Реферат - Статистичні стандарти - скачати безкоштовно
Химия

Реферат — Статистичні стандарти — скачати безкоштовно


Реферат - Статистичні стандарти - скачати безкоштовно

Завантажити реферат: Статистичні стандарти

На основі монетаристської концепції в 70-80 роки з’явився новий напрямок у макроекономіці — фінансове програмування, яке передбачає побудову глобальної моделі економіки. Побудова моделі фінансової системи як елемент глобальної економічної моделі є необхідним етапом розвитку статистичної системи. Проте побудова фінансової статистичної моделі потребує узгодження методологічних принципів класифікації показників у різних галузях економіки, що історично розвивалися незалежно один від одного. Таке узгодження називається гармонізацією статистичних показників макроекономічної фінансової статистики (МФС). Необхідність гармонізації продиктована такими потребами статистичного аналізу:

· Необхідність порівняння результатів економічної діяльності різних країн.

· Необхідність порівняння діяльності суб’єктів господарювання в різних секторах однієї економіки.

Розглянемо основні засади гармонізації МФС.

Для побудови моделі фінансової статистики слід визначити об’єкт статистичного обліку. В даний час існує два підходи до визначення економічного статистичного аналізу об’єктів економіки:

1. Функціональний підхід який полягає у вивчення економічної функції та виходячи з її аналізу визначається склад аналізованих суб’єктів економіки. Цей підхід заснований на вимірі економічної функції та аналізі впливу кожного економічного суб’єкта на економічну функцію.

2. Інституційний підхід який полягає у вимірі економічної діяльності інституційних одиниць, які становлять із себе відносно відокремлені господарюючі суб’єкти.

У міжнародній статистичній системі об’єктом обліку є інституційна одиниця. Статистичні показники МФС відбивають агреговані дані про економічну діяльність групи інституційних одиниць.

МФС складають такі основні елементи:

1. Фінансові рахунки, баланси фінансових активів та зобов’язань, таблиця потоків фінансових ресурсів системи національних рахунків (СНР).
Фінансові рахунки СНР відображають зміни, що відбулися за звітний період, у національній економіці, що відбулися в результаті операцій усіх фінансових активів і зобов’язань. Значення фінансових рахунків СНР полягає в тому, що вони дозволяють проконтролювати правильність складання інших рахунків СНР, так як сальдо всіх нефінансових операцій кожного сектора економіки, має бути одно сальдо операцій з фінансовими активами та зобов’язаннями цього сектора.
Баланси фінансових активів та зобов’язань вимірюють накопичені на певну дату фінансові активи та зобов’язання у різних секторах економіки. Таблиця потоків фінансових ресурсів СНР дозволяє відслідковувати рух фінансових ресурсів між секторами національної економіки.

2. Платіжний баланс (ПБ) — статистичний звіт, у якому відображаються дані про всіх скоєних за певний період зовнішньоекономічних операціях цієї економіки, тобто операціях економіки цієї країни з рештою світу. Всі інші зміни такі, як переоцінка зміни в класифікації та інші в ПБ не відображаються. Одним із найважливіших показників ПБ є сальдо за рахунком поточних операцій, яке показує, наскільки у звітному періоді економіка країни представила більше реальних ресурсів решти світу, ніж світ їй. Позитивне сальдо за рахунком поточних операцій означає перевищення національного заощадження над внутрішніми інвестиціями.

3. Міжнародна інвестиційна позиція (МІП) — система показників, що характеризує обсяг і структуру всіх фінансових активів та зобов’язань цієї країни по відношенню до економіки решти світу станом на певну дату. МІП, що відображає стан іноземних активів і зобов’язань, принципово відрізняється від ПБ, що відображає зміни в іноземних активах та зобов’язаннях, причому ті, що сталися в результаті операцій.

4. Грошовий огляд (ДО) є консолідованим балансом активів і пасивів групи фінансових установ країни. ДО призначений для аналізу грошової маси та процесів створення ліквідності фінансової системи національної економіки. Найважливіший показник фінансового огляду – » широкі гроші » відповідний фінансовому агрегату М2.

5. Статистика державних фінансів (СГФ) — це статистична система, яка визначає правила обліку, рекомендовані для систематизації збору даних про операції органів державного управління.

Ключовими поняттями у МФС є поняття фінансового інструменту, фінансових активів та зобов’язань.

Фінансовий інструмент є фінансовою угодою між інституційними одиницями.

Фінансовий актив — це економічний актив, створений у результаті формальної чи неформальної угоди між двома інституційними одиницями. Таким чином, для однієї сторони угоди фінансовий інструмент є активом, а для іншого – зобов’язанням.

Поняття фінансового інструменту, фінансових активів та зобов’язань дуже близькі, однак є відмінності, що полягає в тому, що будь-який фінансовий актив та зобов’язання є фінансовим інструментом, проте зворотне не завжди вірне. Прикладом фінансових інструментів, які не є фінансовими активами та зобов’язаннями, є термінові угоди, умовні зобов’язання, включаючи гарантії та фінансові похідні.

На сьогодні затверджено стандарти розмежування національної економіки та решти світу. Усі інституційні одиниці, що становлять економіку цієї країни, називаються резидентами, решта одиниць нерезидентами. Створення однакових критеріїв для розмежування національної економіки та решти світу дозволило значно просунутися у вирішенні завдання гармонізації різних галузей макроекономічної статистики.

Класифікація інституційних одиниць по інституційним секторам складає основі функцій, що вони виконують економіки. З цих функцій економіка розділена на сектора. Секторна класифікація економіки важлива при складанні таблиць потоків фінансових ресурсів, так як у ній вони аналізуються в розрізі секторів економіки, а також для складання ПБ та МІП, оскільки в цих системах види активів та зобов’язань класифікуються за економічним сектором. У СНР прийнята наступна секторна класифікація:

· Сектор нефінансових підприємств

· Сектор фінансових установ.

· Сектор державного управління.

· Сектор домашніх господарств.

· Сектор некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства.

Усі одиниці, що є поза національної економіки умовно ставляться до сектору решти світу.

З класифікації секторів економіки відбувається гармонізація принципів секторізації у різних країнах. Зазначені інституційні сектори поділяються на підсектори, їх класифікація також наведена в СНР. З погляду статистики фінансового сектора виділяються такі сектори:

· Центральний банк.

· Грошово-кредитні фінансові організації.

· Інші фінансові посередники, крім страхових та пенсійних фондів.

· Допоміжні фінансові інституції.

· Страхові компанії та пенсійні фонди.

Єдність секторної класифікації економіки у всіх галузях МФС дозволяє забезпечити сумісність та узгодженість статистичних показників.

Час реєстрації господарської операції у міжнародній МФС складає основі принципу нарахування. Він полягає в тому, що фінансові операції відображаються тоді, коли відбувається зміна власності на активи, але необов’язково тоді, коли відбуваються касові платежі.

Розробкою методології міжнародних стандартів займається низка міжнародних організацій, проте центральне місце у цьому процесі займає Міжнародний Валютний Фонд (МВФ). МВФ розробив норми щодо своєчасної публікації ключових економічних та фінансових даних та встановив процедуру регулярного збору та поширення інформації для різних країн світу. Ці норми викладено у документі » Стандарти поширення даних » . Стандарти МВФ поширення даних і двох частин.

· Спеціальний стандарт — для країн, які прагнуть міжнародних ринків капіталу.

· Загальний стандарт – для всіх інших країн.

При підготовці матеріалів для подання в МВФ необхідно використовувати методичні рекомендації щодо складання СНР, ПБ, СДФ та ДО. У стандартах МВФ передбачається угруповання елементів за такими параметрами:

· Широта охоплення даних;

· Періодичність та своєчасність подання даних;

· Доступність даних для користувачів;

· Достовірність та якість даних.

За охопленням інституційних одиниць ці стандарти орієнтовані на показники, які найважливіші для розуміння ситуації в секторах економіки, фінансах та політиці.

Під періодичністю розуміється частота обробки даних, під своєчасністю – швидкість поширення даних.

Офіційні статистичні дані повинні скористатися довірою споживачів цих даних. Факторами формування довіри є розуміння застосовуваних методів та процедур збору та обробки інформації, а також поширенням документації про методологію та джерела формування використовуваних при підготовці статистичної інформації. Важливою умовою довіри представленої статистичної інформації є оцінка користувачами ступеня об’єктивності та професіоналізму організацій, що створюють статистичні звіти.

Підсумовуючи короткому огляду міжнародних статистичних стандартів у сфері фінансів, слід зазначити об’єктивну необхідність дотримання міжнародних стандартів статистичної інформації, залучення іноземного капіталу Росію. Це зумовлено такими причинами:

1. Усі країни-члени МВФ мають зобов’язання надавати в цю організацію грошово-кредитні та макроекономічні дані, що ґрунтуються на міжнародних стандартах;

2. Нерезиденти реально і активно можуть займатися масштабною комерційною діяльністю в нашій країні лише за умови, якщо мають можливість оцінити економічні умови, що склалися, на основі зрозумілої їм статистичної інформації.

3. Вступ у світове економічне співтовариство передбачає проведення інтенсивних переговорів з економічних питань. Однією з найважливіших умов успішності таких переговорів є сумісність статистичних даних, забезпечити яку неможливо без застосування міжнародних стандартів.

Список літератури

1. Копитін В.Ю. // http://www.gaap.ru/biblio/corpfin/statistics/pv_003.htm

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *