Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Місія, цілі, стратегія та оргструктура моєї організації


Місія, цілі, стратегія та оргструктура моєї організації

Завантажити реферат: Місія, цілі, стратегія та оргструктура моєї організації

Моя організація – акціонерний комерційний банк. У суспільстві банки займаються найрізноманітнішими видами операцій. Вони не лише організують грошовий обіг та кредитні відносини, через них здійснюється фінансування народного господарства, страхові операції, купівля-продаж цінних паперів, а також у деяких випадках посередницькі угоди та управління майном. Банки, виникнувши з економічних потреб, здійснюють всі ці численні операції в ім’я суспільно необхідних потреб. Бізнес банку, його комерція, тому полягає виключно у досягненні його індивідуальних цілей, діяльність банку як економічного підприємства має громадський характер. Але оскільки банк створюється як комерційне підприємство, він не може виконувати ні благодійних завдань, ні функцій держави з фінансування та безоплатної підтримки народного господарства. Місія всієї банківської системи полягає у фінансово-кредитному обслуговуванні підприємств, організацій та населення та відіграє виключно важливу роль у розвитку господарських структур.

Від ефективності та безперебійності функціонування кредитно-фінансового механізму залежать як своєчасне отримання коштів окремими господарськими одиницями, а й темпи економічного розвитку загалом. Що ж до банку, в якому я працюю, то він має яскраво виражену галузеву спрямованість. Основна частка клієнтів банку — підприємства та організації галузей, які здійснюють переробку сільськогосподарської продукції, системи хлібопродуктів та заготовок. Відповідно до цього і визначається його місія — сприяти економічному розвитку та добробуту підприємств та організацій, що обслуговуються банком, шляхом надання їм якісних банківських послуг таким чином і в такому обсязі, що відповідають високим професійним стандартам, забезпечують справедливий та відповідний прибуток акціонерам банку, лояльне ставлення до працівників банку. На основі загальної місії формулюються та встановлюються цілі підприємства – конкретні кінцеві стани або бажаний результат, якого прагне досягти підприємство. Цілі комерційного банку визначаються з позицій його прибутковості, рентабельності. структури балансу, напрямів його діяльності

Основна мета будь-якого підприємства (мається на увазі, звичайно, комерційне) – отримання прибутку. І наш банк у цьому випадку не виняток. В умовах інфляції банкам вигідно більше половини своїх активів залишати непрацюючими. Інфляція провокує банки затримувати платежі та розміщувати кошти на ринку на короткий термін. Непрацюючі активи в ВКВ приносять величезні прибутки при рублі, що падає. Але нині уряд проводить жорстку політику, спрямовану стабілізацію рубля, скорочення дефіциту держбюджету. Падіння інфляції змінює структуру попиту кредити, подовжує їх терміни. Отже, щоб отримати стабільний прибуток, необхідно орієнтуватися на зміни кон’юнктури фінансового ринку. У зв’язку з цим постає завдання поступової зміни структури пасивів та активів банку. Не менш важливим завданням є забезпечення ліквідності балансу, як гарантія надійності банку, оскільки недостатня ліквідність фактично означає низьку платоспроможність, що у свою чергу не сприяє збільшенню кількості клієнтів банку (слабко дотримуються інтересів вкладників та кредиторів). А подальше розширення та поглиблення зв’язків із підприємствами галузі природно також входить до планів банку.

Збільшення власного капіталу – завдання, яке стоїть перед банком протягом усього періоду його діяльності. Величина власного капіталу визначає його можливості у сфері кредитування, залучення депозитів тощо. Коли говорять про хороший банк, то мають на увазі насамперед банк, який має висококваліфіковані кадри. І це невипадково. У банк клієнти йдуть не тільки для того, щоб отримати ту чи іншу фінансову послугу, а й для того, щоб скористатися порадою банку, як правильно організувати бізнес. Зрозуміло, задля забезпечення подібної якості роботи, у банку має бути сформована сильна команда, здатна підтримувати його високий професійний авторитет. В основі роботи всіх підрозділів банку лежить маркетинг, тому важливою метою банку є розвиток банківського маркетингу, що включає: — розширення та поліпшення якості послуг, що надаються клієнтам; — Вивчення діяльності інших банків; — Проведення необхідних рекламних заходів; — Забезпечення доступності необхідної клієнту інформації. Щоб забезпечити здійснення місії банку та досягнення його цілей необхідний детальний комплексний комплексний план званий стратегією банку. Ясна стратегічна орієнтація банку дає йому значний імпульс у розвиток підприємницької діяльності.

З позиції стратегії, спрямованої на отримання стабільного прибутку, щоб пристосуватися до зменшення прибутковості у зв’язку з інфляцією, що уповільнилася, необхідно змінити всю структуру свого балансу. Насамперед зменшити частку зобов’язань до запитання та одночасно приймати більше термінових зобов’язань (переважно термінових депозитів). А також докласти всіх зусиль до скорочення частки непрацюючих активів та збільшення частки працюючих (зменшуючи обсяг коштів на коррахунках та розширюючи кредитування реального сектору економіки). У цьому треба всіляко подовжувати терміни позичок. Одночасне збільшення термінів позичок та термінів зобов’язань диктується необхідністю підтримки ліквідності балансу банку. Якщо розглядати Бостонську матрицю частки ринку — темпи зростання ринку, то позички з довгими термінами будуть у квадраті знак питання — перспективний напрямок. Доки процентні ставки будуть знижуватися, банку буде вигідно тримати у себе в основному короткі зобов’язання, які будуть знаходитися в квадраті дійні корови, але в міру стабілізації відсотка даний вид зобов’язань буде зрушуватися в бік собак, а термінові зобов’язання займуть міцну зіркову позицію. . Стратегія комерційного банку немислима без звернення до банківського персоналу. Наявність сильної професійної команди має першорядне значення задля забезпечення успішного функціонування банку за сучасних умов. Для формування такого колективу необхідно дотримуватись наступних принципів.

По-перше, на роботу в банк не обов’язково брати людей, які мають спеціальну підготовку — банки потребують не просто фахівців, а справді освічених людей, інтелектуальний потенціал яких здатний вивести організацію на більш високий рівень.

По-друге, прийому працювати слід проводити тестування, що дозволяє визначити можливості претендента. Причому важливою умовою є наявність конкурсу.

По-третє, банк постійно має дбати про стажування та професійне зростання кадрів. З позиції стратегії одним із центральних питань є питання про мотивацію до праці, зацікавленість банківського персоналу в ефективній роботі.

Головним тут є забезпечення високої заробітної плати персоналу. Однак, підвищення оплати має супроводжуватися вищою віддачею, бо ніщо так не розбещує людей, як висока заробітна плата за працю, що не відбулася. Чинником, що приводить до успіху, є також орієнтація банку на клієнта. Що для цього потрібно? Максимум простоти, максимум уваги, зручностей, доступність інформації, партнерські відносини між банком та клієнтом. Повна добровільність у взаєминах. Найважливіше значення має стратегія витрат, орієнтація економію витрат праці та зниження вартості банківських послуг. У організації діяльності банку не останнє місце має його структура. Вона визначаться двома основними моментами — структурою управління банком та структурою його функціональних підрозділів та служб.

Призначення органів управління – забезпечити ефективне керівництво комерційною діяльністю банку. Основний орган управління – збори акціонерів банку. Він вирішує стратегічні завдання діяльності банку. Ці завдання реалізуються через виконавчі та контрольні органи. Голова правління банку відповідно до статуту обирається зборами акціонерів та є членом його виконавчого органу. Також статутом визначаються права, обов’язки та відповідальність голови правління. Він повинен постійно інформувати раду директорів про становище банку та практичну реалізацію прийнятої політики. Крім того, до його компетенції входять планування, зв’язки з громадськістю, розробка політики банку. Заступники голови правління очолюють провідні управління банку: — по роботі з акціонерами та населенням; — з кредитної роботи; — щодо валютної роботи (зовнішньоекономічної діяльності); — із загальних питань.

Організаційна структура банку складається з функціональних підрозділів та служб, кожна з яких має певні права та обов’язки. Кількість підрозділів залежить від величини та характеру діяльності банку. Вони реалізують як оперативні, і допоміжні функції. До перших відносяться функції, що безпосередньо пов’язані з виконанням поставлених перед банком завдань, — це такі види діяльності, як кредитування, довірчі операції, міжнародні розрахунки, розрахунково-касове обслуговування, а також прийом та обслуговування вкладів. Інші підрозділи становлять служби банку, які обслуговують його основну комерційну діяльність. Вони здійснюють бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності, прийом на роботу, маркетинг, контроль, планування будівництва та ремонт, інші функції.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *