Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Реферат — Ціннісні орієнтації російських політиків


Реферат - Ціннісні орієнтації російських політиків

Завантажити реферат: Ціннісні орієнтації російських політиків

Нині процес формування та розвитку сучасних російських політичних діячів дедалі більше привертає себе увагу дослідників, бо тут сьогодні зосереджена маса невирішених проблем для суспільства. Становлення класу політиків пов’язане з появою соціальної групи людей, орієнтованих на ініціативну діяльність, спрямовану на зміну політичної ситуації, відстоювання інтересів груп різних людей, здатних на ризик, нести моральну відповідальність за результати та наслідки своєї діяльності. Це група, інноваційна сама по собі, з певною системою цінностей та мотивацій. Образ, «соціальний портрет» сучасного російського політика, часто поданий засобами масової інформації і входить у наше життя зі сторінок преси, надзвичайно суперечливий, іноді надуманий, а часом зовсім не відповідає дійсності. Наслідком є ​​маса міфів, наприклад, міф про суто економічні інтереси лідерів російської політики (Чубайс, Кох), міф про суто утилітарну мотивацію їх діяльності, міф про тотальну аморальність політиків або ж, навпаки, про завершену морально-етичну систему тощо. Не слід, однак, створювати й інші міфи, називаючи наших політиків благодійниками та поборниками інтересів незаможних та знедолених. Вони багато в чому такі, якою є російська дійсність. Ось чому вивчення ціннісної орієнтації цієї групи та образу політика, створеного ЗМІ, представляє значний практичний та теоретичний інтерес, оскільки дозволяє з’ясувати основні цінності та настрої, соціальне самопочуття політичних діячів у сучасній Росії, а також очистити суспільну свідомість населення від міфів, створених пресою.

Обґрунтування методу контент-аналізу.

Для аналізу змісту ЗМІ з цієї тематики доцільно застосувати метод контент-аналізу документів, оскільки цей метод, завдяки особливостям своїх специфічних процедур і інструментарію, здатний надати необхідну інформацію про кількісну структуру змісту тексту, виявити місце, яке займається проблемою ціннісних орієнтацій політиків у ЗМІ. Саме методом контент-аналізу можна зробити зміст вимірним, доступним точного обчислення, а також отримати досить об’єктивний результат.

Проблема – надмірна і завжди адекватна висвітлюваність у ЗМІ проблеми ціннісних орієнтацій російських політичних діячів як значної соціальної групи суспільства на сучасних умовах аксіологічного вакууму і трансформації цінностей.

Об’єкт -Інформація з проблеми ціннісних орієнтацій сучасних російських політиків.

Предмет — Статті, публікації. нариси та нотатки, що частково торкаються проблеми або цілком їй присвячені.

Ціль – визначити рівень висвітлюваності проблеми ціннісних орієнтацій сучасних російських політиків у пресі.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення низки завдань:

— вивчити зміст та обсяг матеріалів у ЗМІ з цієї проблеми;

— Визначити частоту появи інформації з даної теми;

— Визначити спрямованість уваги преси до основних аспектів даної проблеми;

— Систематизувати отриману інформацію;

— Виявити суб’єкти ЗМІ. Найбільш широко висвітлюють проблеми ціннісної орієнтації сучасних російських політиків.

Дані завдання роботи передбачають наявність наступних гіпотез:

— соціальна група сучасних російських політиків немає поки чітко сформованої системи цінностей і морально-етичних норм, хоча, безумовно існує набір певних дій у політичній практиці, й у міжособистісному спілкуванні, орієнтація на світові норми поведінки дедалі більшої кількості політиків;

— «соціальний портрет» сучасного російського політика, показаний на сторінках преси, включає риси, абсолютно полярні за своїми ознаками, тобто, на мій погляд, не існує реального образу російського політика і, відповідно, адекватного його сприйняття населенням;

— Увага преси привертають окремі складові проблеми ціннісної орієнтації підприємців (наприклад, криміналізація політики або такі риси характеру, як байдужість і пробивний характер), а не цілісна система цінностей і мотивацій, що сприяє створенню у населення негативного образу російського політика.

— у багатьох випадках немає чіткої думки, кого вважати політиком, а кого ні. Політична діяльність часто поєднується з бізнесом, та й просто криміналом.

Обґрунтування застосування джерел

Проблеми російського підприємництва (спосіб життя, умови діяльності, цінності та пріоритети, хобі та бізнес, взаємини з правоохоронними органами та урядом, ставлення до політики та інших соціальних груп суспільства тощо) періодично висвітлюються на сторінках різних видань, включаючи газети: “ Коммерсант-Daily”, “МК”, “Сегодня”, журнали “Вогник”, “Експерт”, «Гроші» та ін.

Інструкція кодувальнику

Перш ніж переходити до безпосередньої обробки інформації, необхідно ретельно вивчити цю інструкцію.

Аналіз матеріалів ведеться за допомогою позначки відповідного коду (цифри відповіді) або довільного запису, де вона передбачена.

Назва періодичного органу_______________________________

Назва газетного виступу _______________________________

Підпис під газетним матеріалом (вкажіть повністю)____________

Дата публікації______________________________________________

Канали

01- «Московський комсомолець»

02- «Гроші»

03- «Експерт»

04- «Вогник»

05- Інше ___________________________________________________

Графа «Обсяг публікації» — Припускає, що для співвідношення публікації кодувальник виготовить паперові шаблони.

006 – до 1.10 смуги

007 – від 1/10 до 1/20 смуги

008 – від 1/10 до 1/20 смуги

009 — від 5.10 і більше

Графа «Автор»: для роботи з нею потрібен список штатних кореспондентів тієї чи іншої газети, який повинен бути взятий перед початком роботи. Це дозволить визначити рід занять автора, якщо його не підписано.

010 – журналіст-професіонал

011 – соціолог

012 – політик

013-студент

014-інше (вкажіть)__________________________________________

013 — без підпису

Графа «Мова»

018 – канцелярський – сухий. Жорстка мова статті, зміст специфічної лексики, невиправдане використання форм повинності.

019 — літературна -стилістично грамотна, врівноважена мова, використання нормативної літературної лексики

020 — фамільярний — розмовний — нав’язливі відчуття автора, не проводиться відмінностей між приватною розмовою та публічною суперечкою

Графа «Характер публікації»

024 -інформаційно-констатуючий — вид матеріалу, в якому відсутня пряма протилежність або негативна оцінка автора, викладено лише факти та об’єктивно існуюча ситуація

025 — позитивно-ціннісний — наявність у матеріалі позитивної установки на інформацію

026 — інструктивно-критичний — наявність критики в матеріалі з приводу

інформації або ситуації, що склалася, а також деяких «інструкцій», способів її вирішення або подолання.

027 – неконструктивно – критичний – наявність у матеріалі критики, але відсутність пропозицій щодо зміни ситуації.

028 — проблемний — у матеріалі дана ситуація, яка є сукупністю різних проблем та протиріч, невирішених питань, або нереалізованих очікувань будь-якого соціального суб’єкта відносин, можливі деякі варіанти вирішення проблеми.

Графа «Спільний тон публікації».

032 — проблемний — розкривається будь-яка певна проблема, може бути причиною дій щодо її вирішенню.

033 – строгий – чітко викладено матеріал, без фамільярностей та жартів, викладено об’єктивні факти, які можна проінтерпретувати не з погляду суб’єктивного сприйняття, а з позиції реально існуючої ситуації.

034 — інформаційний — відбувається ознайомлення з будь-якою проблемою або ситуацією, несе в собі корисну інформацію, яка має бути перевірена та бути реальним відображенням речей.

035 – пізнавально – розважальний – несе в собі легку для сприйняття та цікаву інформацію, необов’язково чітко перевірені факти та події, можливі припущення та гіпотези.

Графа «Використання конкретних фактів».

044 — використання конкретних маркетингових чи соціологічних досліджень, юридичних законів чи актів, цитат певних суб’єктів відносин тощо.

Потім необхідно перевірити заповнення кожного бланка, але не поверхнево, а чітко та скрупульозно, щоб виявити не тільки пропущені графи, але й невідповідність у відповідях.

Логічна модель предмета контент-аналізу.

1-ий клас властивостей: відображення поставленої проблеми аналізу у змісті тексту:

а) розробленість теми аналізу у тексті:

— Наявність (х)

— Повнота (у)

— відповідність (z)

б) вирішення поставленої проблеми:

— Наявність (х)

— Повнота (у)

— відповідність (z)

в) виконання завдань

— Наявність (х)

— Повнота (у)

— відповідність (z)

Другий клас параметрів: ставлення комунікатора до змісту тексту:

а) позитивне

б) негативне

в) нейтральне

Третій клас параметрів: модальність ставлення комунікатора до предмета змісту тексту:

а) загальний тон публікації

б) тип та характер інформації

в) засудження чи схвалення комунікатором системи ціннісних орієнтацій російських політиків.

4-ий клас параметрів: характеристика комунікаторів

а) тип автора

б) стать автора

в) посада автора

Одиниці аналізу: одиницею аналізу, згідно з метою та завданнями дослідження, буде судження, що стосується проблем ціннісної орієнтації російських політиків.

Одиницею рахунку буде виступати число рядків тексту та питома вага інформації з цієї проблеми у загальному обсязі газетного тексту.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *