Конвенція МДП
Реферати

Конвенція МДП


Традиційно при міжнародних автомобільних перевезеннях митні органи при перетині товарів через територію однієї чи кількох держав застосовують у кожній із них національні системи та процедури контролю. Вони відрізняються від штату до штату, але часто передбачають перевірку вантажу на кожному національному кордоні та застосування національних гарантійних вимог (гарантії, митні облігації, депозити) з метою покриття можливої ​​суми мит і зборів під час транзиту товарів через кожна з територій. Подібні заходи, що застосовуються в кожній наступній країні транзиту, призводять до значних витрат, затримок і затримок у транзиті. У зв’язку з цим була розроблена система МДП з метою зменшення труднощів, з якими стикається перевізник, і водночас надання митним органам міжнародної системи контролю, яка може замінити традиційні національні процедури, гарантуючи, що кожна держава на чия територія перевезення вантажів, отримання доходу.

Актуальність цієї проблеми виражається на практиці. Особливістю питання, що розглядається, є наявність міжнародно-правових норм, що регулюють і пов’язані з регулюванням відносин у сфері міжнародних перевезень. Ці норми, що містяться в міжнародних договорах за участю Російської Федерації, в силу п. 4 ст. 15 Конституції Російської Федерації є невід’ємною частиною правової системи Росії і мають пріоритет перед внутрішнім законодавством. Правильне вирішення питань, пов’язаних із вивченням законодавства перевізників, можливе лише за умови системного тлумачення відповідних норм вітчизняного законодавства з урахуванням міжнародно-правових норм.

Враховуючи актуальність, гостроту, складність проблеми відповідальності носіїв за науково-технічний прогрес, я вирішив торкнутися її в даній роботі. Він складається з двох розділів. Перший розділ присвячено вивченню Конвенції МДП. Тут детально розглянута система гарантій, передбачених цією конвенцією, та використання книжки МДП, документа, що підтверджує ці гарантії.

Другий розділ присвячений розгляду можливостей та особливостей випуску товарів до подання митної декларації. Процедура МДП, що передує подачі митної декларації, розглянута тут.

декларація про митні товари

один. Випуск товарів до подання митної декларації

Відпуск товарів до подання митної декларації здійснюється відповідно до статті 197 Митного кодексу Митного союзу.

При розміщенні під митними процедурами, за винятком митної процедури митного транзиту, ввезених (ввезених) на митну територію митного союзу окремих категорій товарів, визначених статтею 178 Митного кодексу Митного союзу, а також у разі застосування до уповноважених суб’єктів господарювання спеціальних спрощень відповідно до пункту 2 статті 41 Митного кодексу Митного союзу випуск товарів може здійснюватися до подання митної декларації за умови пред’явлення декларантом:

1) комерційні або інші документи, що містять відомості про відправника та одержувача товару, країну відправлення та призначення товару, назву, опис, класифікаційний код товару згідно з ТНЗЕД на рівні не менше перших чотирьох символів, кількість, вага брутто та фактурну вартість товару;

2) зобов’язання у письмовій формі подати митну декларацію та подати необхідні документи та відомості не пізніше десятого числа місяця, що настає за місяцем випуску товарів, які містять відомості про цілі використання товарів та митну процедуру відповідно до на якому розміщений товар;

3) документи та відомості, що підтверджують дотримання заборон та обмежень, крім випадків, коли такі документи та відомості можуть бути подані під час подання митної декларації.

Щодо товарів, зазначених у статті 178 Митного кодексу Митного союзу, за винятком товарів, необхідних для ліквідації наслідків стихійного лиха, надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, продукції військового призначення, необхідної для проведення миротворчих операцій або проведення миротворчих операцій. навчання, а також гуманітарна та технічна допомога, при їх звільненні до подання митної декларації забезпечується забезпечення сплати митних зборів і податків.

Звільнення до подання митної декларації товарів, декларантом яких є уповноважений економічний оператор, застосовується за умови, що сума ввізних митних зборів, податків, що підлягають сплаті, не перевищує розмір забезпечення сплати митних зборів, податків, передбачених уповноваженого економічного оператора відповідно до статті 39 Митного кодексу Митного союзу, якщо це передбачено законодавством держав-учасниць Митного союзу.

2. Сплата митних зборів і податків

При випуску товарів до подання митної декларації зобов’язання щодо сплати ввізних митних зборів, податків щодо цих товарів:

1) виникає у декларанта з моменту такого звільнення;

2) припиняється у випадках, встановлених підпунктами 1) — 7), 9) та 10) пункту 2 статті 80 Митного кодексу, а при внесенні (проставленні) відміток про випуск товарів у (на) митниці декларація;

3) підлягають виконанню:

— до закінчення строку, визначеного підпунктом 2) пункту 1 цієї статті. При цьому для розрахунку ввізних митних зборів і податків застосовуються ставки митних зборів, податків та валютний курс, встановлені відповідно до законодавства держави — члена Митного союзу, що діють на день реєстрації. митної декларації;

— у разі якщо протягом строку, визначеного підпунктом 2) пункту 1 цієї статті, щодо товарів, випущених до подання митної декларації, митним органом не було внесено (проставлено) відміток про випуск товарів у ( про) митну декларацію — в останній день строку, визначеного підпунктом 2) пункту 1 цієї статті. При цьому для розрахунку ввізних митних зборів і податків застосовуються ставки митних зборів, податків та обмінний курс, встановлені відповідно до законодавства держави — члена Митного союзу, що діють на останній день застосовуються строки, визначені підпунктом 2) пункту 1 цієї статті.

Висновок

Внаслідок розширення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів приватного права та підвищення ролі митної служби в переміщенні товарів через митні кордони держав, правова доктрина стала приділяти більше уваги регулюванню митної справи як у внутрішньому російському законодавстві та в міжнародному праві.

Проте вивчення вищезазначених питань, як правило, здійснюється в межах них. Сфери митного та транспортного законодавства вивчаються паралельно один одному, питання їх взаємовпливу в більшості випадків залишаються без уваги. Проте зв’язок і взаємовплив цих галузей права мають місце і простежуються, зокрема, у регулюванні питання, що розглядається. Тому в цій роботі я спробував розглянути міжнародно-правові питання та питання внутрішнього регулювання імпорту та експорту товарів.

У сфері міжнародного права відносини між митницею та автомобільним перевізником регулюються рядом міжнародних митних конвенцій. Найвідомішою є Конвенція МДП (1975 р.), яка розглядається в цій статті. Визначаючи порушення її положень загалом, Конвенція МДП містить посилання на національне законодавство країн-учасниць для кваліфікації таких порушень.

Міжнародне законодавство, що регулює питання міжнародних перевезень та відносини між перевізниками та митницею органів, складається з несуперечливих, узгоджено діючих міжнародних договорів, норми яких в силу Конституції Російської Федерації є невід’ємною частиною правової системи Російської Федерації і мають пріоритет перед національним законодавством Російської Федерації. Для правомірного вирішення питання слід скористатися методом системного тлумачення правових норм, і спочатку правильно тлумачити міжн.правових норм, а вже потім, враховуючи їх значення, розуміти зміст норм Митного кодексу Митного союзу.

Митне оформлення — складний правовий механізм, що розвивається в процесі зовнішньоекономічної діяльності між декларантом і митним органом і поділяється на етапи.

Кількість і послідовність етапів митного оформлення залежить від напрямку руху товарів та їх статусу. Основним етапом митного оформлення є митне декларування товарів. Тому в даній роботі процедура МДП розглядається як попередня декларуванню товарів.

Бібліографія

  1. Міжнародна конвенція про залізничне перевезення вантажів (CIM) / Енциклопедичний збірник заяв і розпоряджень про перевезення вантажів залізницею… Варшава, 1914. С. 944.

  2. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів з використанням книжок МДП, 1975 р. / Керівництво до Конвенції МДП, включаючи Митну конвенцію про міжнародне перевезення вантажів з використанням книжок МДП (книжки МДП). – Нью-Йорк, 1994.

  3. Бекяшев К. А. Митне право: навч. / К. А. Бекяшев, Є. Г. Мойсеєв. – М.: Проспект, 2009. – 360 с.

  4. Митниця — Південь Росії (Електронний ресурс) http://www.tamognia.ru/

  5. митниця код митниця союз. Новосибірськ: Сиб.унів. ред.2010. — 191 с/

  6. Б. Н. Габричідзе, Митне право. Підручник, М, 2010

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *