Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Реферат — Підприємства та порядок їх створення


Реферат - Підприємства та порядок їх створення

Завантажити реферат: Підприємства та порядок їх створення

Способи освіти юр.осіб.

Розпорядчий — Розпорядження виконавчого органу держ. влади. або юр.особи про створення філії тощо.

Реєстрація

ЦК Стаття 51. Державна реєстрація юридичних осіб

1. Юридична особа підлягає державній реєстрації в органах юстиції у порядку, що визначається законом про реєстрацію юридичних осіб. Дані державної реєстрації речових, зокрема комерційних організацій фірмове найменування, входять у єдиний державний реєстр юридичних, відкритий для загального ознайомлення.

Порушення встановленого законом порядку утворення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону тягне за собою відмову в державній реєстрації юридичної особи. Відмова у реєстрації за мотивами недоцільності створення юридичної особи не допускається.

Відмова у державній реєстрації, а також ухилення від такої реєстрації можуть бути оскаржені до суду.

2. Юридична особа вважається створеною з моменту її державної реєстрації.

Стаття 34. Державна реєстрація підприємства

1. Державна реєстрація підприємства, незалежно від його організаційно-правової форми, здійснюється районною, міською, районною у місті Радою народних депутатів за місцем заснування підприємства.

Дані державної реєстрації підприємства у місячний термін повідомляються Радою, яка зареєструвала підприємство, до Міністерства фінансів РРФСР для включення до Державного реєстру.

Діяльність незареєстрованого підприємства забороняється. Доходи, отримані від діяльності незареєстрованого підприємства, стягуються через суд і надсилаються до місцевого бюджету.

2. За реєстрацію підприємства стягується державне мито у вигляді, встановлюваному законодавством РРФСР, і іде до місцевого бюджету.

3. Для реєстрації підприємства засновник подає такі документи:

— Заява засновника;

— статут підприємства;

— Рішення про створення підприємства або договір засновників;

— свідоцтво про сплату державного мита.

4. Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації підприємства має бути прийняте не пізніше ніж у місячний строк з моменту подання заяви засновника, статуту, договору засновників та свідоцтва про сплату державного мита. Про реєстрацію підприємства власник реєстру оголошує у місцевій пресі пізніше як у тижневий термін із дня реєстрації.

5. При внесенні змін або доповнень до установчих документів підприємства та за зміни організаційно-правової форми підприємства засновник зобов’язаний у тижневий термін повідомити відповідні відомості Раді, яка зареєструвала підприємство.

Договір — попереднє укладання договору — КООП, об’єднання — Установчий договір — підстава для реєстрації

Стаття 33. Порядок заснування підприємства

1. Підприємство може бути засноване або за рішенням власника майна або уповноваженого ним органу, або за рішенням трудового колективу державного або муніципального підприємства у випадках та порядку, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами Української РСР.

Підприємство може бути засноване в результаті виділення зі складу чинного підприємства, об’єднання, організації одного або кількох структурних підрозділів (одиниць) із збереженням за цими структурними підрозділами (одиницями) існуючих зобов’язань перед підприємством.

Підприємство також може бути засноване внаслідок примусового розподілу відповідно до антимонопольного законодавства РРФСР. Спори з питань виділення та поділу підприємств вирішуються судом чи арбітражним судом.

Підручник

Розпорядчий (явковий) порядок – простим рішенням держави (засновників) без обов’язкової реєстрації – не використовується

Дозвільний — з дозволу компетентного органу — з деяких видів юр.осіб

Нормативно-явочний — після перевірки на відповідність закону установчих документів, згода органу не потрібна — переважає

порядок реєстрації підприємства.

 • Нотаріально засвідчити установчий договір.
 • Подати установчі документи на правову експертизу
 • Здати документи на реєстрацію до територіального відділення реєстраційної палати.
 • Зареєструвати підприємство у територіальному відділенні та отримати документи.
 • Нотаріально завірити зареєстрований статут
 • Сплатити реєстраційне мито
 • Отримати коди класифікаторів у міському статистичному управлінні; у відділенні реєстраційної палати.
 • Завірити реєстраційні листи, отримані у статистичному управлінні відділення реєстраційної палати.
 • Звернеться до РУВС за дозволом на виготовлення печатки.
 • Виготовити друк.
 • Нотаріально засвідчити банківську картку.
 • Відкрити рахунок в банку.
 • Оформити договір на оренду приміщень та отримати ордер у комітеті приватизації.
 • Стати на облік у податковій інспекції.
 • Виготовити бланки, картки тощо.

Приватне підприємство.

Приватним підприємством є підприємство, що належать громадянину на праві власності або членам його сім’ї на праві спільної пайової власності.

Майно підприємства формується з майна самого власника та всіх його доходів дозволених законодавством.

Власник підприємства несе повну відповідальність за зобов’язаннями свого підприємства в межах, що визначаються статутом даного підприємства (статутний фонд).

В ІТД об’єднуються інтереси людини як трудівника і власника, що сприяє розкриттю творчого потенціалу трудящих. Держава регулює ІТД, забезпечуючи її використання на користь суспільства. ІТД має низку безперечних переваг. Маючи досить обмежену сферу діяльності , індивідуальний працю здатний забезпечити у ній дуже високу ефективність з допомогою близькості до споживача , здатності швидко реагувати зміни попиту.

Одноосібне володіння.

В буквальному значенні володіння справ у своїх інтересах. Власник має матеріальні ресурси та обладнання необхідне для трудової діяльності або набуває їх, а також особисто контролює діяльність підприємства.

Повне товариство.

Повне товариство є об’єднання кількох громадян та (або) юридичних осіб для спільної господарської діяльності на підставі договору між ними. Усі учасники повного товариства несуть повну відповідальність за зобов’язаннями товариства.

Майно повного товариства формується за рахунок вкладів пайовиків, отриманих доходів та інших законних джерел та належить його учасникам на праві спільної часткової власності. Повне товариство має власне найменування із зазначенням організаційно-правової форми та імені не менше одного учасника товариства.

Акціонерне товариство

АТ— заг-во, має статут. фонд, поділений на визнач. число акцій рівної номінальної ст-ти і відповідає за зобов’язаннями лише своїм майном. Кожен акціонер відповідає лише своїм паєм у майні АТ. Акціонер відповідно до статуту і законодав-вом має право брати участь в управлінні справами АТ: розпоряджатися належними йому акціями, gолучать частину прибутку від деят-ти общ-ва, частина майна при ліквідації АТ, продукцію та послуги, вироблені АТ, інф- цію про деят-ти общ-ва.

Учасниками акціонерного товариства м.б. та фіз. та юрид. ли, до кіт. з-н відносить громадян, і предпр-я РБ, громадян ін. країн, осіб без громадянства, і навіть инофирмы.

Пай у АТ сущ. у формі акції.

Акція — це цінний папір, що свідчить про внесення паю в ср-ва АТ і дає його власнику права, саме: отримання соотв. частки прибутку у вигляді дивіденду, на членство та участь у управлінні общ-вом, на участь у розподілі залишків майна АТ при його ліквідації.

У РБ утворюються відкриті та закриті АТ.

ВАТ — його акції поширюються шляхом відкритого продажу та їхнє вільне ходіння на ринку цін. паперів не обмежено інакше ніж по з-ну.

У ЗАТ ходіння акцій обмежується статутом. При цьому у статуті д.б. відображено повний перелік обмеження ходіння акцій, а додаток до статуту буд. містити список акціонерів ЗАТ із зазначенням р-рів вкладу.

Упр-ня АТ.

Організується відповідно до його статуту і осущ-ся 4органами упр-ня: загальним зборами, представницьким органом, контрольним органом і виконавч. органом.

Загальні збори — вищий орган упр-ня АТ. Щорічні загальні збори затверджують звіти представників. та викон. органів упр-ня, річний баланс, рахунок прибутків та збитків, р-р дивідендів та ін.

Правління АТ явл. вищим органом упр-ня общ-вом у період між загальними зборами. Роль правління та ін. представить. органів упр-ня АТ різних гос-в неоднакові.

У РБ органами упр-ня явл. загальні збори (вищ. орган упр-ня), правління (представницький. орган), дирекція (викон. орган), ревізійна комісія (контрольн. орган)

Загальні збори:

— вносить зміни та доповнення статуту АТ

— обирає та відкликає членів виборних органів общ-ва

— Вирішує питання про припинення деят-ти і реорг-ції АТ

Допускається прийняття рішення правлінням м-дом опитування в порядку та на умовах, визначених статутом

Партнерство.

Партнерство як форма організації бізнесу більшою чи меншою мірою є природним розвитком одноосібного володіння. Партнерство — це форма організації справи у якій дві чи більше особи домовляються про володіння підприємством та його управлінням. Так само як і особисте господарство, партнерство легко організувати. Майже завжди досить письмової угоди для створення партнерства. Термін життя партнерства непередбачуваний, вихід або смерть одного з партнерів спричиняють автоматичний розпад партнерства.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *