Контрольна робота розділ «Технологія професійного самовизначення» 11 клас
Реферати

Контрольна робота розділ «Технологія професійного самовизначення» 11 клас


Тест

розділ «Технологія професійного самовизначення»

(для учнів 11 класу)

Прізвище, ім’я ___________________________________ 11_____ клас

Інструкція для студентів

 1. Тестові завдання дають можливість об’єктивно оцінити свої знання та вміння в балах за єдиними критеріями.

 1. Перед початком тестового завдання уважно прочитайте все завдання.

 1. Виконайте завдання в запропонованій послідовності.

 1. Не затримуйтеся занадто довго, якщо не можете виконати певне завдання, переходьте до наступного, краще повернутися до нього в кінці, якщо залишився час.

 1. У тестовій задачі на вибір може бути одна або кілька правильних відповідей. Поставте знак «+» або «V» перед правильною відповіддю.

 1. Тестове завдання вважається виконаним, якщо в ньому позначені або записані всі правильні відповіді і жодна неправильна відповідь не позначена.

 1. За кожне правильно виконане тестове завдання учасник отримує – 1 бал, якщо неправильно виконано – 0 балів.

 1. За цей набір можна отримати максимальну кількість балів – 9 балів.

 1. Приступайте до виконання завдання.

1. Що слід розуміти під спеціалізацією:

але Вид занять в межах однієї професії;

б. Вужча сфера діяльності в межах певної спеціальності, набуття глибших знань і

навички та концентрація діяльності в цій сфері;

в. Ступінь готовності до будь-якого виду робіт, рівень підготовленості, які підтверджуються певним

документ;

d. Вид трудової діяльності, що вимагає спеціальної підготовки, знань і досвіду і є зазвичай

джерело існування.

2. Що слід розуміти під професією:

але Вид занять в межах однієї професії;

б. Вужча сфера діяльності в межах певної спеціальності, набуття глибших знань і

навички та концентрація діяльності в цій сфері;

в. Ступінь готовності до будь-якого виду робіт, рівень підготовленості, які підтверджуються певним

документ;

d. Вид трудової діяльності, що вимагає спеціальної підготовки, знань і досвіду і є зазвичай

джерело існування.

3. Особливості включають:

але Лікар — терапевт;

б. Вчитель;

в. Продавець харчових продуктів;

пан Слюсар;

e. Інженер

4. Що відноситься до предметів праці:

але природа;

б. Техніка;

в. знакова система;

d. Людина;

e. Художній образ;

e. Інструменти виробництва

5. Який компонент не входить до змісту культури праці:

але технологічна дисципліна;

б. Раціональна організація робочого місця;

в. Дотримання умов безпеки праці;

d. Технологічний процес

6. Види професійної етики:

але Медичний;

б. Управління – адміністративне;

в. Педагогічний;

d. Громадський

7. Що слід розуміти під «кар’єрою»:

але Швидке досягнення слави, успіх у службовій чи іншій діяльності, матеріальній

користі, благополуччя;

б. Отримання матеріальних благ, благ, влади, нагород незаслуженим або нечесним шляхом;

в. Активне досягнення людиною успіхів у професійній діяльності

8. Що слід розуміти під вертикальною кар’єрою:

але Робочий ріст, кар’єрне зростання;

б. Зростання професійних навичок;

в. Швидке зростання слави

9. Де здійснюється середній рівень професійної підготовки:

але У загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях;

б. У ПТУ, на виробництві;

в. У середніх спеціалізованих навчальних закладах (коледжах, технікумах, училищах);

d. У вищих навчальних закладах

10. Що слід розуміти під спеціальністю:

але Вид занять в межах однієї професії;

б. Вужча сфера діяльності в межах певної спеціальності, набуття глибших знань і

навички та концентрація діяльності в цій сфері;

в. Ступінь готовності до будь-якого виду робіт, рівень підготовленості, які підтверджуються певним

документ;

d. Вид трудової діяльності, що вимагає спеціальної підготовки, знань і досвіду і є зазвичай

джерело існування.

11. Що слід розуміти під кваліфікацією:

але Вид занять в межах однієї професії;

б. Вужча сфера діяльності в межах певної спеціальності, набуття глибших знань і

навички та концентрація діяльності в цій сфері;

в. Ступінь готовності до будь-якого виду робіт, рівень підготовленості, які підтверджуються певним

документ;

d. Вид трудової діяльності, що вимагає спеціальної підготовки, знань і досвіду і є зазвичай

джерело існування.

12. До професій належать:

але Лікар — терапевт;

б. Вчитель;

в. Продавець харчових продуктів;

пан Слюсар;

e. Інженер

13. Що відноситься до знарядь виробництва:

але автомобілів;

б. Інструменти;

в. Вимірювальні прилади;

d. автоматичні пристрої;

e. Промислові будівлі

14. Який елемент не входить до поняття «культура праці»:

але Організація трудового процесу;

б. Підготовка робочого місця;

в. Забезпечення безпеки праці;

d. Заробітна плата.

15. Види професійної етики:

але Юридичний;

б. Інженерія;

в. ЗМІ;

Моральний

16. Що слід розуміти під «кар’єризмом»:

але Швидке досягнення слави, успіх у службовій чи іншій діяльності, матеріальній

користі, благополуччя;

б. Отримання матеріальних благ, благ, влади, нагород незаслуженим або нечесним шляхом;

в. Активне досягнення людиною успіхів у професійній діяльності

17. Що слід розуміти як горизонтальну кар’єру:

але Робочий ріст, кар’єрне зростання;

б. Зростання професійних навичок;

в. Швидке зростання слави

18.Де здійснюється початковий рівень професійної підготовки:

але У загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях;

б. У ПТУ, на виробництві;

в. У середніх спеціалізованих навчальних закладах (коледжах, технікумах, училищах);

d. У вищих навчальних закладах

19. Як ви ставитеся до порад:

А) уважно слухайте і приймайте до уваги

Б) інколи вони мені просто потрібні

Б) дратує

Г) розлючений

Г) байдужий

двадцять. Як ви організуєте свою роботу?

А) Мені подобається бути головним

Б) Я не люблю працювати один, я обов’язково візьму когось у допомогу

В) Я роблю вигляд, що працюю, чекаючи, поки інші виконають мою частину роботи, при цьому вдається підтримувати добрі стосунки з усіма

Г) Я не люблю, коли хтось лізе з інструкцією

E) що кажуть, я зроблю це точно і вчасно, а якщо щось не так, це означає, що накази були віддані неправильно

21. Ви вважаєте себе:

А) до гуманітарних наук

Б) математикам, програмістам, дизайнерам

В) відважним дослідникам

Г) любителям насолоди і спокою

Г) до направляти і направляти

Критерії оцінки результатів роботи.

1 бал за кожну правильну відповідь

Максимальний бал за роботу – 21 бал.

Оцінка «5» виставляється, якщо учень набрав 21-20 балів

«4» ставиться, якщо учень набрав 19-18 балів

«3» ставиться, якщо учень набрав 17-7 балів

«2» встановлюється, якщо учень набрав 7 і менше балів

Загальнонавчальні вміння, навички та методи діяльності

 • Визначення адекватних методів розв’язування навчальної задачі на основі заданих алгоритмів.

 • Об’єднання відомих алгоритмів діяльності в ситуаціях, які не передбачають стандартного використання одного з них.

 • Творче вирішення навчально-практичних завдань: вміння мотивовано відмовлятися від моделі, шукати оригінальні рішення; самостійне виконання різноманітних творчих робіт; участь у проектній діяльності.

 • Наведення прикладів, добір аргументів, формулювання висновків. Відображення в усній або письмовій формі результатів своєї діяльності.

 • Підбір і використання засобів комунікації та знакових систем (текст, таблиця, схема, креслення, технологічна карта тощо) відповідно до комунікативного завдання.

 • Використання різноманітних джерел інформації для вирішення пізнавальних та комунікативних завдань, у тому числі Інтернет-ресурсів та інших баз даних.

 • Володіння навичками спільної діяльності: координація та координація діяльності з іншими її учасниками; об’єктивна оцінка свого внеску у вирішення спільних завдань колективу.

 • Оцінка їх діяльності з точки зору моральних, правових норм, естетичних цінностей.

Результати навчання

Результати навчання представлені у Вимогах до рівня підготовки та містять три складові: знати/розуміти – перелік знань, необхідних для оволодіння кожним студентом, вміти – володіння конкретними практичними навичками, а також компонент, що включає знання та вміння, орієнтовані на вирішення різноманітних життєвих завдань. Результати навчання формулюються у вимогах в узагальненому вигляді та є інваріантними щодо досліджуваних технологій та предметів праці.

Очікувані результати навчання для цієї зразкової програми в найбільш узагальненому вигляді можуть бути

бути сформульованим як засвоєння знань про вплив технологій на розвиток суспільства, про складові сучасного виробництва товарів і послуг, структуру організацій, регулювання та оплату праці, попит на ринку праці; трудові та технологічні знання та навички, необхідні-

ми проектувати та створювати продукти праці відповідно до їх передбачуваних функціональних та естетичних властивостей; вміння орієнтуватися у світі професій, оцінювати власні

професійні інтереси та схильності до досліджуваних видів трудової діяльності, складати життєві та професійні плани; формування культури праці, поваги до праці і

результати праці, самостійність, відповідальне ставлення до професійного самовизначення; розвиток творчих, комунікативних та організаторських здібностей, необхідних для подальшої професійної освіти та роботи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *