Оцінка ризиків інвестиційних проектів
Тести та шпаргалки

Оцінка ризиків інвестиційних проектів


С. В. Король, А. В. Дорожкін

ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат», м. Магнітогорськ

ОЦІНКА РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Нині в Росії відбувається процес стабілізації та розвитку галузей, зокрема видобувної та переробної, які є базовими для російської економіки. Металургія є базовою галуззю в Росії і значною мірою визначає життєздатність економіки в цілому.

У той же час в металургії Росії різко проявилися кризові тенденції: висока знецінення фондів (близько 55%), наявність на підприємствах великої кількості застарілого обладнання, низька завантаженість потужностей (70-65%). в окремих районах 30%).

Для забезпечення своєї конкурентоспроможності перед підприємствами постане завдання розробки системи оцінки та управління інвестиційними проектами і, як наслідок, розробки ефективної системи оцінки та управління інвестиційними ризиками металургійних підприємств.

1. Аналіз ризиків інвестиційного проекту

Під ризиками інвестиційних проектів розуміють, як правило, очікуване погіршення кінцевих показників ефективності проекту, що виникає під впливом невизначеності. У кількісному відношенні ризик зазвичай визначається як зміна числових показників проекту: чистої приведеної вартості (NPV), внутрішньої норми прибутку (IRR) і терміну окупності.

На даний момент не існує єдиної класифікації інвестиційних ризиків підприємства. Однак можна виділити наступні основні ризики, притаманні майже всім інвестиційним проектам: маркетинговий ризик, ризик невиконання графіка проекту, ризик перевищення бюджету проекту, а також загальноекономічні ризики.

Маркетинговий ризик – це ризик неотримання прибутку в результаті зниження обсягу реалізації або ціни товару. Причиною його виникнення може бути неприйняття новинки ринком або надмірно оптимістична оцінка майбутніх продажів.

Причини виникнення таких ризиків можуть бути об’єктивними (наприклад, зміна митного законодавства на момент митного оформлення обладнання і, як наслідок, затримка вантажу), і суб’єктивними (наприклад, недостатня вивченість і неузгодженість робота над реалізацією проекту). Все це призводить до збільшення терміну окупності, як безпосередньо, так і за рахунок втраченої виручки. Так само на загальну ефективність проекту впливає ризик перевищення бюджету.

До загальноекономічних ризиків належать ризики, пов’язані із зовнішніми для підприємства факторами, наприклад: ризик посилення конкуренції в галузі внаслідок загального розвитку економіки в країні та ризик виходу на ринок нових гравців тощо.

Процедуру оцінки та аналізу інвестиційних ризиків можна представити у вигляді схеми.

Таблиця 1

Процедура оцінки ризиків та управління

Етапи життєвого циклу проекту

Етапи планування та управління інвестиційними ризиками

Планування проекту

Якісний аналіз

Кількісний аналіз

Реалізація проекту

Виявлене управління ризиками

Завершення проекту

Підведення підсумків проекту, аналіз реалізованих ризиків

Результатом якісного аналізу ризиків є опис невизначеностей, властивих проекту, причин, що їх викликають, і, як наслідок, ризиків проекту. Для опису зручно використовувати спеціально розроблені логічні карти проекту – перелік питань, що допомагає визначити наявний ризик.

Для металургійних підприємств найбільш характерними є такі основні ризики: недосягнення запланованих обсягів реалізації як через їх менший фізичний обсяг (у натуральному вираженні), так і через зниження цін, а також зниження норми прибутку за рахунок зростання сировини. ціни.

Існує кілька основних методів проведення такого аналізу: аналіз впливу окремих факторів (аналіз чутливості), аналіз впливу комплексу факторів (сценарний аналіз) та імітаційне моделювання (метод Монте-Карло).

Аналіз чутливості. Це стандартний метод кількісного аналізу, який полягає у зміні значень ​​критичних параметрів (у нашому випадку фізичного обсягу продажів, орієнтовної вартості проекту та ціни реалізації), підстановці їх у фінансові. модель проекту та розрахунок показників ефективності проекту для кожної такої зміни. Аналіз чутливості може бути реалізований за допомогою спеціальних програмних пакетів (демонструвати ЕкспертАльт-Інвест і програми Excel.

Аналіз чутливості дуже чіткий, але його основним недоліком є ​​те, що аналізується вплив лише одного з факторів, а решта вважаються незмінними. На практиці зазвичай змінюються відразу кілька показників. Аналіз сценарію допомагає оцінити таку ситуацію та відкоригувати NPV проекту на величину ризику.

Аналіз сценарію. Для початку необхідно визначити перелік критичних факторів, які будуть змінюватися одночасно. Для цього, використовуючи результати аналізу чутливості, можна вибрати 2-4 фактори, які мають найбільший вплив на результат проекту. Розглядати більше факторів одночасно не має сенсу, оскільки це лише ускладнює розрахунки.

Зазвичай розглядаються три сценарії: оптимістичний, песимістичний і найбільш ймовірний, але при необхідності їх кількість можна збільшити. У кожному із сценаріїв фіксуються відповідні значення обраних факторів, після чого розраховуються показники ефективності проекту.

4. Аналіз ризиків інвестиційних проектів шляхом моделювання.

У випадку, коли неможливо встановити точні оцінки параметрів, а аналітики можуть визначити лише інтервали можливих коливань показника, використовується метод моделювання Монте-Карло.

Наша методологія визначає найбільш значущі фактори для оцінки ризику інвестиційних проектів, такі як:

  • вихідна ціна

  • вихід

  • ціни на сировину та матеріали

  • зведена кошторисна вартість проекту

  • Курси валют

Розрахунок сценаріїв розвитку подій здійснюється автоматично в програмі, розробленій відділом ризик-менеджменту ВАТ «ММК».

  1. У кожному сценарії розраховується показник ефективності інвестиційного проекту – чиста приведена вартість проекту (ЧПВ).

Розроблена програма розраховує абсолютні та відносні значення ризику інвестиційного проекту. Абсолютний показник — стандартне відхилення — дозволяє судити про вартість ризику проекту, тобто про розмір найбільш ймовірних втрат по даному інвестиційному проекту.

Відносний показник — коефіцієнт ймовірності — дозволяє визначити клас ризику інвестиційного проекту.

Розроблена методологія оцінки ефективності інвестиційного проекту на основі показника пріоритетності ризику дозволяє прийняти обґрунтоване рішення щодо доцільності реалізації проекту.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *