Реферат - Наука БЖД, мета, завдання та практичне застосування
Химия

Реферат — Наука БЖД, мета, завдання та практичне застосування


Реферат - Наука БЖД, мета, завдання та практичне застосування

Завантажити реферат: Наука БЖД, мета, завдання та практичне застосування

Виконаний: Ратникова А. А.

План реферату

Вступ

1. Наука БЗ

2. Мета, завдання та практичне значення науки

Висновок

Бібліографія

Вступ.

Життєдіяльність людини протікає в постійному контакті з місцем існування, навколишніми предметами, людьми. Середовище проживання може надавати благотворний або несприятливий вплив на стан здоров’я людини, її самопочуття та працездатність.

Захистом людини в техносфері від негативних впливів антропогенного та природного походження та досягненням комфортних умов життєдіяльності та займається наука БЗ – безпека життєдіяльності.

Дисципліна «БЖД» інтегрує галузі знань з охорони праці (ВІД), охорони навколишнього середовища (ООС) та цивільної оборони (ДО). Об’єднуючим її початком стали: вплив на людину однакових з фізики небезпечних та шкідливих факторів довкілля, загальні закономірності реакцій на них у людини та єдина наукова методологія, а саме, кількісна оцінка ризику нещасних випадків, професійних захворювань, екологічних лих тощо. БЗ базується на досягненнях і таких наук, як психологія, ергономіка, соціологія, фізіологія, філософія, право, гігієна, теорія надійності, акустика та багато інших. Через війну ця дисципліна розглядає питання БЖД з усіх точок зору, тобто. комплексно вирішує питання, що досліджується.

1. Наука БЗ.

БЖД – наука про нормовану, комфортну та безпечну взаємодію людини з середовищем проживання.

Вирішення проблеми БЗ полягає у забезпеченні нормальних (комфортних) умов діяльності людей у ​​їхньому житті, у захисті людини та навколишнього її середовища (виробничого, природного, міського, житлового) від впливу шкідливих факторів, що перевищують нормативно-допустимі рівні. Підтримання оптимальних умов діяльності та відпочинку людини створює передумови для найвищої працездатності та продуктивності.

Забезпечення безпеки праці та відпочинку сприяє збереженню життя та здоров’я людей за рахунок зниження травматизму та захворюваності. Тому об’єктом вивчення БЗ є комплекс негативно впливають явищ і процесів у системі «людина – місце існування».

Основна формула БЖД – попередження та попередження потенційної небезпеки.

Предметом вивчення дисципліни є питання забезпечення безпечної взаємодії людини із середовищем проживання та захисту населення від небезпек у надзвичайних ситуаціях.

Аксіоми БЗ:

Будь-яка діяльність (бездіяльність) потенційно небезпечна.

Для кожного виду діяльності існують комфортні умови, що сприяють її максимальній ефективності.

Всі природні процеси, антропогенна діяльність та об’єкти діяльності мають схильність до спонтанної втрати стійкості або до тривалого негативного впливу на людину та середовище її проживання, тобто. мають залишковий ризик.

Залишковий ризик є першопричиною потенційних негативних впливів на людину та біосферу.

Безпека реальна, якщо негативні на людини не перевищують гранично допустимих значень з урахуванням їх комплексного впливу.

Екологічність реальна, якщо негативні на біосферу не перевищують гранично допустимих значень з урахуванням їх комплексного впливу.

Допустимі значення техногенних негативних впливів забезпечується дотриманням вимог екологічності та безпеки до технічних систем, технологій, а також застосування систем екобіозахисту (екобіозахисної техніки).

Системи екобіозахисту на технічних об’єктах і в технологічних процесах мають пріоритет введення в експлуатацію та засоби контролю режиму роботи.

2. Мета, завдання та практичне значення науки.

Основна мета безпеки життєдіяльності як науки – захист людини в техносфері від негативних впливів антропогенного та природного походження та досягнення комфортних умов життєдіяльності.

Засобом досягнення цієї мети є реалізація суспільством знань та умінь, спрямованих на зменшення у техносфері фізичних, хімічних, біологічних та інших негативних впливів до допустимих значень. Це і визначає сукупність знань, що входять до науки про безпеку життєдіяльності.

Ця дисципліна вирішує такі основні завдання:

ідентифікація (розпізнавання та кількісна оцінка) негативних впливів довкілля;

захист від небезпек або запобігання впливу тих чи інших негативних факторів на людину;

ліквідація негативних наслідків впливу небезпечних та шкідливих факторів;

створення нормального, тобто комфортного стану довкілля людини.

Основні функції БЗ — забезпечити безпеку праці та життєдіяльності людини, охорону навколишнього природного середовища через:

опис життєвого простору;

формування вимог безпеки до джерел негативних факторів – призначення ПДВ, ПДС, ПДЕВ, допустимого ризику тощо;

організацію моніторингу стану довкілля та інспекційного контролю джерел негативного впливу;

розробку та використання засобів біозахисту;

реалізацію заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків НС;

навчання населення основ БЖД, підготовку фахівців усіх рівнів та форм діяльності.

Практичне значення даної дисципліни виходить із цілей та завдань, які реалізує наука БЗ. Таким чином, основне практичне значення БЖД – це захист життя та здоров’я людей у ​​надзвичайних ситуаціях.

Висновок.

Наука БЖД досліджує світ небезпек, що діють у середовищі проживання людини, розробляє системи та методи захисту людини від небезпек. У сучасному розумінні наука про БЖД вивчає небезпеки виробничого, побутового та міського середовища як в умовах повсякденного життя, так і при виникненні НС техногенного та природного походження.

Вивчення курсу БЗ дозволяє отримати, розширити та поглибити знання в галузі анатомо-фізіологічних властивостей людини та її реакцій на вплив негативних факторів; комплексного уявлення про джерела, кількість і значущість травмуючих та шкідливих факторів довкілля; принципів та методів якісного та кількісного аналізу небезпек; сформулювати загальну стратегію та принципи забезпечення безпеки; підійти до розробки та застосування засобів захисту у негативних ситуаціях із загальних позицій.

Бібліографія.

  1. Безпека життєдіяльності: Підручник. / За ред. професора Е. А. Арустамова. — М.: Вид. Будинок «Дашків та Ко», 2000 – 678 с.
  2. Грінін А. С., Новіков В. Н. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник. — М.: ФАІР-ПРЕС, 2002 — 288 с.
  3. Хван Т. А. Хван П. А. Основи безпеки життєдіяльності. Серія «Підручники та навчальні посібники». — Ростов-на-Дону: Фенікс, 2000 — 384 с.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *