 70-ті роки 19 ст.

Виділення самостійної підсистеми УУ.

 1. 90-ті роки 19 ст.

Тейлор створив системи виробничого нормування, що призвела до формування принципів управління за відхиленнями.

Існує думка, що УУ виник унаслідок недоліків традиційної бухгалтерії, оскільки дані СУ у вигляді бухгалтерської звітності не можуть бути придатними для управління підприємством, оскільки вони хронічно старіють та позбавлені оперативності.

Традиційний СУ не дає інформацію для прогнозу господарської діяльності та прийняття своєчасних управлінських рішень.

Для подолання цих недоліків у країнах із розвиненою ринковою економікою став застосовуватися внутрішній УУ.

У нашій країні складаються такі причини формування УУ.

 • економічні — перехід до ринкової економіки
 • теоретичні — сукупність вітчизняних та західних теорій управління
 • матеріальні — процес автоматизації та комп’ютеризації підприємства
 • законодавчі — нормативні документи, що дають можливість реальної організації УУ на російських підприємствах

УУ зазвичай визначається як процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, переробки та передачі інформації про господарську діяльність, що використовується в управлінні для планування оцінки та контролю витрат та результатів усередині організації.

УУ має забезпечувати правильне використання ресурсів підприємства та встановлення відповідальності.

Поняття УУ ширше, ніж внутрішньовиробничий БО — це сфера обліково-аналітичної діяльності, що включає крім калькулювання собівартості та формування даних для звітності внутрішньофірмове планування та контроль витрат, а також аналіз та інформаційне забезпечення управлінських рішень (мінімізація податкових виплат, аналіз проектів капітальних витрат тощо) ).

Система УУ призначена для того, щоб сприяти керівництву у прийнятті оптимальних рішень щодо стадії розробки виробу, обґрунтування ціни, маркетингу, асортименту продукції і так далі.

Прийнято виділяти 4 основні цілі УУ:

 1. Надання інформаційної допомоги керуючим
 2. Контроль та прогнозування витрат
 3. Вибір найефективніших шляхів розвитку підприємства
 4. Прийняття оперативних управлінських рішень

Виробництво інформації для керування

Функції УУ

 1. Планування та координування майбутнього розвитку підприємства
 2. Оперативне керування
 3. Оперативний контроль та оцінка результатів роботи підприємства та окремих підрозділів

Приклади завдань, які вирішуються в рамках УУ

 • Визначення очікуваного доходу від тієї чи іншої ек. заходи
 • Складання прогнозу рентабельності випуску нових видів продукції
 • Складання прогнозу фінансового стану фірми на перспективу
 • Фінансова оцінка варіантів розвитку підприємства

Основні об’єкти УУ

 • Недоліки виробництва (за видами продукції, за місцями виникнення тощо.)
 • Результати діяльності (порівняються з витратами)
 • Центри відповідальності (окремі структурні підрозділи підприємства; керівники, які відповідають за доцільність понесених витрат, за величину отриманого прибутку, тобто за досягнення якогось показника)

Порівняння фінансового та управлінського обліку

 1. Споживачі інформації

Інформація ФУ використовується зовнішніми користувачами (інвестори, покупці, постачальники, кредитори, громадські організації та ін.). Споживачами інформації УУ є різні рівні управління (тільки внутрішні користувачі).

 1. Облікові рахунки

ФУ будується з урахуванням системи подвійний записи. УУ не обмежений подвійним записом, може використовуватись будь-яка інша система, яка зручна для керівників.

 1. Ступінь регламентації

У ФУ обов’язково дотримання чинних законів, положень, загальноприйнятих принципів ведення обліку. УУ не містить обов’язкових норм та обмежень, надається свобода вибору

 1. Вимірники, що використовуються

У ФУ загальним вимірником є ​​грошова одиниця за курсом, що діє на момент здійснення операції. В УУ може бути обрана будь-яка грошова одиниця, може застосовуватися прогнозна оцінка, а чи не чинний курс.

 1. Основні угруповання витрат

У ФУ витрати групуються за ек. елементів. У УУ витрати групуються за статтями калькуляції.

 1. Основні об’єкти аналізу

У ФУ це підприємство загалом. В УУ більше уваги приділяється структурним підрозділам підприємства.

 1. Періодичність подання звітності

У ФУ звітність складається періодично на регулярній основі. У УУ внутрішні звіти надаються при необхідності, на запит керівника; можуть складатися періодично.

 1. Ступінь надійності інформації

У ФУ обов’язково потрібна об’єктивність – інформація піддається перевірці, аудиторському контролю. В УУ найчастіше використовуються суб’єктивні оцінки майбутніх подій, які сильно залежать від цілей управління. Основне завдання УУ – прогнозування.

 1. Обов’язковість ведення обліку

ФУ обов’язковий, УУ необов’язковий.

Інші особливості УУ

Системи УУ можуть виступати як товар.

Інформація УУ відноситься до сфери комерційної таємниці, доступ до неї обмежений.

3 основні види інформації:

 1. Оцінна інформація

Показує стан справ на підприємстві

 1. Інформація, що звертає увагу

Вказує на відхилення від запланованих операція, що вимагають коригувального впливу.

 1. Інформація для вирішення задач

Потрібна для вибору найкращого способу виконання певного завдання.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *