Тести та шпаргалки

Оцінка ефективності фінансової політики ВАТ «ЮгАвто».


Оцінка ефективності фінансової політики ВАТ «ЮгАвто».

3. Оцінка ефективності фінансової політики ВАТ «ЮгАвто».

3.1 Оцінка ефективності фінансової політики.

Основними показниками, що характеризують ефективність фінансової політики підприємства, є:

1) показники фінансової стійкості та платоспроможності підприємства;

2) показники кредитоспроможності та ліквідності балансу підприємства;

3) показники фінансової діяльності підприємства.

З даних таблиці 3.1 випливає, що прибуток від реалізації, розрахований як різниця між виручкою від реалізації та собівартістю реалізації, у 2007 році склав 7490 тис. руб. У 2008 році порівняно з 2007 роком прибуток від реалізації збільшився на 7196 тис. рублів. або на 96,1% і склав 14686 тис.руб. У 2009 р. порівняно з 2008 р. відбулося зниження показника до 13493 тис. рублів, зниження склало 1193 тис. руб. або 8,1%.

Подібна тенденція простежується і з точки зору чистого прибутку: у 2007 році чистий прибуток склав 3350 тис. руб. У 2008 році в порівнянні з 2007 роком чистий прибуток зріс на 7193 тис. руб. або в 3,1 раза і склав 10543 тис. руб. У 2009 р. порівняно з 2008 р. відбулося зниження показника до 10 293 тис. рублів, зниження склало 250 тис. руб. або 2,4%.

Таблиця 3.1. Фінансові результати ВАТ «Чебоксарський хлібозавод №2» за 2007-2009 роки.

Показники

років

Змінити,(+,-)

Темп зміни, %

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2008 рік

до

2007 рік

2009-2008 роки

2008 рік

до

2007 рік

2009 до

2008 рік

один

2

3

чотири

5

6

7

вісім

Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг, тис. руб

168051

217498

258540

+49447

+41042

129.4

118.9

Вартість реалізованих товарів, робіт, послуг, тис. руб

145369

202812

245147

+57443

+42335

139.5

120.9

Прибуток від реалізації, тис. руб

7490

14686

13493

+7196

-1193

196.1

91.9

Чистий прибуток, тис. руб

3350

10543

10293

+7193

-250

310

97.6

Середньорічна вартість необоротних активів, тис. руб

32038

34881.5

42990.5

+2843,5

+8109

108.9

123.2

Середньорічна вартість оборотних активів, тис. руб

15382

19229

23092.5

+3847

+3863.5

125,0

120.1

Середньорічна вартість сукупних активів, тис. руб

47420

54110.5

66083

+6690,5

+11972.5

114.1

122.1

Рентабельність основної діяльності, %

2.3

5.2

4.2

+2,9

1.0

230.

80.8

Рентабельність продажів, %

4.5

6.8

5.2

+2,3

1.6

151.3

77.3

Рентабельність необоротних активів, %

10.5

30.2

23.9

+19,7

6.3

290.

79.1

Рентабельність оборотних активів, %

21.8

54.8

44.6

+33,0

-10.2

250

81.4

Рентабельність загальних активів%

7.1

19.5

15.6

+12,4

3.9

270

80,0

Рентабельність продажів становила 4,46% у 2007 році і зросла до 6,75% у 2008 році. У 2009 році рентабельність продажів у порівнянні з 2008 роком знизилася на 1,53% і становила 5,22%. Рентабельність реалізації відображає відношення прибутку від реалізації до виручки, отриманої організацією у звітному році, і характеризує ефективність ринкової діяльності підприємства. Визначає, скільки рублів прибутку одержала організація в результаті реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 1 рубль виручки.

Рентабельність основного виду діяльності характеризує величину прибутку від реалізації, що припадає на кожен карбованець витрат на виробництво і збут продукції. У 2007 році на 1 карбованець витрат підприємство отримало 2,3 коп. прибуток від реалізації, у 2008 році – 5,2 коп. Рентабельність основного виду діяльності зросла у 2008 році порівняно з 2009 роком на 2,9%, що свідчить про зниження ефективності основної діяльності підприємства. У 2009 р. відбулося зниження показника до 4,2%, порівняно з 2008 р. рентабельність основної діяльності зменшилась на 1,0%.

Рентабельність необоротних активів розраховується шляхом ділення чистого прибутку на середньорічну вартість необоротних активів. Показник відображає ефективність використання необоротних коштів організації. Визначає суму прибутку, що відноситься до 1 рубля, вкладеного в необоротні активи. Рентабельність необоротних активів у 2008 році порівняно з 2007 роком зросла з 10,5% до 30,2%, т.е. на 19,7 пункту, у 2009 році порівняно з 2008 роком показник зменшився на 6,3% і становив 23,9%.

Рентабельність оборотних активів відображає ефективність і рентабельність використання оборотних коштів. Визначає суму прибутку, що відноситься до 1 рубля, вкладеного в оборотні активи. Рентабельність оборотних активів за 2007 — 2009 роки збільшується з 21,8% до 54,8%, тобто на 33,0%. У 2009 році порівняно з 2008 роком показник зменшився на 10,2% і становив 44,6%.

Рентабельність сукупних активів підприємства показує, скільки чистого прибутку припадає на 1 карбованець капіталу підприємства (основного та оборотного). Рентабельність власного капіталу становила: у 2007 році – 7,1%, у 2008 році – 19,5%, у 2009 році – 15,6%.

Графічно динаміка фінансових результатів ВАТ «ЮгАвто» за 2007 – 2009 рр.. наведена на рисунку 3.1.

Рис. 3.1 Динаміка фінансових результатів ВАТ «ЮгАвто» за 2007 – 2009 рр.

Коефіцієнти ділової активності дозволяють аналізувати, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти. Як правило, до цієї групи входять різні показники товарообігу.

Показники оборотності мають велике значення для оцінки фінансового стану підприємства, оскільки швидкість оборотності коштів, тобто швидкість їх перетворення в грошову форму, має безпосередній вплив на платоспроможність підприємства. Крім того, збільшення темпів оборотності коштів за інших рівних умов відображає збільшення виробничо-технічного потенціалу підприємства.

Ділова активність у фінансовому аспекті виявляється насамперед у швидкості обороту її коштів. Аналіз ділової активності полягає у вивченні рівнів і динаміки різних фінансових коефіцієнтів — показників оборотності. Вони дуже важливі для організації. По-перше, розмір річного обороту залежить від швидкості обороту коштів. По-друге, відносна величина напівпостійних витрат пов’язана з величиною товарообігу, а, отже, і з товарообігом: чим швидше оборот, тим менше цих витрат припадає на кожен оборот. По-третє, прискорення оборотності на тому чи іншому етапі обігу коштів тягне за собою прискорення оборотності на інших етапах.

Тобто фінансове становище організації, її платоспроможність залежить від того, наскільки швидко вкладені в активи кошти перетворюються в реальні гроші.

Оборот коштів, вкладених у майно підприємства, можна оцінити:

а) коефіцієнт оборотності — кількість оборотів, які здійснює капітал підприємства або його складові за аналізований період;

б) період оборотності — середній період, за який кошти, вкладені у виробничо-комерційні операції, повертаються в господарську діяльність підприємства.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується шляхом ділення виручки від реалізації на середньорічну вартість дебіторської заборгованості. У 2007 році він становив 45,0 оборотів, у 2008 році – 38,3 оборотів, у 2009 році – 31,8 оборотів. Інші показники оборотності розраховуються аналогічно.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості має тенденцію до зростання, його значення за аналізований період збільшується з 17,4 обороту до 23,1 обороту. Примітно, що коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості значно нижчий від коефіцієнта оборотності дебіторської.

В ВАТ «ЮгАвто» за 2007-2009рр. відбувається збільшення коефіцієнта оборотності оборотних коштів. Коефіцієнт оборотності капіталу підприємства за аналізований період збільшився з 3,5 обороту до 3,9 обороту.

Таким чином, аналіз показників ділової активності дозволяє зробити висновок, що вона зросла за аналізований період, що підтверджує зростання коефіцієнтів оборотності.

Таблиця 3.2. Показники господарської діяльності ВАТ «Чебоксарський хлібозавод № 2» за 2007-2009 роки.

Показники

років

Змінити (+,-)

Темп зміни, %

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2008 до

2007 рік

2009 рік

до

2007 рік

2008 до

2007 рік

2009 рік

до

2007 рік

Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг, тис. руб.

168051

217498

258540

+49447

+41042

129.4

118.9

Середньорічна вартість (тис.руб.):

— необоротні активи

32038

34881.5

42990.5

+2843,5

+8109

108.9

123.2

— робочий капітал

15382.0

19229.0

23092.5

+3847

+3863.5

125,0

120.1

— дебіторська заборгованість

3738.5

5683.0

8133.0

+1944,5

+2450

152,0

143.1

— кредиторська заборгованість,

9639.5

9648.0

11174.5

+8,5

+1526,5

100.1

115.8

— матеріальні оборотні кошти

10862.5

11999.0

12953.5

+1136,5

+954,5

110.5

108.0

— капітал підприємства

47420

54110.5

66083

+6690,5

+11972.5

114.1

122.1

Коефіцієнт оборотності (за кількістю оборотів):

— необоротні активи

5.2

6.2

6.0

+1,0

-0,2

119.2

96.8

— робочий капітал

10.9

11.3

11.2

+0,4

-0,1

103.7

99.1

— дебіторська заборгованість

45,0

38.3

31.8

-6.7

-6.5

85.1

83,0

— кредиторська заборгованість

17.4

22.5

23.1

+5,1

+0,6

129.3

102.7

— матеріальні оборотні кошти

15.5

18.1

20.0

+2,6

+1,9

116.8

110.5

— капітал підприємства

3.5

4.0

3.9

+0,5

-0,1

114.3

97.5

3.2 Показники фінансової діяльності ВАТ «ЮгАвто».

Середньорічна вартість основних засобів ВАТ «ЮгАвто» у 2007 році становила 31909,5 тис. руб., у 2008 році — 32332,5 тис. руб. У 2008 р. порівняно з 2007 р. приріст склав 1423 тис. руб. або 1,3%. У 2009 році вартість основних засобів ВАТ «ЮгАвто» зросла в порівнянні з 2008 роком на 7930 тис. руб. або 24,5% і склав 40262,5 тис.руб.

Простежено тенденцію основних показників ефективності використання основних засобів за 2007 — 2009 роки. до зростання. У 2009 році порівняно з 2007 роком відбулося зростання вартості основних фондів на 26,2%, фондовіддачі – на 20,7%, рентабельності основних засобів – понад 2,4 раза.

У 2007 році вартість оборотних коштів підприємства становила 15382 тис. руб., у 2008 році — 19229 тис. руб. У 2008 році в порівнянні з 2007 роком вартість оборотних коштів підприємства зросла на 3847 тис. руб. або 25%. У 2009 році підприємство додатково залучає в обіг оборотні кошти і сума оборотних коштів збільшується до 23 092,5 тис. руб. У 2009 році в порівнянні з 2008 роком вартість оборотних коштів зросла на 3863,5 тис. руб. або на 20,1%, за рахунок збільшення вартості сировини, матеріалів та інших подібних цінностей, а також збільшення вартості готової продукції та товарів для перепродажу.

Збільшення виручки від реалізації за 2007 – 2009 роки призвело до збільшення коефіцієнта оборотності. У 2007 році оборотні кошти становили 10,9 оборотів на рік, у 2007 році — 11,2 оборотів.

Чисельність персоналу підприємства за період 2007-2009рр. демонструє стійку тенденцію до зростання. У 2007 році чисельність промислово-виробничого персоналу становила 952 особи, у 2008 році зросла до 967 осіб. і в 2009 р. становив 994 чол. Загалом чисельність персоналу за аналізований період зросла на 27 осіб за рахунок розширення підприємства.

Продуктивність праці на підприємстві в 2008 році в порівнянні з 2007 роком зросла на 48,4 тис. руб. /особа і склав 224,9 тис. руб. /особа У 2009 році продуктивність праці склала 260,1 тис. руб. /особа і перевищила рівень 2008 року на 35,2 тис. руб. /особа або 15,7%. Проте темпи зростання продуктивності праці на ВАТ «ЮгАвто» нижчі за темпи зростання заробітної плати, що свідчить про переважання екстенсивного типу розвитку.

Чистий прибуток у 2007 році склав 3350 тис. рублів, у 2009 році — 10293 тис. руб. Збільшення показників рентабельності свідчить про підвищення ефективності використання капіталу підприємства.

Зміст:

2. Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «ЮгАвто» __________33

2.1 Загальна характеристика підприємства______________________________33

2.2 Характеристика використання ресурсів підприємства _______________34

2.3 Аналіз фінансового стану ВАТ «ЮгАвто» __________________42

3. Оцінка ефективності фінансової політики ВАТ «ЮгАвто» ________48

3.1 Оцінка ефективності фінансової політики _________________48

3.2 Показники фінансової діяльності ВАТ «ЮгАвто» ______________55

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *