Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно
Химия

Реферат — Вимір опорів — скачати безкоштовно


Завантажити реферат: Вимірювання опорів

При виготовленні, монтажі та експлуатації електротехнічних та радіотехнічних пристроїв та установок необхідно вимірювати електричний опір.

У практиці для вимірювання опорів застосовують різні методи залежно від характеру об’єктів та умов вимірювання (наприклад, тверді та рідкі провідники, заземлювачі, електроізоляція); від вимог до точності та швидкості вимірювання; від величини вимірюваних опорів.

Методи вимірювання малих опорів суттєво відрізняються від методів вимірювання великих опорів, тому що в першому випадку треба вживати заходів для виключення впливу на результати вимірювань опору з’єднувальних проводів, перехідних контактів.

Далі розглянемо ті методи, які у практиці застосовують найчастіше

Вимірювальні механізми омметрів

Для прямого вимірювання опорів застосовують магнітоелектричні вимірювальні механізми: одно- та дворамкові.

Однорамковий механізм можна використовуватиме вимірювання опорів. З цією метою в прилад вводять додатковий резистор із постійним опором
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно і забезпечують його джерелом живлення (наприклад, батареєю сухих елементів). Вимірюваний опір
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно включається з послідовно вимірювачем (рис. 1) або паралельно.

При послідовному з’єднанні струм у вимірнику представлений наступним чином: де
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно — Опір вимірювача;
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно— Напруга джерела живлення.

Враховуючи що Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовноде — чутливість приладу по струму (постійна величина), знаходимо, що кут відхилення стрілки приладу при
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно залежить тільки від величини вимірюваного опору
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно:

Якщо шкалу відградувати за цим виразом в одиницях опору, то прилад буде омметром. Напруга сухих елементів з часом зменшується, тому в вимірювання вноситься помилка, тим більша, чим більша дійсна напруга відрізняється від тієї напруги, при якій була градуйована шкала.

Помилка від мінливості напруги джерела живлення не виникає, якщо вимірювальний механізм має дві обмотки, розташовані на загальній осі під деяким кутом один до одного.

У дворамковому вимірювальному механізмі, який називають логометром, немає пружин, що протидіють, обертаючий і протидіючий моменти створюються електромагнітними силами. Тому при відсутності струму в обмотках добре врівноважена рухома частина приладу знаходиться в байдужій рівновазі (стрілка зупиняється у будь-якого поділу шкали). Коли в котушках є струм, на рухому частину діють два електромагнітні моменти, спрямовані на протилежні сторони.

Магнітна ланцюг вимірювального механізму влаштована так, що магнітна індукція вздовж повітряного зазору розподілена нерівномірно, але з таким розрахунком, що при повороті рухомої частини в будь-який бік момент, що обертає, зменшується, а протидіє момент збільшується (в залежності від напрямку повороту роль моментів змінюється).

Рухома частина зупиняється при Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно, або
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно. Звідси випливає, що становище стрілки на шкалі залежить від відношення струмів в обмотках, тобто.
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовноале не залежить від напруги живильного джерела.

На схемі рис. 2 видно, що опір, що вимірюється
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовновходить до ланцюга однієї з котушок логометра, тому струм у ній, а також відхилення стрілки приладу однозначно залежить від значення
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно.

Використовуючи цю залежність, шкалу градуюють одиницях опору, і тоді прилад є омметром. Омметри для вимірювання опору ізоляції забезпечують джерелом живлення з напругою до 1000 В, щоб вимірювання проводити при напрузі, приблизно рівному робочому напрузі установки. Таким джерелом може бути вбудований магнітоелектричний генератор з ручним приводом або трансформатор з випрямлячем, що включається до мережі змінного струму.

Омметри, розраховані на вимірювання великих опорів (більше 1 МОм) називають мегомметрами.

Непрямі методи вимірювання опорів

Опір резистора або іншого елемента електричного ланцюга можна визначити за показаннями вольтметра та амперметра (при постійному струмі), застосовуючи закон Ома:
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно(Схеми рис. 3, а, б). За схемою на рис. 4 визначають опір
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно за показаннями одного вольтметра. У положенні 1 перемикача П вольтметр вимірює напругу мережі
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно, а в положенні 2 — напруга на затискачах вольтметра
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно. В останньому випадку Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно. Звідси:

Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно.

Непрямі методи застосовують для вимірювання середніх опорів, а одним вольтметром вимірюють великі опори. Точність цих методів значно залежить від співвідношення величин вимірюваного опору
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно та внутрішніх опорів амперметра
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно та вольтметра Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно. Результати вимірювання можна вважати задовільними за точністю, якщо виконуються умови:
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно (Див. схему рис. 3, а); Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно (Див. схему рис. 3, б);
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно (Див. схему рис. 4).

Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно

Мал. 3.

Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно

Мал. 4.

Методи та прилади порівняння

Для вимірювання малих та середніх опорів застосовують метод порівняння вимірюваного опору
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно із зразковим Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно. Ці два опори на схемі рис. 5 з’єднані послідовно, тому струм у них той самий. Величину його регулюють за допомогою резистора
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовнотак, щоб вона не перевищувала допустимого струму для опорів
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовноі Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовноРеферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно. Звідси:
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно. Невідомі падіння напруги
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно і Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно вимірюють вольтметром чи потенціометром. Результати вимірювання виходять точнішими, якщо опору
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно і Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно одного порядку, а опір вольтметра досить велике, так що приєднання його не впливає на режим основного ланцюга.

При вимірі малих опорів цим методом підключають вольтметр за допомогою потенційних затискачів, які дозволяють виключити опори контактів основного ланцюга з результатів вимірювання.

Середні та великі опори можна виміряти методом заміщення (рис. 6). Амперметром А вимірюють струм, встановлюючи перемикач П положення 1, а потім 2. Напруга на вхідних затискачах схеми однакова, тому
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно. Звідси Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно.

При вимірі великих опорів амперметр замінюють гальванометром із шунтом, чим значно підвищують точність виміру.

Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно

Мал. 5.

Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно

Мал. 6.

Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно

Мал. 7.

Найбільш точні результати при вимірі опору дають мостові схеми, які в практиці застосовують у різних варіантах залежно від величин опорів, що вимірюються, і необхідної точності вимірювання.

Найчастіше можна зустріти прилад, побудований за схемою рис. 7, який у практиці називають «одинарним мостом». В даному випадку до бруківки входять опори
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно, Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно,
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно, Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно, які утворюють замкнутий контур А, Б, В, Г із чотирьох гілок (їх називають «плечами моста»).

В одну діагональ схеми включено джерело постійного струму, в іншу — гальванометр із двосторонньою шкалою (нуль у середині шкали).

Припустимо, що за деякого опору Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно інші опори підібрані так, що струм у вимірювальній діагоналі
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно, тобто потенціали Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно і
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно однакові при замкнутих вимикачах
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно і Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно. В цьому випадку
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно; Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно,
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно;. Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно.

Використовуючи ці рівності, неважко отримати вираз для вимірюваного опору
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно. Якщо опору Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовноі
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно однакові за величиною, то
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно. У приладі промислового виготовлення
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно — Це набір резисторів (магазин опорів), складений за декадним принципом. На верхній кришці розташовані перемикачі, за допомогою яких можна набрати в відомих межах будь-яку величину опору з точністю, яка визначається найменшим ступенем зміни опору.

Для розширення меж вимірювання величини Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно і
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно підбирають так, щоб їхнє відношення можна було змінити також за десятковою системою (наприклад,
Реферат - Вимір опорів - скачати безкоштовно; 10; 1; 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001).

Одинарні мости застосовують переважно для вимірювання середніх опорів. При вимірі малих опорів елемент, що вимірюється, включають за особливою схемою або застосовують спеціальні мости, призначені для цієї мети.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *