Реферати

Менеджмент і маркетинг у підприємництві, 8 клас


МАОУ ЗОШ No67

з поглибленим вивченням окремих предметів

Єкатеринбург, Свердловська область

Менеджмент і маркетинг у підприємництві

8 клас

(За технологічною програмою Сасова І.А., Марченко А.В.)

Автор — Брашко Євгенія Володимирівна,

викладач технології

Єкатеринбург, 2015

Розділ: «Основи підприємництва».

Тема: «Менеджмент та маркетинг у підприємництві»

Мета: ознайомити учнів з поняттями «менеджмент», «маркетинг», їх роль у підприємницькій діяльності.

Матеріали до уроку:

  • комп’ютер з доступом до Інтернету (можливість перегляду навчальних закладів);

  • папір для записів, ручки, зошити (компендіум);

  • картинки або «Кубики історії»;

Менеджмент і маркетинг у підприємництві, 8 клас

Тривалість уроку 40 хвилин.

Вік учнів 8 клас.

Етап 1. Мотиваційний (створення ситуації успіху). До 10 хв.

Учні сидять парами. Урок починається з привітання та оголошення теми, постановки мети, перевірки учнів та їхньої готовності.

Учням пропонується працювати в парах.. Проводиться розминка (не більше 2 хвилин):

— Сядьте обличчям один до одного. Потисніть (без слів) один одному руки. Тепер потисніть один одному руки на два повільніше. Ще раз і ще повільніше. Тепер дуже швидко потисніть руку. Посміхніться один одному! Добре! Ви готові працювати разом. Отже, почнемо.

— Менеджмент — що це таке? Як ви розумієте цей термін?

(Як правило, учні відповідають, що це управління людьми).

– Так, між поняттями «менеджмент» і «менеджмент» є багато спільного. І водночас менеджмент у підприємницькій діяльності – це управління підприємством, перш за все, колективом людей. У широкому розумінні це діяльність, спрямована на забезпечення існування організації. Управління можна розкласти на елементи: • управління виробництвом; • фінансовий менеджмент; • управління персоналом; • управління збутом продукції (послуг). Студентам пропонується визначити професії, спеціальності за цими напрямками.

Для кожного з розглянутих елементів необхідні спеціальні знання, а функції управління виконують працівники певної кваліфікації. Власне виробництво контролюють інженери та технологи, фінанси – фінансові менеджери, бухгалтери та аудитори, персонал – спеціалісти з персоналу, продажі – спеціалісти з продажу, маркетологи. Для того, щоб підприємство функціонувало як єдине ціле, необхідно налагодити співпрацю між усіма керівниками окремих підрозділів, підпорядковуючи їх діяльність головній меті підприємства.

— Що робить менеджер? (Найчастіше студенти говорять про планування та управління людьми.) Умови його обов’язків можна окреслити поняттями аналізу, планування, організації та мотивації.

Аналіз – це оцінка стану підприємства та порівняння його зі станом підприємств-конкурентів.

Планування — це визначення цілей подальшого розвитку підприємства.

Організація — це процес узгодження дій окремих підрозділів підприємства та окремих працівників.

Мотивація — це процес створення зацікавленості працівників у досягненні цілей, які визначені підприємством. Для стимулювання працівників необхідно знати потреби, інтереси та реальні можливості (здібності) кожного з них.

Існує чотири основних види стимулів, а саме:
1) матеріальне заохочення, яке реалізується у підвищенні заробітної плати, премії;
2) моральне заохочення, яке можна втілити у подяку, отримання почесних звань;
3) самореалізація, яка може мати форму оволодіння унікальними знаннями чи навичками, досягнення найвищих рівнів ієрархії;
4) примус, що передбачає використання таких адміністративних важелів, як догана, переведення на іншу посаду тощо.

Усі елементи процесу управління — аналіз, планування, організація, мотивація, контроль — забезпечують прийняття управлінських рішень. Управлінське рішення — це особливий продукт діяльності особи, якій належить професія менеджера. Давайте подивимося на екран. (Ззаздалегідь увімкніть проектор, комп’ютер з підключенням до Інтернету, відкрийте сайт з навчальними закладами, в даному випадку використовувався сайт education 66.ru). Відкрийте вкладку професія і виберіть напрямок управління.

Подивіться, спробуйте коротко сформулювати, що робить керівник на підприємстві, в організації. Які дисципліни вивчатиме студент? В яких закладах можна отримати цю спеціальність? Які іспити потрібно скласти?

Менеджмент і маркетинг у підприємництві, 8 класМенеджмент і маркетинг у підприємництві, 8 клас

Слухайте відповіді учнів і за потреби коментуйте.

Етап 2. Ситуація «розрив» — постановка навчального завдання, під час якої учні стикаються з новою для себе ситуацією. До 10 хв.

На цьому етапі робота проводиться в парах. Студентам пропонується уявити, що у них є авторитетна компанія, яка вирішила запровадити єдину форму для співробітників. Треба мотивувати команду, щоб вона захотіла перейти на форму. Учням пропонується написати на аркушах паперу (А5), які вони отримали один на двох, свої пропозиції, використовуючи знання про мотивацію. Ще одна умова для студентів – не використовувати матеріальне заохочення та примус.

Через 3 хвилини роботи в парах учні діляться своїми пропозиціями. Учитель коригує відповіді. Учні намагаються сформулювати свої помилки, які вони допустили під час виконання завдання.

– А зараз ми говоримо про маркетинг. Маркетинг походить від англійського слова market. На перший погляд може здатися, що маркетинг — це теорія продажів. Але це тлумачення невірне. Принципова відмінність звичайних продажів від маркетингу полягає в тому, що для збуту найважливіше продати створений продукт за будь-яких умов, а для маркетингу – задовольнити потреби споживачів. отже, маркетинг — це діяльність, спрямована на вивчення потреб споживачів та їх найкращого задоволення. Ринок складається з покупців, і покупці відрізняються один від одного різними способами. Все може бути різним, потреби, географічне розташування, ресурси, купівельні звички.

Географічна сегментація передбачає поділ ринку на різні географічні одиниці: штати, штати, регіони, округи, міста, громади. Фірма може прийняти рішення про діяльність: в одному або кількох регіонах, або в усіх областях, але з урахуванням потреб і особливостей, визначених географією.

Демографічна сегментація складається з поділу ринку на групи на основі демографічних змінних, таких як стать, вік, розмір сім’ї, сьома стадія життєвого циклу, рівень доходу, професія, освіта, релігійні переконання, раса та національність.

У психографічній сегментації покупців поділяють на групи на основі соціального класу, способу життя або рис особистості.

У поведінковій сегментації покупці поділяються на групи на основі їх знань, ставлення, використання продукту та реакції на продукт.

Давайте перевіримо, як ви засвоїли матеріал.

Етап 3. Розв’язування навчальної задачі. 10 хвилин.

Представник кожної пари малює кубик і вибирає малюнок. Зображення символізує продукт або послугу, які компанія виробляє/продає. Завдання: визначити сегменти ринку. Час на роздуми — до 5 хвилин. Потім обговорюються запропоновані рішення.

Етап 6. Уточнення та конкретизація. 3 хв. Учні підводять підсумки роботи, уточнюють, які нові знання вони отримали, з якими термінами та визначеннями зустрілися.

Класу пропонується усно відповісти на запитання (можна показати на екрані).

  1. Що спільного у різних визначеннях маркетингу?

Варіанти відповідей: а) (+) пріоритет споживача, б) пріоритет виробника, в) пріоритет ринкової ситуації.

  1. Що стало найважливішою причиною, що викликала широкий інтерес до маркетингу в нашій країні?

Варіанти відповіді: а) нові наукові розробки в галузі маркетингу, б) (+) зміни відносин власності, знищення державної монополії, в) необхідність використання маркетингу у зовнішньоекономічній діяльності.

  1. Хто повинен контролювати виконання поставлених перед командою завдань?

Варіанти відповідей: а) працівники, б) спеціалісти, в) (+) керівники.

Етап 7. Постановка домашнього завдання. 1 хвилина.

Домашнє завдання. Скориставшись сайтом Education 66.ru (або іншими джерелами в Інтернеті), познайомтеся з професією маркетолога.

Етап 8. Рефлексія. 5 хвилин.

Учням пропонується оцінити свою роботу в парах, наскільки добре вони вивчили тему уроку.

Етап 9. Підведення підсумків. 1 хвилина.

Підведіть підсумок уроку, відзначте, що сталося, де були допущені помилки. Зібрати роботу для рецензування. Подякуйте учням за урок.

Джерела:

Баришев А. Ф. Маркетинг. – М.: Академія, 2002.

http://www.malb.ru/statia013.html

http://www.marketing.spb.ru/read/article/a18.htm

http://testua.ru/management/733-testy-po-managementu-s-answers.html

http://www.obrazovanie66.ru/main_sschools.php?level=0&code=080200

Ілюстрації:

http://www.obrazovanie66.ru/main_sschools.php?level=0&code=080200

https://www.google.ru/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *