Методи наукового дослідження
Химия

Методи наукового дослідження


Методи наукового дослідження

Завантажити реферат: Методи наукового дослідження

Будь-яка наука заснована на фактах. Вона збирає факти, зіставляє їх і робить висновки, встановлює закони галузі діяльності, яку вивчає. Способи отримання цих фактів називають методами наукового дослідження.

Основні методи наукового дослідження в психології — спостереження та експеримент.

Спостереження

Спостереження — це систематичне, цілеспрямоване простеження проявів психіки людини за певних умов.

Наукове спостереження вимагає постановки чіткої мети та планування. Заздалегідь визначається, які саме психічні процеси та явища цікавитимуть спостерігача, за якими зовнішніми проявами їх можна простежувати, у яких відбуватиметься спостереження і як передбачається фіксувати його результати.

Особливість спостереження у психології у тому, що безпосередньо бачити і фіксувати можна лише факти, які стосуються зовнішньому поведінці (рухи, словесні висловлювання тощо. буд.). Психолога ж цікавлять психічні процеси, що викликають їх, і явища. Тому правильність результатів спостереження залежить лише від точності реєстрації фактів поведінки, а й від їх тлумачення — визначення психологічного сенсу.

Спостереження зазвичай застосовується, коли необхідно отримати первісне уявлення про будь-яку сторону поведінки, висунути припущення про її психологічні причини. Перевірка цих припущень найчастіше здійснюється з допомогою психологічного експерименту.

Психологічне спостереження має бути цілеспрямованим: спостерігач повинен чітко уявляти і розуміти, що він збирається спостерігати і навіщо спостерігати, інакше спостереження перетвориться на фіксацію випадкових, другорядних фактів.

Спостереження слід проводити систематично, а не іноді. Тому психологічне спостереження, як правило, потребує більш-менш тривалого часу. Чим довше спостереження, тим більше фактів може накопичити спостерігач, тим легше буде йому відокремити типове від випадкового, тим глибшими та надійнішими будуть його висновки.

Експеримент

Експеримент у психології полягає в тому, що вчений (експериментатор) навмисно створює і видозмінює умови, в яких діє людина, що вивчається (випробуваний), ставить перед ним певні завдання і по тому, як вони вирішуються, судить про виникаючі при цьому процеси і явища.

Проводячи дослідження за однакових умов з різними випробуваними, експериментатор може встановити вікові та індивідуальні особливості перебігу психічних процесів кожного з них. У психології застосовують два основних типи експерименту: лабораторний та природний.

Лабораторний експеримент

Лабораторний експеримент проводять у спеціально організованих та, у певному сенсі, штучних умовах. Він вимагає спеціального оснащення, а іноді й застосування технічних пристроїв.

Прикладом лабораторного експерименту може бути дослідження процесу впізнавання за допомогою спеціальної установки, яка дозволяє на особливому екрані (типу телевізійного) поступово пред’являти випробуваному різну кількість зорової інформації (від нуля до показу предмета у всіх його деталях), щоб з’ясувати, на якому етапі людина дізнається. предмет.

Лабораторний експеримент сприяє глибокого та всебічного вивчення психічної діяльності людей.

Однак поряд з перевагами лабораторний експеримент має певні недоліки. Найістотніший недолік цього — його деяка штучність, яка за певних умов може призвести до порушення природного ходу психічних процесів, отже, до неправильних висновків. Цей недолік лабораторного експерименту певною мірою усувається при організації.

Природний експеримент

Природний експеримент поєднує у собі позитивні сторони методу спостереження та лабораторного експерименту. Тут зберігається природність умов спостереження та вводиться точність експерименту. Природний експеримент будується отже піддослідні не підозрюють у тому, що вони піддаються психологічному дослідженню — це забезпечує природність їх поведінки.

Для правильного та успішного проведення природного експерименту необхідно дотримуватися всіх тих вимог, які пред’являються до лабораторного експерименту. Відповідно до завдання дослідження експериментатор підбирає такі умови, які забезпечують найяскравіший прояв сторін, що його цікавлять, психічної діяльності.

Один із різновидів експерименту в психології — соціометричний експеримент. Він використовується для вивчення взаємовідносин між людьми, положення, яке займає людина у тій чи іншій групі (заводській бригаді, шкільному класі, групі дитсадка). Під час вивчення групи кожен відповідає на низку питань, що стосуються вибору партнерів для спільної роботи, відпочинку, занять. За результатами можна визначити найбільш і найменш популярну людину в групі.

Метод бесіди, анкетний метод

Певне значення мають і методи психологічного дослідження, пов’язані зі збиранням та аналізом словесних показань (висловлювань) піддослідних: метод бесіди та анкетний метод.

При правильному проведенні вони дозволяють виявляти індивідуально-психологічні особливості особистості: схильності, інтереси, смаки, ставлення до життєвих фактів і явищ, іншим людям, собі.

Сутність цих методів у тому, що дослідник ставить піддослідні заздалегідь підготовлені і старанно продумані питання, куди той відповідає (усно — у разі розмови чи письмово — при застосуванні анкетного методу).

Зміст та форма питань визначаються, по-перше, завданнями дослідження та, по-друге, віком піддослідних. У процесі розмови питання змінюються та доповнюються залежно від відповідей піддослідних. Відповіді ретельно, точно записують (можна із застосуванням магнітофону). Одночасно дослідник спостерігає за характером мовленнєвих висловлювань (ступенем впевненості відповідей, зацікавленістю чи байдужістю, характером виразів), а також поведінкою (виразом особи, мімікою) піддослідних.

Анкетування є переліком питань, які дають досліджуваним особам для письмової відповіді. Достоїнство цього в тому, що він дозволяє порівняно легко і швидко отримати масовий матеріал. Недолік цього методу порівняно з бесідою — відсутність особистого контакту з випробуваним, що дає можливість варіювати характер питань залежно від відповідей. Питання повинні бути чіткими, ясними, зрозумілими, не повинні вселяти ту чи іншу відповідь.

Матеріал розмов та анкет представляє цінність тоді, що він підкріплюється і контролюється іншими методами, зокрема спостереженням.

Тести

Тест — це особливий вид експериментального дослідження, що є спеціальним завданням або системою завдань. Досліджуваний виконує завдання, час виконання якого зазвичай враховують.

Тести застосовують для дослідження здібностей, рівня розумового розвитку, навичок, рівня засвоєння знань, і навіть щодо індивідуальних особливостей перебігу психічних процесів.

Тестове дослідження відрізняється порівняльною простотою процедури, воно проводиться короткочасно, без складних технічних пристроїв, потребує найпростішого оснащення (часто це просто бланк із текстами завдань).

Результат вирішення тесту допускає кількісне вираз і цим відкриває можливість математичної обробки. Зазначимо й те, що в процесі тестових досліджень не враховується вплив численних умов, які так чи інакше впливають на результати (настрій випробуваного, його самопочуття, ставлення до тестування).

Неприйнятними є спроби за допомогою тестів встановити межу, стелю можливостей даної людини, прогнозувати, передбачати рівень майбутніх успіхів.

Вивчення результатів діяльності

Результати діяльності людей — це створені ними книги, картини, архітектурні проекти, винаходи і т. д. За ними можна, певною мірою, судити про особливості діяльності, що призвела до їх створення, і включені в цю діяльність психічні процеси та якості. Аналіз результатів діяльності вважається допоміжним методом дослідження, оскільки дає надійні результати лише у поєднанні коїться з іншими методами (спостереженням, експериментом).

Самоспостереження

Самоспостереженням називають спостереження та опис людиною перебігу у себе тих чи інших психічних процесів і переживань. Самостійного значення як метод безпосереднього дослідження психіки з урахуванням аналізу власних психічних проявів метод самоспостереження немає. Причина обмеженого його застосування — явна можливість мимовільного спотворення та суб’єктивного тлумачення явищ, що спостерігаються.

Психолого-педагогічний експеримент

У радянській дитячій та педагогічній психології застосовувався психолого-педагогічний експеримент. Це своєрідна форма природного експерименту, оскільки проводять його у природних умовах життя та діяльності дітей.

Істотна ж особливість психолого-педагогічного експерименту полягає в тому, що він має на меті не власне вивчення, а активну, цілеспрямовану зміну, перетворення, формування тієї чи іншої психічної діяльності, психологічних якостей особистості. Відповідно розрізняють два його види: навчальний та виховує психолого-педагогічний експеримент.

Отже, у психології використовують низку методів. Який їх раціонально застосувати, вирішують у кожному окремому разі залежно від завдань та об’єкта дослідження. При цьому зазвичай використовують не один якийсь метод, а ряд методів, що взаємно доповнюють і контролюють один одного.

бібліографічний список

  1. Крутецький В. А. Психологія. — М: Просвітництво, 1986.
  2. Венгер Л. А., Мухіна В. С. Психологія. — М: Просвітництво, 1988.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *