Реферат - Договір оренди нежитлового приміщення
Химия

Реферат — Договір оренди нежитлового приміщення


Завантажити реферат: Договір оренди нежитлового приміщення

ЗАТ «ЗПС», іменоване надалі «Орендодавець», в особі генерального директора Сидорова Єгора Семеновича, що діє на підставі статуту та ЦК РФ, з одного боку, та ЗАТ «Комета-плюс», іменоване надалі «Орендар», в особі генерального директора Іванова Петра Івановича, що діє на підставі статуту та ЦК РФ, з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене.

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець зобов’язується надати за цим договором Орендарю в оренду приміщення загальною площею 148,00 (сто сорок вісім) кв. м розташовані в будівлі за адресою: Санкт-Петербург, Морська набережна д41 до 2 підвальний поверх, для використання як склад промтоварів. Приміщення належить Орендодавцю на праві власності та знаходиться на його балансі.

1.2. Приміщення, що орендується, знаходиться в стані, що дозволяє його нормальну експлуатацію

1.3. Орендар не має права здавати зазначене приміщення в суборенду або іншим чином передавати його в користування третім особам, а також виступати стороною в угоді, результатом якої може бути виникнення майнових прав третіх осіб щодо зазначеного приміщення.

П. Порядок передачі приміщення

2.1. Орендодавець передає Орендареві зазначене приміщення протягом 4 (чотирьох) днів з дня підписання сторонами цього договору.

2.2.Приміщення має бути передане у стані, що відповідає характеристикам, зазначеним у технічному паспорті, про що має бути складений акт.

2.3.Передача оформляється протоколом здачі-прийомки.

2.4.Орендуемое приміщення вважається переданим у найм з підписання протоколу сдачи-приемки.

Ш. Користування приміщенням та його утримання

3.1. Орендар зобов’язаний користуватися приміщенням відповідно до цього договору та призначення приміщення.

3.2. Орендар має право за погодженням з Орендодавцем та органами державного управління провести за свій рахунок перепланування наданих в оренду приміщення.

3.3. Орендар зобов’язаний підтримувати орендоване приміщення у справному стані, не допускаючи його псування, та проводити поточний ремонт приміщення.

3.4. Капітальний ремонт орендованого приміщення з цього договору проводиться Орендодавцем.

3.5. У разі необхідності проведення, на думку Орендаря, капітального ремонту Орендар негайно повідомляє про це Орендодавця у письмовій формі.

3.7. Обладнання у разі потреби орендованого приміщення сучасними засобами охорони від несанкціонованого проникнення сторонніх осіб та засобами протипожежної сигналізації, а також організація цілодобової охорони приміщення виробляються за рахунок Орендаря.

3.8. У випадку аварії, що сталася з вини Орендаря, Орендар зобов’язаний негайно вживати всіх необхідних заходів щодо усунення її наслідків.

3.9. Вартість невід’ємних поліпшень, зроблених Орендарем без дозволу Орендодавця, не підлягає відшкодуванню.

IV. Орендна плата та порядок розрахунків

4.1. Орендар зобов’язується щомісяця, пізніше 5-го числа кожного місяця, за попередній місяць сплачувати Орендодавцю орендну плату у вигляді 1000 (одна тисяча) доларів СЩА в рубльовому еквіваленті за курсом ММВБ на день сплати.

4.2. Орендар сплачує суму орендної плати шляхом перерахування коштів зі свого розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок Орендодавця.

4.3. Крім орендної плати Орендар оплачує комунальні послуги (електроенергія, гаряча та холодна вода, інші послуги), шляхом оплати рахунків, що виставляють Орендодавець за державними тарифами, виходячи з рахунків, що виставляються органами, що надають відповідні послуги. Оплата комунальних послуг провадиться Орендарем протягом 5 (п’яти) днів з моменту отримання відповідних рахунків.

4.4. Оплата телефонного зв’язку провадиться Орендарем самостійно.

V. Терміни дії договору

5.1.Термін оренди даного приміщення три роки, з моменту підписання протоколу здачі-приймання приміщення

VI. Фарс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, викликаних прямо чи опосередкованим проявом, наприклад, повені, пожежі, землетрусу, епідемії, військових конфліктів, військових переворотів, терористичних актів. страйки, розпоряджень, наказів або іншого адміністративного втручання з боку уряду, або будь-яких інших постанов, адміністративних чи урядових обмежень, що впливають на виконання зобов’язань сторонами за цим договором, або інших обставин поза розумним контролем сторін, що виникли після укладення договору, настання яких сторона, яка не виконала зобов’язання повністю або частково, не могла ні передбачити, ні запобігти розумним методам.

6.2. При настанні зазначених у п. 6.1 обставин сторона, за цим договором, для якої утворилася неможливість виконання її зобов’язань за цим договором, повинна у найкоротший термін сповістити про них письмово іншу сторону з додатком відповідних свідоцтв.

VII. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

7.2. У разі прострочення внесення орендної плати у строки, встановлені у п. 4.1 цього договору, Орендар сплачує Орендодавцю пеню у розмірі 0,5% суми невнесеного платежу за кожен день прострочення, незалежно від вихідних та святкових днів, за кожен місяць несплати окремо, накопиченням відповідних сум.

7.3. Цей договір достроковому розірванню в односторонньому порядку не підлягає.

7.4. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з цього договору, сторони прагнутимуть вирішувати шляхом переговорів.

7.5. Якщо зазначені суперечки та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в Арбітражному суді Санкт-Петербурга та Ленінградської області.

VIII. Порядок повернення орендованого приміщення

8.1. Повернення Орендодавцю приміщення, що орендується, має бути проведене протягом 10 (десяти) днів з моменту закінчення терміну цього договору.

8.2. Протягом строку 5 (п’яти) днів з моменту закінчення терміну цього договору Орендар зобов’язаний виїхати з приміщення, що орендується, і підготувати його до передачі Орендодавцю.

8.3. Повернення оформляється протоколом здачі-приймання.

8.4. Приміщення, що орендується, вважається повернутим з моменту підписання протоколу здачі-приймання.

8.5. Орендар передає ключі від приміщення, що орендується, в момент підписання протоколу здачі-приймання.

IX. Інші умови

9.1. З дати укладання цього договору вся попередня листування, документи та переговори між сторонами з питань, що є предметом цього договору, втрачають чинність.

9.2. Будь-які зміни та доповнення до цього договору мають бути скоєні письмово та підписані належно уповноваженими на те представниками сторін.

9.3. Якщо якесь із положень цього договору стане згодом недійсним, це не зачіпає дійсності інших його положень. У разі потреби сторони домовляться про заміну недійсного становища становищем, що дозволяє досягти подібного економічного результату.

9.4. Сторони зобов’язані повідомляти одна одну про зміну своєї юридичної адреси, номерів телефонів, телефаксів та телексів не пізніше двох днів з дати їх зміни.

9.5. Цей договір укладено у двох примірниках російською мовою, по одному для кожної зі сторін та набирають чинності з дати його підписання. Обидва екземпляри ідентичні та мають однакову силу. Додатки до цього договору становлять його невід’ємну частину.

9.6. У разі, не передбачених цим договором, застосовується громадянське законодавство РФ.

X. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *