Курсова - БЖД - скачати безкоштовно
Химия

Курсова — БЖД — скачати безкоштовно


Курсова - БЖД - скачати безкоштовно

I. Вступ

1. Зміст та мета вивчення БЖД.

1.1. Основні положення БЗ.

БЗ — система знань, спрямованих на забезпечення безпеки у виробничому та невиробничому середовищі з урахуванням впливу людини на довкілля.

Курсова - БЖД - скачати безкоштовно

1.2. Мета БЗ

Ціль = БС + ПТ + СЗ + ПР + КТ
БС — досягнення безаварійних ситуацій
ПТ – попередження травматизму
СЗ — збереження здоров’я
ПР — підвищення працездатності
КТ — підвищення якості праці
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити дві групи завдань:

 • Наукові (мат. моделі в системах людина-машина; Середовище проживання-людина-небезпечні (шкідливі) виробничі фактори; людина-ПК тощо)
 • Практичні (забезпечення безпечних умов праці під час обслуговування обладнання)

1.3. Об’єкти та предмети БЖД

Курсова - БЖД - скачати безкоштовно

1.4. Аксіома про потенційну небезпеку

Будь-яка діяльність потенційно небезпечна.
Кількісна оцінка небезпеки – ризик (R).
Курсова - БЖД - скачати безкоштовно, де n — кількість випадків, N — загальна кількість людей.
За статистикою n = 500 тис. Чол. ( гинуть неприродною загибеллю на пр-ві протягом року)
N = 160 млн. Чол.
Існує поняття нормованого ризику (прийнятний ризик) R = 10-6.

2. Правові та нормативно-технічні засади забезпечення БЖД.

Основні становища викладено у Конституції (дек. 1994г) у законі з охорони праці та охорони навколишнього середовища (1992-93) у КЗпП.
Як підзаконні акти виступають ДСТУ, Норми та Правила.
Взаємодія держ. нагляду, відомчого та громадського контролю.

Курсова - БЖД - скачати безкоштовно

 • Вищий нагляд з дотримання законності здійснює ген. прокурор.
 • Держ. нагляд у відповідності з 107 ст. КЗпП за дотриманням норм та правил з охорони праці здійснюється:
 • 1. спец. уповноваженими інпекціями, незалежні у своїй д-ти від д-ти підприємства (Роскомгідромет, Держгіртехнагляд, Держатомнагляд тощо);
 • 2. профспілками в особі правової та технічної інспекцією праці.
 • Відомчий контроль осущ-ся міністерствами та відомствами відповідно до підпорядкованості.
 • Громадський контроль — ФНП в особі профсозних комітетів, що знаходяться на кожному підприємстві.

2.1. Організація служби охорони праці та природи на підприємстві

Директор несе основну відповідальність за охорону праці та природи.
Організаційними роботами, пов’язаними із забезпеченням охорони праці та природи за ним. гол. інженер.
Відділ охорони праці (підпорядковується гол. Інженеру) вирішує поточний. питання, пов’язані із забезпеченням безпеки праці.

2.2. Функції відділу охорони праці:

 • контрольна (дотримання наказів)
 • навчальна
 • представники відділу виступають як експерти при розробці тих. рішень
 • звітність з питань травматизму та проф. захворюванням.

2.3. Триступінчастий контроль за охороною праці на підприємстві

1 етап. Контроль робочому місці (за цехом контроль осущ-т майстер, за лабораторією — кер. групою). Щоденний контроль.
2 етап. Рівень цеху, лабораторії (періодичність щотижня).
3 етап. Рівень підприємства (один із цехів вибірково перевіряється комісією, до складу якої входять:
— гл. інженер;
— Поч. відділу охорони праці;
— Представник мед. сан. частини;
— гл. спеціаліст (технолог чи енергетик)

2.4. Навчання працюючих безпеки праці

Система стандартів безпеки праці – ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ
Види інструктажу

 • вступний — Ознайомлення із загальними питаннями БТ, проводить інженер безпеки праці.
 • Первинний — ознайомлення з конкретними видами безпеки праці цьому підприємстві цьому раб. місці, проводить керівник робіт.
 • Повторний — Повторити інф-цію первинного інструктажу, періодичністю 1 раз на півроку, проводить рук. робіт.
 • Позаплановий — Проводиться рук. робіт у тому випадку, коли мають місце зміни до техн. процесі при надходженні нового обладнання, після того, як стався нещасний випадок та при перервах у роботі, що перевищують встановлені.
 • Цільовий — при виконанні робіт, не пов’язаних з основною спеціальністю, проводить руки. робіт.

2.5. Гости, Норми та правила з охорони праці та природи, їх структура

Система стандартів БТ — комплекс заходів, вкладених у забезпечення БТ.
Структура Госта:
Курсова - БЖД - скачати безкоштовно

Код угруповання:
0: основний стандарт;
1 : перелік за групами небезпечних та шкідливих виробничих факторів;
2: вимога безпеки до виробничого обладнання;
3: вимоги безпеки, що пред’являються до техн. процесу;
4 : вимоги безпеки до засобів індивідуального захисту.
Норми — перелік вимог безпеки щодо виробничої санітарії та гігієни праці.
СН 245-71 Санітарні норми проектування пром. підприємств.
Правила — Перелік заходів з техніки безпеки.
ПУЕ-85 Правила пристроїв електроустановки.
СН та ПII-4-79

2.6. Система управління БТ для підприємства

Курсова - БЖД - скачати безкоштовноНебезпечні та шкідливі фактори середовища, джерела та види забруднень
Небезпечний фактор — фактор, вплив якого на працюючого, потенційно може призвести до травми.
Шкідливий виробничий фактор — фактор, вплив якого на працюючого може призвести до захворювання.
ГОСТ 12-0-003-74 ССБТ — Небезпечні та шкідливі вироби. фактори. класифікація).

2.7. Групи небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

 • Фізичні:
  • вироби заготівлі, що переміщаються, незахищені рухливі елементи виробничого обладнання;
  • загазованість, запиленість роб. зони;
  • підвищений рівень шуму;
  • підвищений рівень напруги ел. мережі, замикання якого може статися у тілі людини;
  • підвищений рівень іонізуючого випромінювання;
  • підвищений рівень електромагнітних полів;
  • підвищений рівень ультрафіолетового випромінювання;
  • недостатня освітленість роб. зони.
 • Хімічні:
  • дратівливі речовини
 • Біологічні:
  • макро- та мікроорганізми
 • Психофізіологічні:
  • фізичні навантаження:
   • статичні навантаження;
   • динамічні навантаження;
   • гіподинамія
  • нервово-емоційні навантаження:
   • розумова перенапруга;
   • перевтома;
   • перенапруга аналізаторів (шкірні, зр., слухові і т.д.)
   • монотонність праці;
   • емоційні перенавантаження

2.8. Структурна схема взаємозв’язку машина-фактор-працюючий

Курсова - БЖД - скачати безкоштовно

2.9. Джерела забруднення навколишнього середовища

Курсова - БЖД - скачати безкоштовно
Джерела забруднення атмосфери поділяються на:

 • природні (космічний пил, попіл при виверженні вулканів);
 • антропогенні (виробнича д-ть людини, металургія, нафтова та хімічна промисловість)

Джерела забруднення гідросфери:

 • поверхневі;
 • побутові;
 • виробничі

Джерела забруднення літосфери:

 • видобуток корисних копалин;
 • поховання відходів пр-ва та побутових відходів;
 • військові об’єкти

3. Травматизм та профзахворювання

Травма — Зовнішнє пошкодження організму людини, яке сталося в результаті дії небезпечного виробничого фактора.
Проф. захворювання — Захворювання, при якому відбувається внутрішня зміна в організмі людини в результаті дії шкідливого виробничого фактора.
Нещасні випадки поділяються:
легені; середньої тяжкості; групові; з інвалідним результатом; зі смертельним наслідком.

 • Проф. захворювання поділяються:
 • хронічні;
 • раптові

Сукупність виробничих травм називається травматизмом.

3.1. Звітність з виробничого травматизму:

I. Коефіцієнт тяжкості трkbjd/авматизму (порівняна тривалість однієї травми)
Курсова - БЖД - скачати безкоштовно, де
Д — у (загальна кількість) днів непрацездатності за звітний період
Т — кількість травм за звітний період
ІІ. Коефіцієнт частоти травматизму (у травм, що припадають на 1000 раб.)
Курсова - БЖД - скачати безкоштовно, де
Р — порівн. облікова кількість робітників за звітний період

4. Облік та розслідування нещасних випадків

4.1. Види розслідування:

 • Звичайні (Ісп. для нещасних випадків з тимчасовою втратою непрацездатності)
 • Спеціальні (ісп. для нещасних випадків зі смертельним наслідком)

Для звичайного розслідування до складу комісії з розслідування причин нещасного випадку входять:

 • представники адміністрації, де стався нещасний випадок;
 • поч. відділу охорони праці (або інженер цього відділу);
 • громадський інспектор з охорони праці або інший представник громадської організації)

Протягом 24 годин з моменту пригоди нещасного випадку проводять розслідування, причому результати розслідування заносяться до акту за формою Н-1 (4 прим.).
Акт прямує до гол. інженеру (протягом 3-х днів акт має бути засвідчений).
1-ий прим. — на руки потерпілому (зберігається 45 років);
2-ий прим. — у підрозділі, де стався НР;
третій прим. — у відділі охорони праці підприємства;
4-ий прим. — до міністерства на його вимогу.
Адміністрація відповідає:

 • Дисциплінарну;
 • Матеріальну;
 • Адміністративну;
 • Кримінальну

Причини нещасних випадків:

— Організаційні (об’єктивні);
— Технічні (суб’єктивні).

5. Методи дослідження причин травматизму

Об’єкт дослідження:
людина; виробнича обстановка; технологічні процеси; обладнання

 • монографічний (вивчення одного з об’єктів причин травматизму);
 • Статистичний (КТ,КС);
 • Топографічний (завдати небезпечні раб. місця на план цеху та оцінити обстановку);
 • Економічний (аналіз витрат на травматизм б/л);
 • Комбінований (системний).

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *