Програма «Оформлення творчих проектів учнів» 10 клас
Реферати

Програма «Оформлення творчих проектів учнів» 10 клас


Погоджений директор

МОУ «Солдатсько-Степнівська Середня школа «

Є. В. Ледяєва

ЗАТВЕРДЖУЮ Голову експертної ради, заступника начальника відділу соціальної сфери Биковського МР.

Т. Ф. Прокопенко

Програма

курс за вибором з техніки для 10 класу

«Оформлення творчих проектів учнів»

17 годин

Уклад.: вчитель технології

МОУ «Солдатсько-Степнівська Середня школа «

Чулков А.А

с.Солдатсько-Степне 2010р

Курс за вибором на тему: Дизайн креативу

студентські проекти

Пояснювальна записка.

Актуальність курсу за вибором: В умовах науково-технічного прогресу на розвиток промислового виробництва великий вплив мають стан виробничої культури, зміст, характер умов і естетика праці. Підвищення культури виробництва передбачає естетизацію праці, яка в свою чергу залежить від якості конструювання засобів і предметів праці, виробів, їх форми, пропорцій, зовнішнього вигляду та колірного оформлення.

Вирішення цих питань пов’язане з рівнем підготовленості, як конструкторів, інженерно-технічних працівників, так і студентів — майбутніх працівників суспільного виробництва. На якість підготовки студентів, розширення їх кругозору істотний вплив мають політехнічна освіта, знання основ графічної грамоти, вміння висловлювати свої творчі задуми за допомогою графічних зображень, розглядати проекти різноманітних виробничих приміщень у с. відповідно до вимог дизайну та ергономіки.

Це стало причиною запровадження в школі теоретичного та практичного вивчення курсу «Проектування творчих проектів студентів». Цей курс передбачає ознайомлення школярів з більш широким спектром практичних застосувань теорії зображення, підвищення рівня їх загальної графічної підготовки, вироблення навичок практичного використання методів художнього проектування в процесі вирішення різноманітних завдань, пов’язаних з проблемами проектування. .

Поглиблене вивчення цього курсу передбачає більш повний розгляд питань проектування, його вимог до предметного середовища, закономірностей формування форми різноманітних побутових і трудових виробів. Це розширює уявлення студентів про можливості проектування у сфері сучасного виробництва.

Вивчення основних методів і засобів художнього оформлення різноманітних об’єктів базується на поглибленому розгляді способів отримання проекційних зображень, прямокутних, аксонометричних та перспективних проекцій, використання різноманітних видів технічної графіки, геометричних прийомів побудови, які мають раніше не вивчався школярами.

Поряд із читанням і виконанням різноманітних зображень предметів праці, побуту та відпочинку людей, студентів очікує ознайомлення з новітніми формами та конструкціями, що відповідають вимогам технічної естетики. При цьому передбачені різноманітні види графічної діяльності школярів, пов’язаних із художнім оформленням навколишнього предметного середовища.

Метою курсу за вибором є:

1. Всебічний розвиток мислення учнів, їх просторової уяви, без чого неможлива творча художньо-конструкторська діяльність.

2. Формування знань і практичних навичок, що дозволяють школярам отримати інформацію з основ дизайну, яка згодом може не тільки полегшити, а й прискорити процес оволодіння майбутньою професією, сприятиме подальшому зростанню їхньої творчої активності та Професійні навички.

У процесі роботи, але вивчення цього курсу студенти зможуть:

  1. Поясніть теоретичні засади проектування.

  2. Розрізняють художньо-естетичні достоїнства та складові елементи об’єктів дизайну.

  3. Розширити та поглибити поняття художнього дизайну, технічної естетики та ергономіки.

  4. Удосконалюйте свої практичні навички під час виконання творчих проектів.

  5. Поглибити знання та навички з моделювання виробів, дизайну інтер’єру,

предметів.

Найефективнішими формами і методами роботи зі студентами при вивченні даного курсу є практичні вправи, зміст яких спрямований на пошук і самостійний вибір способу відображення задуманого чи вдосконаленого об’єкта, творчий підхід до вирішення будь-якого завдання, культуру самообслуговування. виконана робота, використання раціональних прийомів проектно-графічної діяльності.

Навчально – тематичний план.

Ні. |

Назва теми

Кількість годин

Всього

теоретичний

Практичний

cal

один

Вступне заняття. Інформація з історії дизайну. Розвиток дизайну в Росії.

один

один

2

j

Поняття творчої діяльності дизайнерів. Правило охорони праці

один

0,25

0,75

ч

Визначення теми проекту. Вибір об’єкта дизайну. Складання технічного завдання на проект

розроблений продукт.

один

0,25

0,75

4

Застосування законів художнього проектування при реалізації творчих проектів учнів. Ескізний дизайн.

2

0,5

1.5

п’ять

Вплив форми та кольору на виготовлений виріб. Ергономіка виготовленого

продукти,

один

0,25

0,75

6

Складання креслення проектованого виробу.

один

один

7

Розробка технологічної документації на проектований виріб.

2

один

один

8

Виготовлення спроектованого

малювання виробів.

6

один

п’ять

дев’ять

Підготовка творчих робіт до виставки.

один

0,25

0,75

сто

Захист творчих проектів учнів

один

один

Всього

17

4

13

Зміст програми

Тема 1

Вступне заняття. Відомості з історії дизайну «Розвиток дизайну в Росія,

Цілі та завдання курсу за вибором. Зміст занять. Інформація з історії дизайну. Витоки дизайну. Дизайн в Росії. правила поведінка на заняттях з курсу за вибором.

Тема 2

Поняття творчої діяльності дизайнерів. правило безпека праці.

Зміст діяльності дизайнерів на промислових підприємствах Художник-конструктор. Правила охорони праці. робоче місце,

матеріали та інструменти для дизайну.

Практична робота: Вивчення виконаної практичної роботи

відомі дизайнери.

Тема 3.

Визначення теми проекту. Вибір об’єкта дизайну.

Складання технічного завдання на проектований виріб.

Вибір теми, аналіз завдання, ознайомлення з проектами, виконаними за минулий рік. Складання технічного завдання на проектований виріб.

Вимоги до оформлення проекту. Практичне значення проекту. Практична робота? вибір теми проекту разом з учителем.

Тема 4.

Застосування законів художнього проектування: у реалізації творчих проектів студентів.

Малювання напам’ять, для презентації. Завдання художнього оформлення. Робоче місце художника дизайнера.

Практична робота: Створення чорнового варіанту проект

продукти.

Тема 5

Вплив форми і кольору на виготовлений виріб. Ергономіка виробу, що виготовляється

Форма, колір, ритм композиції. Поєднання кольорів у природі. Ергономічність. Ергономіка виробу, що виготовляється.

Практична робота: Визначення форми, кольору сконструйованого виробу.

Складання креслення проектованого виробу.

Розробка креслення виробу. Вимоги до креслень і технологічних карт?:-::. Єдина система конструкторської документації (ЕСКД).

Практична робота: Складання креслення проектованого виробу.

Тема 7.

Розробка технологічної документації на проектований виріб.

Технологічна документація на проектований виріб. Маршрутні та технологічні карти. Написання рекомендацій для технології виготовлення.

Практична робота: Складання технологічної та маршрутної карти.

Тема 8.

Виготовлення запроектованого виробу за кресленням.

Матеріальне втілення проекту.

Практична робота: Виготовлення запроектованого виробу з дотриманням вимог креслення.

Тема 9.

Підготовка творчих робіт до виставки.

Самооцінка якості виконаної роботи. Недоліки, виявлені після виробництва. Остаточне оформлення проекту. Підготовка короткого плану відповіді.

Тема 10.

Захист творчих проектів учнів

Бібліографія

1. Варламов Р. Г., Струков О. Д. Елементи художнього оформлення в технічній естетиці: Навчальний посібник для технікумів. — М .: Радянське радіо, 1980.

2. Гяінкін В. А. Мистецтво сучасного інтер’єру — для школярів. — М.

Просвіта, 1984.

3. Джонс Дж. К. Інженерний та художній дизайн.- М:

Мир, 1976.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *