Криміналістичне дослідження документів |
Химия

Криміналістичне дослідження документів |


Завантажити реферат: Криміналістичне дослідження документів

План реферату

1. Документ як об’єкт криміналістичного дослідження.

2. Криміналістичне дослідження листа

3. Техніко-криміналістичне дослідження документів.

1. Документ як об’єкт криміналістичного дослідження.

Під документом у сенсі слова розуміють такий матеріальний об’єкт, у якому зафіксовані відомості про будь-які факти чи обставини.

У судовій практиці зустрічаються різні види документів:

— письмові;

— графічні;

— фотодокументи та кінодокументи;

— Відео та фонодокументи.

Об’єктом криміналістичного дослідження документів, зазвичай, є письмові документи.

За своєю процесуальною природою документи можуть бути письмовими та речовими доказами. Останні є незамінними.

Виділяється інтелектуальне та матеріальне підроблення документів. Матеріальне підроблення може бути частковим і повним /підробка всіх реквізитів документа/.

Документи-речові докази не можна підшивати у кримінальну справу, наклеювати на підкладку, номерувати, складати, робити позначки, штампи, скріплювати скріпками. Їх треба поміщати в конверти із щільного паперу, не згинаючи.

Питання щодо документів-речових доказів поділяються на дві групи: 1/ які стосуються дослідження власне листи і почерку;2/ які стосуються дослідження інших складових елементів документа.

Останнім часом дедалі частіше об’єктами дослідження стають відеодокументи.

Значні складнощі пов’язані з документами, які розміщуються на магнітних носіях інформації ЕОМ. Цілком нові методи повинні застосовуватися і при дослідженні документів, виконаних на принтерах друкуючих комп’ютерів.

2. Криміналістичне дослідження листа

Лист — Засіб спілкування, в якому за допомогою графічних позначень /письмових знаків / відображені думки людини. В основі процесу формування письма лежить навчання та практична діяльність людини.

Ідентифікаційні ознаки листа:

1/ ознаки писемного мовлення;

2/ топографічні ознаки листа;

3/ особливі звички листи;

4/ ознаки почерку.

Ознаки письмової мови:

— Стиль;

— лексика чи словниковий запас;

— загальний рівень грамотності;

Топографічні ознаки листа:

— /Особливості розміщення тексту в цілому або окремих його частин/

— поля / ліворуч і праворуч, розмір, форма — прямокутна, трапецієподібна/;

— наявність та розмір абзацних відступів;

— розміри інтервалів між рядками та словами;

— напрямок рядків: горизонтальні, що піднімаються, опускаються, прямолінійні, опуклі, увігнуті, звивисті, східчасті. Розташування по лінії графлення / вище, нижче /;

Крім того: розташування розділових знаків і перенесення, розташування заголовків, звернень, нумерація сторінок.

Топографічні ознаки стійкі та мало контролюються пишучим.

Особливі звички листа

— Виділення окремих частин тексту;

— Внесення виправлень;

— Наявність або відсутність знаків перенесення;

— своєрідність виконання дат;

Ознаки почерку:

Загальні:

— виробленість почерку /здатність користуватися скорописом, темп листи, координація рухів/;

— складність почерку/норма — прописи, прості та ускладнені, в т.ч. стилізовані;

— загальна форма напряму рухів у почерку/прямолінійна та криволінійна/або незграбні та округлі;

— Напрямок рухів — лівоокружне /як правило в округлих почерках/ і правоокружним /за годинниковою стрілкою /;

— нахил почерку /прямий, правопохилий, лівонахильний щодо вертикальної осі /;якщо кут нахилу щодо лінії рядка менше 50 гр.такий почерк називається косим/;

— розмір почерку: великий — більше 5мм, середній — 2-5, дрібний менше 2 мм;

— розгін почерку — відношення ширини букв до їх висоті: стислий, середній / ширина дорівнює їх висоті /, розгонистий;

— зв’язність почерку: високозв’язна /5-6 букв/, середньої зв’язності /3-4/, уривчасті /1-2/;

-натиск: сильний, середній і слабкий / важко виділити при листі кульковими ручками.

Приватні ознаки почерку

1. Форма рухів-обрис елементів письмового знакапрямолінійні та криволінійні

2. Напрямок рухів

3. Протяжність рухів

4. Вид з’єднання рухів: злитий та інтервальний

5. Кількість рухів / під час виконання письмового знака/

6. Послідовність рухів/виконання елементів знака, відмінних від прописів/.

7. Розміщення рухів / точки початку та закінчення рухів, перетину, зв’язування

8. Складність рухів /спрощення, ускладнення рухів/.

Етапи роботи з документами: огляд, розшукова таблиця, перевірка почерків, провадження криміналістичної експертизи.

Таблиця-опис виділеного ознаки з ілюстрацією.

Умисна зміна почерку: 1/ скорописне маскування; 2 / лист друкованими літерами; 3 / лист зі зміною друкарської руки.

3.Техніко-криміналістичне дослідження документів

1. Дослідження бланку документа

2. Дослідження відбитків печаток та штампів.

3. Дослідження технічного підроблення підписів.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *