Організація та оплата праці в умовах ринку
Тести та шпаргалки

Організація та оплата праці в умовах ринку


5

Тест

Економіка та організація праці

За темою: цикл фундаментальних дисциплін

Вчитель ___________________________________

Євпаторія 1999 рік

Завдання 15.

 1. Вирішити проблему.

На підприємстві рівень механізації характеризується такими даними:

 • К1 частка охоплених механізованою працею працівників у їх загальній чисельності становить 50%;

 • К2 коефіцієнт механізації праці 0,6;

 • К3 частка механізованої праці в загальних витратах на оплату праці становить 0,3;

 • у плановому періоді механізовано 45% ручних операцій в механізованих процесах (HC = 0,45), при цьому продуктивність праці на цих операціях зростає на 70 % (К = 1,7).

Визначте:

 1. зростання виробітку робітників у плановому році;

Визначимо зростання виробництва як відношення виробництва після механізації (Vp) до виробництва до механізації (Vd).

Розвиток — це відношення загальних витрат на оплату праці (W) до загальної кількості працівників (P). B = W / R

K1 — відношення кількості працівників, охоплених автоматизацією (Pm), до загальної кількості робітників (P), таким чином

P = Rm / K1

K3 – відношення витрат на оплату праці механізацією (Zm) до загальних витрат на оплату праці (Z), тоді

Z = Zm / K3

Зростання виробництва = Vp / Vd = (Zp * Rd) / (Rp * Zd)

За умовою задачі загальна кількість працівників не змінилася

Зростання виробництва = Vp / Vd = Zp / Zd = (Zmp * K3d) / (K3p * Zmd)

Відношення ЗМП до Змд, тобто витрат на оплату праці після механізації до витрат на оплату праці до механізації, є збільшенням продуктивності праці, таким чином Зростання випуску = P * (K3d / K3p) = 1,7 * (0,3 / 0,435) u003d 1.2

 1. коефіцієнт механізації в результаті виконання заходів.

K3 = K1 * K2, потім K2 = K3 / K1 = 0,435 / 0,5 = 0,87

 1. Дайте відповіді на наступні запитання.

А) яка система матеріальної допомоги безробітним в Україні;

При звільненні працівника у зв’язку зі скороченням штату підприємство зобов’язане повідомити його про майбутнє звільнення за два місяці, повідомивши про це службу зайнятості за спеціальною формою, і працівник отримує заробітну плату за два місяці. При звільненні йому виплачується вихідна допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати. Протягом семи днів працівник повинен зареєструватися в службі зайнятості як безробітний. У разі, якщо він не знайшов роботу, підприємство виплачує йому середньомісячну заробітну плату через два місяці з дня звільнення та через три місяці з дня звільнення. Якщо він продовжує залишатися безробітним, він отримує протягом 90 днів 75% середньої заробітної плати, а потім протягом 210 днів 50% середньої заробітної плати в якості допомоги по безробіттю від служби зайнятості.

Б) що ви знаєте про основні елементи організації оплати праці.

В основі організації оплати праці лежить тарифна система, що являє собою сукупність нормативів, що розрізняють і регулюють оплату праці працівників. Основними елементами цієї системи є:

 • тарифні ставки;

 • тарифні шкали;

 • тарифно-кваліфікаційні довідники.

Тарифна ставка визначає абсолютний розмір заробітної плати для різних груп працівників за одиницю часу, виражений у вартісному вираженні. Залежно від обраної одиниці виміру робочого часу встановлюються погодинні, денні та місячні тарифні ставки.

Шкала заробітної плати використовуються для розрахунку оплати праці кваліфікованої робочої сили, щоб визначити співвідношення в оплаті праці працівників різної кваліфікації. Тарифна шкала — це сукупність тарифних розрядів, що характеризують ступінь складності, важливості та відповідальності роботи, а також тарифних коефіцієнтів, що відповідають кожному розряду. Тарифний коефіцієнт показує, у скільки разів тарифна ставка відповідного розряду перевищує тарифну ставку першого розряду.

Тарифно-кваліфікаційний довідник містить комплекс інструкцій, що визначають обсяг професійних знань і трудових навичок, які повинен знати працівник відповідної категорії та професії. Він дає можливість врахувати рівень кваліфікації працівника, ступінь складності та точності виконуваної роботи. Визначаючи середню кваліфікацію групи робітників, розраховується середньозаробітна категорія робітників, а групи робіт — середньозаробітна категорія робіт.

Інша форма оплати праці — погодинна. Погодинна оплата визначається виходячи з фактично відпрацьованого працівником часу.

Погодинна оплата має дві системи: просту погодинну, яка залежить лише від заробітної плати та фактично відпрацьованих годин, погодинно-преміальну, що дає можливість оплатити працівникам, які досягли найкращих кількісних або якісних показників, премії та премії.

Наступною формою оплати праці є контракт. При договірній формі оплати праці заробіток нараховується за кожну одиницю виробленої продукції з розрахунком договірних цін. Залежно від обліку розробки та застосування видів додаткових премій розрізняють такі системи заробітної плати за контрактом:

 1. Прямий договір, коли оплата стягується тільки за кількість виготовленої продукції;

 2. непрямий договір, коли розмір заробітку працівника знаходиться в прямій залежності від результатів роботи інших працівників, яких він обслуговує;

 3. Контракт-бонус, коли працівник, крім основного заробітку, додатково отримує премію за досягнення кількісних та якісних показників;

 4. Контрактно-прогресивний, що дозволяє оплачувати працю працівника в межах норми за прямими ставками, а при перевищенні — за підвищеними;

 5. Укладання договорів дає змогу встановлювати ціни на весь обсяг робіт, а не на окрему операцію.

 1. Вирішити проблему.

Загальна трудомісткість (ПТ) виробленої продукції машинобудівного підприємства становить 75 800 нормо-годин, у тому числі за науково обґрунтованими нормативами (НТ) — 35 000 нормо-годин.

Визначити питому вагу (ПВ) науково обґрунтованих нормативів часу на підприємстві.

HC = NT / OT = 35000 / 75800 = 0,46

 1. Дайте визначення та розкрийте зв’язок між поняттями «норма» та «інтенсивність праці»

Норми часу являють собою встановлену кількість робочого часу, необхідного для виробництва одиниці продукції або виконання певного обсягу роботи. Технічно обґрунтована норма часу (Hvr) виражається такою формулою:

Hvr = Tpz + Top + Tob + Totl,

Де Тпз — підготовчо-заключний час;

Верхня — час роботи;

Тоб — час обслуговування робочого місця;

Totl — час для відпочинку та особистих потреб.

Трудомісткість — це також кількість часу, необхідного для виготовлення виробу або виконання певного обсягу роботи. Від «норми» вона відрізняється тим, що планується виходячи з фактичних витрат минулих періодів і зазвичай менша за нормативну трудомісткість. Строки постійно переглядаються в бік їх скорочення. Найчастіше норми часу встановлюють для середньої продукції. Трудомісткість виготовлення чогось також змінюється в бік покращення виробництва, пропозицій щодо раціоналізації, підвищення кваліфікації робітників тощо.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *