Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Поняття еластичного попиту — математичний та економічний сенс


Поняття еластичного попиту - математичний та економічний сенс

Завантажити реферат: Поняття еластичного попиту — математичний та економічний сенс

Попит зображується у вигляді графіка, що показує кількість продукту, яке споживачі готові і можуть купити за деякою ціною з можливих протягом певного періоду часу цін. Попит виражає ряд альтернативних можливостей, які можна як таблиці. Він показує кількість товару, яке (за інших рівних умов) буде пред’явлено попит за різних цін. Попит показує кількість товару, яке споживачі купуватимуть за різними цінами. Ціна попиту — максимальна ціна, за якою споживач готовий купити цю продукцію.

Однією з показників попиту є його еластичність. Розкриємо це поняття.

Існує залежність між зміною ціни та тією кількістю товару, на яку люди збільшують або зменшують свої покупки. Це поняття позначається як цінова еластичність попиту. Еластичність означає інтенсивність реакції покупців. Якщо невелика зміна ціни сильно змінює обсяг покупок, то еластичний попит. Якщо навіть велика зміна ціни лише змінює обсяг покупок, то кажуть, що попит нееластичний.

Приклад: ціна олії збільшилася на 10 %, що призвело до скорочення кількості олії, що продається на 5 %. Еластичність попиту у разі дорівнює 5 % / 10 % = 0,5.

Позначимо за Р — ціну товару, за Q — обсяг продажів, і на графіках зобразимо криві попиту у разі різної його еластичності:

 1. Нееластичний попит має місце, коли кількість товару, що купується, збільшується менше, ніж на 1 % на кожен відсоток зниження ціни цього товару (слабка реакція). Математичний сенс нееластичного попиту полягає в тому, що залежність між попитом і пропозицією виражається повільною функцією.
 2. Еластичний попит має місце, коли попит зростає більше, ніж на 1% на 1% зниження ціни (сильна реакція). Математичний сенс нееластичного попиту полягає в тому, що залежність між попитом і пропозицією виражається швидкою спадною функцією.
 3. Одинична еластичність має місце, коли кількість, що купується, зростає на 1% при зниженні ціни на 1%. Математичний сенс нееластичного попиту полягає в тому, що залежність між попитом та пропозицією виражається лінійною функцією.

Крім перерахованих видів еластичності також виділяють абсолютно (абсолютно) еластичний і абсолютно (абсолютно) нееластичний попит.

Якщо зміна ціни не призводить до жодної зміни кількості продукції, то такий попит є абсолютно нееластичним. З математичної точки зору ця ситуація описується виродженою функцією виду Q = Q0, де Q0 деяке фіксоване значення попиту.

Якщо найменше зниження ціни спонукає покупців збільшувати покупки від нуля до межі своїх можливостей, такий попит є абсолютно еластичним. З математичної точки зору ця ситуація описується виродженою функцією виду P = P0, де P0 — деяке фіксоване значення ціни.

Коли говорять про еластичність попиту, мають на увазі його еластичність за ціною (цінову еластичність).

Чинники цінової еластичності попиту:

 • Замінюваність. Чим більше відмінних замінників даного товару пропонується споживачеві, тим еластичніше буває попит на нього. Еластичність попиту товар залежить від цього, наскільки вузько визначені межі цього товару.
 • Питома вага у доході споживача. Чим більше місця займає товар у бюджеті споживача, за інших рівних умов, тим вища еластичність попиту на нього.
 • Предмети розкоші та предмети необхідності. Попит на предмети необхідності зазвичай є нееластичною, попит на предмети розкоші зазвичай еластичний.
 • Чинник часу. Попит на продукт еластичніший, ніж довгий час для прийняття рішень. Це залежить від навичок споживача, довговічності продукту [Нуриев, Розанова. Поведение потребителя в рыночной экономике. // Вопросы экономики, 2003, № 1, стр. 4-9].

Попит на товар залежить не тільки від ціни на цей самий товар. Він залежить від цін на інші товари. Ця залежність характеризується перехресною еластичністю попиту за ціною [Казаков А. П., Минаев Н. В. Экономика. Курс лекций. Упражнения. Тесты и тренинги. — М.: Изд-во ЦИПКК АП, 1999, стр. 21-22].

Наприклад, зростання ціни на бензин має знижувати попит на автомобілі. Підвищення ціни на господарське мило підвищує попит на пральний порошок. Таким чином, перехресна еластичність буває і негативною, і позитивною.

Еластичність попиту є надзвичайно важливим показником для продавців, які хочуть виявити наслідки зміни цін на отримані виручки. Коли еластичність попиту будь-якої товар вище 1, то невелике зниження ціни збільшує вартість продажу і сукупну виручку. Навпаки, підвищення ціни має сенс за нееластичного попиту (еластичність попиту менше 1). І тут зростає вартість продажів. При еластичному попиті (еластичність вище 1) немає сенсу підвищувати ціну, оскільки знизиться обсяг продажів [Макроэкономика. Учебное пособие. // Под ред. А. М. Бункина. — М., 1995, стр. 72].

Тепер звернемося до еластичності попиту на доходи.

Зростання доходу збільшує можливість здійснення покупок. Попит більшість товарів зі збільшенням доходу зростає. Еластичність попиту товари першої необхідності дуже мала (менше 1), але в предмети розкоші — велика (більше 1). Крім того, існують товари, які за досить високого рівня доходів витісняються найкращими товарами замінниками, попит на них падає (товари низької якості).

Таким чином, еластичність за доходом для деяких товарів є негативною. [Ховард К., Эриашвили Н. Д., Никитин А. М. Экономическая теория. — М, 2000, стр. 117].

Цікаві дослідження А. Маршаллом проблем попиту деякі товари, точніше — розроблена ним концепція еластичності попиту.

Лідер кембриджської школи поставив попит на певний товар у залежність від трьох основних факторів — граничної корисності, ринкової ціни та грошового доходу, що використовується на споживання, причому особливе місце відводилося першому з них.

Оскільки гранична корисність дорівнює тій максимальній ціні, яку покупець ще згоден сплатити цей товар, вона стає верхньою межею коливання ринкової ціни. Максимальна ціна, стверджував А. Маршалл, є автономною, незалежною від ринку ціною попиту і визначається лише потребою у товарі та його запасом. Якщо тепер глянути на ринковий процес очима покупця (споживача), то виявиться, що саме звідси, з точки ціни попиту, ринкова ціна, ведена попитом та пропозицією, починає свій довгий шлях у бік ринкової рівноваги.

Приклад еластичності попиту: припустимо, що величини граничної корисності та доходу є постійними. Припустимо, так само, що ринкова ціна якогось товару збільшилася (зменшилася) на 1%, а попит на нього, що зазнає впливу цієї ціни, скоротився (зріс) більш ніж на 1%. Тоді, по А. Маршаллу, рух попиту було еластичною за ціною. Відповідно, попит вважався нееластичним, коли він змінювався менш ніж на 1% за однопроцентних коливань ринкової ціни.

Концепція еластичності попиту має явні недоліки — висування першому плані граничної корисності та її трактування на кшталт австрійської школи, ігнорування соціальної структури суспільства, що впливає розподіл національного доходу, отже, на купівельну спроможність груп населення. У той самий час, загалом концепцію еластичності попиту вважатимуться науковим досягненням кембриджської школи.

Ідеї ​​А. Маршалла відкрили дорогу великому потоку прикладних досліджень товарних ринків, практичне значення яких не викликає сумнівів [История экономических учений. // Под ред. Н. А. Хохлова. — СПб: Питер, 2002, стр. 143].

бібліографічний список

 1. Гончаров В. В. Найважливіші поняття та концепції у сучасному управлінні. — М.: МНДІПУ, 2002, 341 с.
 2. Історія економічних вчень. // За ред. Н. А. Хохлова. — СПб: Пітер, 2002, 324 с.
 3. Козаков А. П., Мінаєв Н. В. Економіка. Курс лекцій. Вправи. Тести та тренінги. — М: Вид-во ЦИПКК АП, 1999, 359 с.
 4. макроекономіка. Навчальний посібник. // За ред. А. М. Бункіна. — М: Інфра-М, 1995, 337 с.
 5. Нурієв, Розанова. Поведінка споживача у ринковій економіці. // Питання економіки, 2003 № 1, с. 4-9.
 6. Соціально-економічна статистика. // За ред. Г. Л. Громико. — М: Вид-во МДУ, 1999, 350 с.
 7. Ховард К., Еріашвілі Н. Д., Нікітін А. М. Економічна теорія. — М, 2000, 564 с.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *