Інвестиційні проекти 4
Тести та шпаргалки

Інвестиційні проекти 4


Інвестуйте. управління, лекція 08

04.06.2007

До фінансових показників проекту зазвичай входять такі показники:

1. Інвестиційні витрати, які визначають розмір початкових капітальних вкладень у проект, а також вкладення коштів на його реалізацію

2. А також результати проекту. Визначення джерел та розмірів грошових надходжень для суб’єкта господарювання, який реалізує проект.

Вхідний грошовий потік — капітал, придбаний шляхом випуску акцій, виручка від реалізації продукції та послуг тощо.

Фінансові поточні витрати проекту, що визначають напрям, терміни та розмір грошових розрахунків, що здійснюються суб’єктом господарювання під час реалізації проекту. Вони, в свою чергу, визначають вихідний або вихідний грошовий потік.

Зазвичай вони включають виробничі та маркетингові витрати на проект без урахування амортизаційних відрахувань, включаючи виплату дивідендів акціонерам компанії.

Зазвичай прогноз фінансових показників складається в трьох варіантах:

— оптимістичний

— реалістичні

— песимістичний

Рекомендується використовувати пісемістичний варіант прогнозу для оцінки ефективності інвестиційного проекту, оскільки якщо цей варіант прогнозу виявиться прибутковим, то й інші варіанти також вигідні. В іншому випадку оцінюється ефективність решти варіантів прогнозу. На основі отриманих результатів можна оцінити ступінь ризику, пов’язаного з реалізацією даного проекту.

Оптимістичний варіант пронозу розглядає найбільш сприятливі умови. На основі цього варіанту прогнозу оцінюється максимальна потреба в інвестиціях, сировині, комплектуючих і напівфабрикатах.

Досить часто для оцінки фінансових результатів проекту розробляється так званий перспективний сценарій можливого розвитку майбутніх подій та їх наслідків. Тобто це логічний ланцюжок: можливість події, ймовірність і наслідок події. Цей метод називається формалізованим описом невизначеності. Метод зводиться до опису для кожного проекту можливих витрат і результатів.

Життєздатність інвестиційного проекту

Життєздатність проекту не слід плутати з його ефективністю.

Від того, наскільки життєздатним є проект, залежить ступінь впевненості учасників проекту в його успішній реалізації.

1. Вирішальний вплив на можливість реалізації проекту має динаміка потоку інвестицій, необхідних для безперервного фінансування проекту. (Оскільки відсутність інвестицій може призвести до порушення календарного плану реалізації проекту, понесення збитків і навіть відмови від оренди.

2. Виконання зобов’язань перед інвесторами.

Життєздатність проекту:

1. Можливість забезпечити необхідну динаміку інвестицій в проект.

2. Здатність проекту генерувати потоки доходу, достатні для компенсації його інвесторам за вкладені ресурси та прийнятий ризик.

Аналіз життєздатності проекту складається з двох кроків:

1. З альтернативних варіантів проекту вибирається найбільш життєздатний.

2. Для обраного варіанту проекту підбираються методи фінансування та структура інвестування, які забезпечують його максимальну життєздатність.

Попередні оцінки економічної ефективності альтернативних варіантів проекту не є основою для вибору життєздатного проекту.

Тільки на основі порівняльних економічних оцінок потоків доходів від реалізації кожного альтернативного варіанту проекту вибирається стратегія, яка забезпечує потенційним інвесторам реальне збільшення вартості капіталу за рахунок максимальних надходжень від реалізації проекту. , найкраще розподіляється в часі та з найменшим ризиком.

Аналіз чутливості інвестиційного проекту

Метою аналізу чутливості є визначення ступеня впливу змінних факторів на фінансовий результат проекту.

Найпоширенішим методом є імітаційне моделювання.

В якості інтегральних показників, що характеризують фінансові результати проекту, використовуються наступні показники ефективності:

— термін окупності проекту

— індекс рентабельності

— чиста приведена вартість

— внутрішня норма прибутковості проекту

У процесі аналізу чутливості значення одного з факторів змінюється в певному діапазоні, тоді як значення інших факторів фіксуються.

Визначено залежність інтегральних показників ефективності від цих змін.

Фактори, які змінюються під час аналізу чутливості, поділяються на дві основні групи:

1. Фактори, що впливають на доходи

2. Фактори, що впливають на обсяг витрат

– Найчастіше змінними факторами вважаються показники інфляції, фізичний обсяг продажів, як наслідок – місткість ринку, частка компанії на ринку, потенціал ринкового попиту.

— Ціна продажу та тенденції її зміни.

— Змінні витрати

— Постійні витрати та їх тенденції

— Необхідна сума інвестицій

— Вартість залученого капіталу залежно від умов і джерел його формування

Перераховані фактори не впливають безпосередньо на обсяг доходів і витрат проекту, або на фактори прямої дії.

Непрямі фактори:

1. Фактор часу, який є найбільш значущим у нестабільній економіці або при будь-яких змінах. Воно буває у двох формах: негативному та позитивному.

На ефективність інвестиційного проекту негативно впливають такі тимчасові фактори:

— тривалість технологічного циклу виготовлення продукції чи послуг

— витрати часу на реалізацію готової продукції

— час затримки платежу

Позитивні фактори часу:

— затримка оплати за поставлену сировину

— термін поставки цілої продукції після отримання передоплати

2. Управління запасами.

Умовно поділяються на три види:

— страховий запас готової продукції на складі, призначений для компенсації коливань ринкового попиту. Вони позитивно впливають на рівень попиту, особливо у випадку дилерської системи збуту, але негативно позначаються на фінансовому становищі підприємства.

— страховий виробничий запас сировини, комплектуючих і напівфабрикатів, який призначений для запобігання зупинці виробництва через несвоєчасну поставку сировини.

— динамічно сформований виробничий запас. Формується з метою зниження прямих витрат виробництва при стабільному забезпеченні сировиною. На ефективність впливає зростання цін на матеріали та вартість капіталу, витраченого на створення запасів.

3. Фактори, що характеризують умови формування інвестованого капіталу.

— дефіцит акціонерного капіталу

— Висока вартість позикового капіталу.

Дефіцит власного капіталу та висока вартість позикового капіталу. Для аналізу чутливості важливим стає опис структури капіталу.

Аналіз чутливості починається з опису середовища, рівня інфляції, прогнозування зміни курсу національної валюти, податкового середовища тощо. Тобто ті фактори, на які не можуть вплинути управлінські рішення. Тому опис середовища подається як опис різних прогнозів для різних сценаріїв. Потім розробляється план аналізу конфіденційності, де визначається перелік дій та умов щодо кожного змінного фактора, за яких можна досягти бажаного значення параметра, а також наслідків, до яких може призвести його зміна. до.

Граничні значення також встановлюються на основі оптимістичного та песимістичного прогнозу

Почніть аналіз з найбільш знайомих факторів. Включає як кількісний, так і якісний методи аналізу. В результаті якісного аналізу часто виявляються нові статті витрат на проект, наприклад, забезпечення екологічної безпеки. В результаті аналізу чутливості отримують дані, на основі яких оцінюється фінансовий ризик проекту, а також можлива розробка стратегії найбільш ефективного та безпечного способу реалізації проекту.

Управління інвестиційними проектами

Управління проектами – це методологія організації, планування, управління, координації трудових, фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів протягом усього проектного циклу, спрямована на ефективне досягнення поставлених цілей, шляхом використання сучасних методів, прийомів і технологій управління для досягнення результатів. визначені в проекті щодо складу. і обсяг робіт, вартість, час і якість.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *