Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Методологія та методи прийняття рішення


Методологія та методи прийняття рішення

Завантажити реферат: Методологія та методи прийняття рішення

Ефективність управління залежить від комплексного застосування багатьох факторів і не в останню чергу від процедури прийнятих рішень та їх практичного втілення у життя. Але для того, щоб управлінське рішення було дієвим та ефективним, потрібно дотриматись певних методологічних засад.

Процес та процедура прийняття рішень

Для того, щоб прийняти управлінське рішення, кожен менеджер повинен добре розбиратися не тільки в понятійному апараті, але і досить кваліфіковано застосовувати на практиці:

 • методологію управлінського рішення;
 • методи розробки управлінських рішень;
 • організацію розробки управлінського рішення;
 • оцінку якості управлінських рішень.

Спробуємо коротко розглянути інструментарій та понятійний апарат менеджера.

Методологія управлінського рішення є логічну організацію діяльності з розробки управлінського рішення, що включає формулювання мети управління, вибір методів розробки рішень, критеріїв оцінки варіантів, складання логічних схем виконання операцій.

Методи розробки управлінських рішень включають у собі способи та прийоми виконання операцій, необхідних у розробці управлінських рішень. До них відносяться способи аналізу, обробки інформації, вибору варіантів дій та ін.

Організація розробки управлінського рішення передбачає впорядкування діяльності окремих підрозділів та окремих працівників у процесі розробки рішення. Організація здійснюється у вигляді регламентів, нормативів, організаційних вимог, інструкцій, відповідальності.

p align=»justify»> Технологія розробки управлінського рішення — варіант послідовності операцій розробки рішення, обраний за критеріями раціональності їх здійснення, використання спеціальної техніки, кваліфікації персоналу, конкретних умов виконання роботи.

Якість управлінського рішення — сукупність властивостей, якими володіє управлінське рішення, що відповідають тією чи іншою мірою потреб успішного вирішення проблеми. Наприклад, своєчасність, адресність, конкретність.

Об’єкт прийняття управлінського рішення – багатогранна діяльність підприємства незалежно від його форми власності. Зокрема, об’єктом прийняття рішення є такі види діяльності:

 • технічний розвиток;
 • організація основного та допоміжного виробництва;
 • маркетингова діяльність;
 • економічний та фінансовий розвиток;
 • організація заробітної плати та преміювання;
 • соціальний розвиток;
 • керування;
 • бухгалтерська діяльність;
 • кадрове забезпечення;
 • інші види діяльності.

Рішення — результат вибору з безлічі варіантів, альтернатив і є керівництвом до дії на основі розробленого проекту або плану роботи.

Правильність та ефективність прийнятого рішення багато в чому визначається якістю економічної, організаційної, соціальної та інших видів інформації. Умовно всі види інформації, що використовуються при прийнятті рішення, можна поділити:

 • на вхідну та вихідну;
 • оброблювану та необроблювану;
 • текстову та графічну;
 • постійну та змінну;
 • нормативну, аналітичну, статистичну;
 • первинну та вторинну;
 • директивну, розподільну, звітну.

Цінність одержуваної інформації залежить від точності завдання, оскільки правильно поставлене завдання визначає необхідність конкретної інформації для прийняття рішення.

Прийняття рішень притаманне будь-якому виду діяльності, і від нього може залежати результативність роботи однієї людини, групи людей або народу певної держави. З економічної та управлінської точок зору прийняття рішення слід розглядати як фактор підвищення ефективності виробництва. Ефективність виробництва, звісно, ​​у кожному даному випадку залежить від якості прийнятого менеджером рішення.

Усі прийняті у сфері діяльності рішення можна умовно класифікувати і поділити на рішення: по стратегії підприємства; прибутку; продажам; питанням, що впливають на освіту прибутку.

Виконуючи свої функціональні обов’язки, кожен менеджер вибирає найбільш оптимальні рішення, що сприяють втіленню в життя поставленого завдання.

Прийняття рішення, зазвичай, пов’язані з вибором напрями дії, і якщо рішення приймається легко, без спеціальної опрацювання альтернатив, хороше рішення прийняти важко. Хороше рішення накладає на менеджера велике соціальне навантаження та залежить від психологічної підготовленості менеджера, його досвіду, особистісних якостей.

Ухваленню рішення передують кілька етапів:

 • виникнення проблем, щодо яких необхідно ухвалити рішення;
 • вибір критеріїв, за якими буде ухвалено рішення;
 • розробка та формулювання альтернатив;
 • вибір оптимальної альтернативи з їхньої множини;
 • затвердження (прийняття) рішення;
 • організація робіт з реалізації рішення — зворотний зв’язок

Критерії оцінки можливостей організаційної структури управління

 1. Визначення ступеня можливості застосовуваної організаційної структури управління забезпечити отримання норми прибыли.
 2. Ступінь можливості існуючої структури управління створювати умови підвищення норми прибутку з допомогою заходів НТП.
 3. Ступінь здатності швидко реагувати зміну попиту і відповідно до цього здійснювати дії.
 4. Ступінь здатності організаційної структури управління забезпечити зростання продуктивності праці за рахунок детальної спеціалізації суспільної праці та виробництва.
 5. Ступінь ефективності системи виробничого контролю за даної організаційної структури управління.

Об’єктом виникнення проблем можуть бути підсумкові показники діяльності підприємства (організації). Зокрема, в результаті діяльності підприємства стали різко погіршуватися показники кінцевих результатів роботи (підвищення собівартості продукції, зниження зростання продуктивності праці та її якості, прибутку та рентабельності); а також виникли конфліктні ситуації, висока плинність кадрів.

Щодо управління всі рішення можна класифікувати як:

 • загальні;
 • організаційні;
 • запрограмовані;
 • незапрограмовані;
 • раціональні;
 • нераціональні;
 • імовірнісні;
 • рішення за умов невизначеності;
 • інтуїтивні;
 • на основі компромісу;
 • альтернативні.

Зі всієї класифікації спробуємо розглянути лише деякі рішення. Відомо, що прийняття рішення завжди пов’язане з певною моральною відповідальністю, залежно від рівня, на якому приймається рішення. Що рівень управління, то вище моральна відповідальність за прийняте рішення.

Управлінське рішення встановлює перехід від того, що є, до того, що має бути виконано за певний період. У процесі підготовки рішення виявляються проблеми, уточнюються цілі, ведеться варіантне опрацювання рішень, вибір кращого варіанта та завершується його затвердження.

Управлінські рішення може бути: одноосібні, колегіальні, колективні, стратегічні (перспективні), тактичні (найближчі), оперативні.

Організаційні рішення приймаються всіх рівнях управління і є однією з функцій роботи менеджера, вони спрямовані на досягнення поставленої мети або завдання. Вони можуть бути запрограмованими та незапрограмованими.

Запрограмоване рішення — це результат реалізації певної послідовності етапів або дій та приймається на основі обмеженої кількості альтернатив.

Щоб знайти правильні шляхи вирішення проблеми, менеджер не повинен прагнути негайного її вирішення, але це практично і неможливо, а повинен вжити відповідних заходів щодо вивчення причин виникнення проблеми на основі наявної внутрішньої та зовнішньої інформації.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *