ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ТРУДОГО НАВЧАННЯ
Реферати

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ТРУДОГО НАВЧАННЯ


ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ТРУДОВОЇ ОСВІТИ.

Якимчук Ю.Н., вчитель трудового навчання

спеціальна загальноосвітня школа

закритого типу, Сургут

У зв’язку зі змінами в суспільстві все більш актуальними стають питання, пов’язані з підготовкою підростаючого покоління до самостійного життя. У зв’язку з цим діти з проблемами психофізичного розвитку потребують особливого підходу.

Практика показує, що учні з вадами інтелекту позитивно ставляться до уроків професійного навчання, якщо можуть проявити себе та реалізувати власні, хоча й обмежені можливості. Використання різноманітних методів і прийомів навчання дає змогу зацікавити підлітків, зробити навчальний процес доступнішим та соціально значущим. Активні форми навчання є актуальними та перспективними для учнів, які навчаються у спеціальних (корекційних) класах. Навчаючи дітей праці, неможливо навчити всіх однаково. Потрібен індивідуальний та диференційований підхід з урахуванням можливостей та реальних умов розвитку кожної дитини. Така можливість надається методом проекту.

Елементи проектного навчання спонукають учнів до фантазування, розвитку мовленнєвих навичок, підвищують мотивацію навчання та пізнавальний інтерес до предмета.

Метод проектів можна використовувати при вивченні будь-якої теми, на всіх етапах навчання. Використання цієї технології дає змогу учням більш самостійно працювати як на уроці, так і в позаурочний час, розвивати свої здібності, виявляти лідерські якості. У підлітків формується особиста відповідальність за свої знання та за включення їх у реальну діяльність.

Проект стає особистісно значущим та унікальним для кожного вихованця, тому його можна використовувати у навчанні дітей з різними здібностями.

Підлітки з вадами інтелекту часто мають труднощі з вибором теми проекту. Для вирішення цієї проблеми існує банк проектів, що складається з реально здійсненних завдань, згрупованих за інтересами та ступенем підготовленості учнів. У банку є зразкові проекти з відповідним супроводом та оформленням, що дає змогу вчителю проводити роз’яснювальну роботу щодо значення та можливостей конкретного проекту. Ідеї ​​для проектної роботи з успіхом знаходять не лише вчителі, а й самі діти.

Учні з вадами інтелекту в більшості випадків позитивно ставляться до уроків ПТУ, що пов’язано з відчуттям задоволення від виготовленого власноруч виробу. Проте позитивне ставлення до занять ще не означає наявність у цих дітей достатньо розвинених мотивів навчально-трудової діяльності.

Вивчення діяльності розумово відсталих учнів на уроках ПТНЗ показує, що її мотиви, як правило, характеризуються примітивним емоційним забарвленням, нестійкими, ситуативними. Багато учнів не завжди зацікавлені в навчанні, а їх трудова діяльність недостатньо (або зовсім не викликає) позитивних емоцій.

Тому активно використовую різні методи, в тому числі реалізую освітні технологічні проекти. Метою роботи над такими проектами є залучення учнів до процесу перетворювальної діяльності від розробки ідеї до її реалізації. Ефективність цього методу зумовлена ​​ще й тим, що він дає змогу учням обрати діяльність за інтересами, яка відповідає їхнім здібностям і водночас формує знання, уміння та навички. Виконуючи проекти, підлітки під керівництвом вчителя вчаться знаходити й аналізувати інформацію, здобувають і застосовувати знання в різних галузях, набувають практичних навичок роботи та досвіду вирішення реальних проблем.

Реалізація проектного навчання вимагає від викладача планування й організації навчально-виховного процесу, його дидактичного, методичного та матеріально-технічного забезпечення. Під час реалізації проектів реалізується певна частина навчального плану. Теми проектних завдань підбираються з урахуванням інтересів учнів.

На репродуктивних етапах навчання в учнів формуються вміння працювати з інформацією, матеріалами, засобами. Система проектів побудована за принципом ускладнення. Навчаючись, учні досягають усвідомлення власних можливостей у проектній та технологічній діяльності.

Кожен проект містить основне елементів І етапи виконання. Робота починається з визначення інтересів учнів, вибору та формулювання теми проекту. Потім учні під керівництвом вчителя збирають, вивчають та обробляють інформацію за темою проекту. Це є основою для пропонування варіантів вирішення проблеми. Пропоновані варіанти аналізуються, з них вибираються найбільш перспективні. Після визначення провідної ідеї розв’язання задачі здійснюється її проектування та технологічна розробка з підготовкою відповідної документації спільно з викладачем.

Практичне вирішення завдання починається із забезпечення роботи матеріалами, інструментами та обладнанням. У процесі виконання технологічних операцій, аналізу та моніторингу поточних результатів можливе коригування конструкторських розробок.

Після завершення виготовлення проводяться випробування та оцінка відповідності продукції запланованим характеристикам.

Захист проекту — Результат проекту. Проводиться у складі всієї групи учнів із запрошенням адміністрації, викладачів, які виступають потенційними покупцями.

Проектний метод трудового навчання реалізує принципи особистісно-орієнтованої педагогіки та сприяє гуманізації навчально-виховного процесу. При цьому учень виступає активним учасником навчального процесу, а вчитель виконує функції організатора і координатора навчально-виховного процесу, студента-консультанта.

Метод проектів формує та покращує як трудову, так і загальну культуру спілкування та соціальну поведінку загалом. Оволодіння культурою реалізації проекту завдання, учні вчаться мислити, планувати свої дії разом з учителем, передбачати можливі варіанти вирішення проблем, з якими вони стикаються. При цьому успішно реалізуються засвоєні ними засоби і методи діяльності. робочий на проекті хлопці вчаться взаємодіяти в команді, відповідати за виконання своєї частини роботи, оцінювати результати своєї роботи та роботу своїх товаришів.

Працюючи над проектом, учні вчаться взаємодіяти в команді, відповідати за виконання своєї частини роботи, оцінювати результати своєї роботи та роботу своїх товаришів. Процес роботи над творчим проектом дає змогу викликати у підлітків свідомий інтерес до предмета, що вивчається, проявити творчі здібності. Студенти набувають впевненості в собі, гордості за розроблений і виготовлений продукт, значимість і необхідність своєї праці для оточуючих людей.

Оскільки не всі учні за своїми індивідуальними особливостями, рівнем інтелектуального та фізичного розвитку можуть повністю самостійно виконати проект, тому необхідно сформувати групи так, щоб залучалися учні з різним рівнем розвитку. Виконання індивідуальних проектів вимагає виконання багаторівневих завдань (диференціація за складністю та обсягом), оскільки учні з недостатнім кмітливістю не завжди можуть самостійно вибрати тему, визначити цілі та завдання майбутньої роботи, тоді потрібна допомога вчителя. . Необхідно разом з учнями в обговоренні визначити тему проекту, поставити цілі та завдання майбутньої роботи, визначити напрямок роботи.

Необхідно також розуміти, що дитині з порушенням інтелекту необхідно навчитися спілкуватися в трудовому процесі: навчитися формулювати свої бажання і потреби, просити допомоги, слухати і чути людей, які з нею розмовляють, адекватно реагувати на зауваження і похвалу. — все це сприятиме його соціалізації. За допомогою набутих навичок він зможе адаптуватися до навколишнього світу, вчитися в ньому жити.

Важливу роль у проектному навчанні відіграє інформаційно-методичне забезпечення, зокрема навчальна, довідкова та науково-популярна література, наочні посібники, зразки проектної, конструкторсько-технологічної документації, плани та звіти учнів, виставка кращих виробів.

Проектна методика навчання на сучасному етапі є невід’ємною частиною організації виховної роботи учнів з порушеннями інтелекту. Включення елементів методу проектів у навчальний процес дає можливість вчителю урізноманітнити форми проведення класи, стимулювати творчість та розвивати мотиваційну сферу учнів.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *