Тести та шпаргалки

Особливості германієвої зоопідтримки в області водопровідності


Особливості п’езоопорного германію в області водопровідності

пЗоопір n-Ge в області провідності будинку вивчено багатьма способами, що детально описано в [1]. Такий прояв пояснюється появою при єдиній пружині деформації енергетичного зазору (для прямого [111] що [110]) між одним типом Л-долини (орієнтація повітря [111]) зони провідності (c-зони) і, мабуть, розселення в них з різною пухкістю (при п=конст). У разі зміни електропровідності необхідно також захистити родовище в п’езоопір германію як відселення з деформацією носа в шихті між підзонами розщеплення валентної зони (v-зони), тому я змінюю загальну концентрацію води в заряді (пя) після зміни ширини огородженої зони з доданими механічними напруженнями (X). Важливо, що припливне переселення здійснюється між підзонами vзон за значенням nЗоопідтримка для всіх кристалографічних напрямків практично однакова.

Для цього робота для завдання були відібрані монокристали Ge з концентрацією носа в заряді (при Т = 300 К) п=3,21013 см-3малі концентрації вологого заряду в Німеччині при тій же температурі рівні пя=ся=2десять13см-3.

На малюнку 1 експериментальні родовища X/0=f(X) для головних кристалографічних директив, які проводяться при Т = 290 К. Зрозуміло, для X J [111] (поклад 1) при низьких значеннях X очікується збільшення опори зі збільшенням механічної напруги з випереджаючим проходом перелогу через максимум і віддаленим спадом =f(X).

Це осадження можна пояснити годинною роботою двох основних конкуруючих механізмів, які, здається, є наявністю p’zoo-підтримки в кристалах Ge: міграція здійснюється з трьох L-долин, які підносяться над енергією шкала з одним тиском повітря [111] (перенесення заряду може призвести до більшої крихкості ), в одну L-подібну долину, яка спускається вниз (рихкість носової частини ); збiльшенням загальної ї концiї свiї нiїв свiї в шлiдiк вмiншення змененiї зони з вишi. Причина перша, мабуть [1]що призводить до збільшення =f(X) з подальшим виходом до збільшення при n=const в c-зоні, а інший – до зменшення =f(X).

Переміщення вниз по L-долині описано чітко [2]:

Особливості германієвої зоопідтримки в області водопровідності(один)

де СодинадцятьС12С44 – коефіцієнт твердості [3]і dл я uл – константи потенціалу деформації для L – мінімум [4]. У власному рядку зустрічне зміщення до максимально розділеної v-зони виглядає як:

Особливості германієвої зоопідтримки в області водопровідності, (2)

de Особливості германієвої зоопідтримки в області водопровідності я d — значення констант потенціалу деформації [2].

Адже робот [5] була оцінена зміна ширини огородженої території через коефіцієнт =1,1110-5 еВкг-одинсм2 як Eg=X.

Таким чином, за результатами вимірювання випливає, що при Т = 290К на відстані до 7000 кг/см.2 пар =f(X) переважає перший механізмОсобливості германієвої зоопідтримки в області водопровідностіпри більших напруженнях =f(X) різко падає, тому домінує інший механізм.

Рис 1. Пізній перелогєзоопор при Т=290 К для різних кристалографічних напрямків: один- [111]2 — [110]3 — [100]

Особливості германієвої зоопідтримки в області водопровідності

Особливості германієвої зоопідтримки в області водопровідності

Особливості германієвої зоопідтримки в області водопровідності

Подібним виглядом може бути і пара 2 (рис. 1) для падіння X J [110]. Необхідно також спостерігати за проходженням кривої через максимум, але і значенняX/0 Значно менше, більше таким чином, по-перше, перший механізм p’ezooporu, переселення здійснюється з двох долин, які піднімаються, на дві долини, як вони опускаються. Зниження Ділянки =f(X) після максимуму пояснюється переходами заряду у разі збільшення X від v-зони до c-зони після зміни захоплення ширини огороджена зона германій.

Оскільки видно зміщення долин із s-зони протягом доби, то перший механізм опори p’ezoo, що підтверджує експериментальний перелог 3 (рис. 1) для краплі X J [100]. Зниження опори вихованця на відстань Х4000 кг/см2 Знову пояснюю збільшення концентрації вологи в шихті зміною ширини огородженої зони пара в лещатах.

На рис. 2 перелог пізнішого p’zoosupport (X J [111]) при температурах вологопровідності Німеччини. Як і перевірив при підвищеній температурі значення макс/0 (якщо криві проходять через максимум) змінюється, оскільки впровадження іншого механізму неухильно зростає. А від збільшення значення (X/0) після 8000 кг/см2 З підвищенням температури неможливо пояснити дію більш ніж двох вентиляційних механізмів. Очевидно, що при таких температурах і механічних навантаженнях можна вливати -мінімум, який [100] і знаходяться при X=0 на 0,18 еВ вище основних мінімумів (L-мінімумів) енергії c-зони. Перенесення заряду з L-долин у -долину супроводжується, як показано на [6, 7]підтримка підтримки вихованця (X/0).

Згідно з теорії деформаційного потенціалу [2]енергетичний розрив між L- і -мінімумами через їхнє вінє відносне зсув при X J [111] записатись на місці [8]:

Особливості германієвої зоопідтримки в області водопровідності(3)

де dя u константи потенціалу деформації для долин [100].

Рис 2. Депозити X/0=f(X) на X J [111] для різних Т, К: 1 — 320, 2 — 345, 3 — 365

Особливості германієвої зоопідтримки в області водопровідності

Таким чином, збільшення механічної напруги при деформації пGe вздовж [111] змінити енергетичний розрив між шістьма -мінімумами і одиницею Л-мінімум, а потім, для підвищення ефективності міжзонних переходів заряду в -мінімум і підвищення температури. Як і останнє з яких — збільшення X/0 (при фіксованих температурах) в області Х8000 кг/см2.

Така мікроскопія підтверджується результатами вітрифікації заднього п’зоопідтримки с X J [100]як показано на рис. 3. Як видно з пара 1, отриманого при Т = 273 К, pєзоопір для кого безпосередньо в день. Ось чому я зрозумів, тому що видимого зміщення немає Л-долини, тому їм не потрібно перевищувати заряд v-зони y c-зона i ще не з’являються при цій температурі і між ними проходять завдання X Л i -долини. Однак через підвищення температури в перелогах 2-4 рис. 3 схожий на перелог 1-3 (рис. 2). Незначне зростання X/0 на стадії бутонівЯзане, очевидно, з переходами електронів між ними Л i -долини, а спад в парах 2-4 з переходами електронів між v і із зонами після зміни ширини огородженої зони з деформацією.

Рис 3. Депозити X/0=f(X) на X J [100] для різних Т, К: 1 — 273, 2 — 320, 3 — 365, 4 — 380

Особливості германієвої зоопідтримки в області водопровідності

Особливості германієвої зоопідтримки в області водопровідності

Збиття X/0 від підвищення температури при закріпленні Х4000 кг/см2 можна пояснити зміною енергетичного розриву між Л— i -долини та ефективність електронних переходів між ними. Тільки в якому напрямку (XJ[100]) значення шиліни між чотирма Л-долини і дві -долини означають подібне [7, 8]:

Рис 4. Депозити X/0=f(X) на X J [110] для різних Т, К: 1–290, 2–325, 3–345

Особливості германієвої зоопідтримки в області водопровідності

Особливості германієвої зоопідтримки в області водопровідності

Особливості германієвої зоопідтримки в області водопровідності(чотири)

Ефект зміщення -долин не помітний, якщо механічне напруження прикладається безпосередньо [110] (до X[100]) і в правильному напрямку p’ezoopir в інших інтервалах X, що температура демонструє більше двох вентиляційних механізмів, що добре підтверджується ходом дослідних перелогів 1-3 рис. чотири.

Таким чином, на основі отриманих результатів, можна вирощувати вісновоки, які знаходяться в області водопровідності Ge пояснити особливостієзоопор, крим деформаційного відселення зношування між екв Л-долини та зміни глобальної концентрації пя надалі змінюючи ширину огородженої зони за допомогою віджимання необхідно захистити для прямої [111] що [100] переміщайте свій ніс відповідальним між ними Л і -долини з-зоною.

Література
  1. baransкий PI, Буда І.С., Даховський І.В., Коломоєць В.В. Електротехніка та гальваномагнітні явища в анізопропових напівпровідниках. До.1977 рік. — 269 ​​с.

  2. Бір Г.Л., Пікус Г.Е. Симетрія та деформаційні ефекти в напівпровідниках. М.– 1972. — 584 З.

  3. McScimin H., Andreatch P. Модулі пружності германію проти гідростатичного тиску при 250 C. // J. Appl. фіз. 1963 рік. — v.34, Ні.3. с. 651-655.

  4. Баранський П.І., Коломоєць В.В. Потенціальні константи в n-Germanium // фіз. стат. Sol. (б).1971 рік. V.45.– k55-k57.

  5. Дучал В.Я., Єрмаков В.Н., Коломоєць В.В Механізми впливу деформації в пGe в області змішаної провідності. // FTP. — 1972. — Т. 20, т.10. — с.1902-1904.

  6. baransкий PI, Коломоєць В.В., Федосов А.В. П’єзоропір, що виникає за умов симетричного розташування осі деформації відносно всіх ізоенергетичних еліпсоїдів в пGe. // FTP. — 1976. — Т.10, т.11. — с.2179-2181.

  7. baransкий PI, Коломоєць В. В., Сус Б. А., Шаповалов В. В. Деякій характеристики мінімумів енергії типу [100] в пGe // FTP. — 1979. — Т. 13, т.3. стор.602-604.

  8. ОЗПкий П.я., Федосов А.В., Гайдар Г.П. Фізичне домінування кристалів кремнію та германію в полях ефективного звукового вливання. – Луцьк, 2000. – 280 с.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *