Ліквідність.  Розрахунок коефіцієнтів ліквідності
Тести та шпаргалки

Ліквідність. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності


Ліквідність. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності.

Ліквідність — здатність активів швидко продати за ціною, близькою до ринкової. Ліквідність – це здатність перетворюватися на гроші.

Зазвичай розрізняють високоліквідні, низьколіквідні та неліквідні цінності (активи). Чим легше і швидше ви зможете отримати повну вартість активу, тим він ліквідніший. Для товару ліквідність відповідатиме швидкості його продажу за номінальною ціною.

У російському балансі активи компанії розташовані в порядку спадання ліквідності. Їх можна розділити на такі групи:

A1. Високоліквідні активи (грошові кошти та короткострокові фінансові інвестиції)

A2. Ринкові активи (короткострокова дебіторська заборгованість, тобто борг, виплати за якими очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

A3. Активи, що повільно обертаються (дебіторська заборгованість, платежі за якою очікуються більше ніж через 12 місяців після звітної дати, а також інші оборотні активи, не зазначені вище);

А4. Активи, що важко продаються (усі необоротні активи)

Зобов’язання балансу За ступенем збільшення строків погашення зобов’язання групуються так:

P1. Найбільш термінові зобов’язання (залучені кошти, до яких відноситься поточна кредиторська заборгованість перед постачальниками і підрядниками, персонал, бюджет тощо)

P2. Середньострокові зобов’язання (короткострокові позики та позики, резерви майбутніх витрат, інші короткострокові зобов’язання)

P3. Довгострокові зобов’язання (розділ IV балансу «Довгострокові зобов’язання»)

P4. Постійні зобов’язання (власний капітал організації).

Для визначення ліквідності балансу слід порівняти підсумки по кожній групі активів і пасивів. Ліквідність вважається ідеальною, якщо дотримані такі умови:

A1 > P1

A2 > P2

A3 > P3

А4

Поточна ліквідність

Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (коефіцієнт покриття; англ. Поточний співвідношення, CR) – фінансовий коефіцієнт, що дорівнює відношенню оборотних (оборотних) активів до короткострокових зобов’язань (поточних зобов’язань).

Ктл = (ОА — ДЗд) / КО

де: Ktl — коефіцієнт поточної ліквідності;

ОА — оборотні активи;

ДЗд — довгострокова дебіторська заборгованість;

КО — короткострокові зобов’язання.

Коефіцієнт відображає здатність підприємства погасити поточні (короткострокові) зобов’язання лише за рахунок оборотних активів. Чим вищий показник, тим краще платоспроможність підприємства.

Нормальним вважається значення коефіцієнта 2 і більше (це значення найчастіше використовується в російських нормативних актах, у світовій практиці нормальним вважається від 1,5 до 2,5 в залежності від галузі). Значення нижче 1 вказує на високий фінансовий ризик, пов’язаний з тим, що підприємство не може стабільно оплачувати поточні рахунки. Значення більше 3 може свідчити про нераціональну структуру капіталу.

Швидка ліквідність

Коефіцієнт швидкої ліквідності (іноді називається проміжною або терміновою ліквідністю; англ. Швидко співвідношення, QR) — фінансовий коефіцієнт, що дорівнює відношенню високоліквідних оборотних активів до короткострокових зобов’язань (поточних зобов’язань). Джерелом даних є баланс підприємства так само, як і для поточної ліквідності, але запаси не враховуються як активи, оскільки при їх примусовій реалізації збитки будуть максимальними серед усіх оборотних коштів.

Kbl = (Короткострокова дебіторська заборгованість + Короткострокові фінансові інвестиції + Грошові кошти) / Поточні зобов’язання

Коефіцієнт відображає здатність підприємства погасити поточні зобов’язання у разі виникнення труднощів із реалізацією продукції.

Нормальним вважається значення коефіцієнта не менше 1.

Абсолютна ліквідність

Коефіцієнт абсолютної ліквідності — це фінансовий коефіцієнт, що дорівнює відношенню грошових коштів та короткострокових фінансових інвестицій до короткострокових зобов’язань (поточних зобов’язань). Джерелом даних є баланс підприємства так само, як і для поточної ліквідності, але як активи враховуються лише грошові кошти та їх еквіваленти: (рядок 250 + рядок 260) / рядок 690.

Cal = (Грошові кошти + короткострокові фінансові інвестиції) / Поточні зобов’язання

На відміну від двох вищезазначених, цей коефіцієнт не широко використовується на Заході. Згідно з російськими нормативами нормальним вважається значення коефіцієнта не менше 0,2.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *