Інформатика (2) |  Kursak.NET
Химия

Інформатика (2) | Kursak.NET


Загальні відомості

Перед виконанням лабораторної роботи студент зобов’язаний ознайомитися з теоретичним матеріалом на цю тему, виконати попередню частину звіту з лабораторної роботи та скласти вихідний текст програми. Тільки після цього студент допускається до виконання лабораторної роботи за ЕОМ.

Звіт з лабораторної роботи повинен містити:

Попередня частина

1) Тема та мета роботи

2) Умова завдання (повністю)

3) Постановка задачі

4) Короткий виклад методу розв’язання

5) Блок-схема алгоритму

Основна частина

6) Налагоджений (без помилок) текст програми

7) Результати роботи програми

8) Висновки

Лабораторна робота вважається відпрацьованою, якщо всі її завдання виконані на комп’ютері, отримані відповідні результати, складено повний звіт за вказаною формою. Після виконання студент допускається до захисту лабораторної роботи.

На захист виносяться:

· теоретичні відомості на тему даної лабораторної роботи

· Структура алгоритмів та принципи роботи програм

· Контрольні питання.

Лабораторна робота вважається виконаною, якщо вона відпрацьована та захищена.

Лабораторна робота №1.

Програмування за допомогою вбудованих функцій введення/виводу

Ціль: Придбати навички програмування за допомогою вбудованих функцій введення/виводу.

Теоретичні розділи для виконання лабораторної роботи

I. Структура програми.

ІІ. Опис констант та змінних.

ІІІ. Стандартні функції введення/виведення мови програмування.

Завдання

Скласти програму, яка переводить одні одиниці виміру до інших. Вихідні дані вводяться з клавіатури, результат відображається на екрані. Варіанти завдань вказані у додатку 1.

Зауваження

Для введення даних використовувати вбудовану функцію InputBox.

Для виведення результатів використати вбудовану функцію MsgBox.

Приклад

Перевести хвилини на годину.

Sub lr1()

Const min_1h = 60

Dim min As Integer

Dim Hours As Single

min = Val(InputBox(«Введіть кількість хвилин»))

Hours = min / min_1h

MsgBox min & » хвилин складає » & Hours & » годин»

End Sub

Контрольні питання

1) Використання та опис констант.

2) Використання та опис змінних.

3) Формат функції InputBox.

4) Формат функції MSGBox.

Додаток 1. Варіанти завдань лабораторної роботи №1.

Перевести одні одиниці виміру до інших.

1. Кілометри за метри.

2. Метри у сантиметри.

3. Дециметри за кілометри.

4. Тони в кілограми.

5. Центнери у грами.

6. Гектари у квадратні метри.

7. Квадратні кілометри в ари. (1 ар = 100 м2).

8. Кубічні метри у кубічні дециметри.

9. Кубічні дециметри у кубічні сантиметри.

10. Літри у кубічні сантиметри.

Лабораторна робота №2.

Програмування лінійних та розгалужуваних

обчислювальних процесів

Мета: Придбати навички програмування лінійних та розгалужуваних обчислювальних процесів.

Теоретичні розділи для виконання лабораторної роботи

I. Структура програми.

ІІ. Основні арифметичні та математичні операції та функції мови програмування.

ІІІ. Структура логічного оператора If.

Завдання

Обчислити значення виразу. Варіанти завдань вказані у додатку 2, с. 8. Вихідні дані задати самостійно.

Частина 1.

Програмування лінійних обчислювальних процесів

Обчислити вираз без урахування області допустимих значень.

Частина 2.

Програмування обчислювальних процесів, що розгалужуються

Обчислити вираз із урахуванням області допустимих значень.

Зауваження

При виконанні лабораторної роботи рекомендується використовувати метод розподілу на частини.

Приклад

Обчислити вираз

clip_image002

Метод поділу на частини полягає в наступному: вихідний вираз розбиваємо на елементарні частини, наприклад

а = sin x

b = x-2

c = cos x

Після розбиття на частини розрахункова формула має такий вигляд:

clip_image004

ОДЗ

b<>0, з>0

Текст програми (Частина 2, з урахуванням ОДЗ)

Sub lr2_2()

Dim x, y, a, b, c As Single

x=Val(InputBox(“Введіть значення х”))

a=sin(x)

b=x-2

c=cos(x)

If b<>0 then

If c>0 then

y=a/b-log(c)

MsgBox “Результат Y = ” & y, , “Виведення результатів”

Else

MsgBox “Підлогарифмічний вираз < = 0”, vbCritical, “Помилка”

End If

Else

MsgBox «Знаменник = 0», vbCritical, «Помилка»

End If

End Sub

Контрольні питання

1) Основні математичні функції мови програмування, які у програмі.

2) Функція для введення даних із клавіатури.

3) Функція виведення результатів на екран.

4) Структура оператора If.

Додаток 2. Варіанти завдань лабораторної роботи №2.

clip_image006

Лабораторна робота №3.

Програмування обчислювальних процесів, що розгалужуються, з використанням операторів If і Select Case.

Мета: Придбати навички програмування обчислювальних процесів, що розгалужуються.

Теоретичні розділи для виконання лабораторної роботи

I. Використання логічного оператора If при вирішенні обчислювальних завдань, що розгалужуються.

ІІ. Різновиди та застосування оператора If.

ІІІ. Оператор вибору Select Case.

Завдання

Обчислити значення виразу. Варіанти завдань вказані у додатку 3, с. 11. Вихідні дані задати самостійно.

Частина 1.

Програмування обчислювальних процесів, що розгалужуються, з використанням логічного оператора If.

Частина 2.

Програмування обчислювальних процесів, що розгалужуються, з використанням оператора вибору Select Case.

Зауваження

clip_image007При розв’язанні задачі попередньо побудувати інтервальний ряд для аналізу сфери існування рішення.

Приклад

clip_image009

Текст програми (Частина 1, оператор If)

Sub lr2_1()

Const pi=3.14

Dim y, a, b As Single

a=Val(InputBox(“Введіть значення a”))

b=Val(InputBox(“Введіть значення b”))

If a<0 then

y=cos(b+pi)-a

ElseIf a>exp(1) then

y=5*(b+pi)

Else

y=a-sqr(b+pi)-a

End If

MsgBox “Результат Y = ” & y, , “Виведення результатів”

End Sub

Текст програми (Частина 2, оператор Select Case)

Sub lr2_2()

Const pi=3.14

Dim y, a, b As Single

a=Val(InputBox(“Введіть значення a”))

b=Val(InputBox(“Введіть значення b”))

Select Case a

Case Is<0

y=cos(b+pi)-a

Case Is>exp(1)

y=5*(b+pi)

Case Else

y=a-sqr(b+pi)-a

End Select

MsgBox “Результат Y = ” & y, , “Виведення результатів”

End Sub

Контрольні питання

1) Структура логічного оператора If… Then… Else

2) Структура логічного оператора If… Then… Else… End If

3) Структура логічного оператора If… Then… ElseIf… Else… End If

4) Структура оператора вибору Select Case … End Select

Додаток 3. Варіанти завдань лабораторної роботи №3.

1. w = clip_image011

2. v = clip_image013

3. clip_image015 clip_image017

4. clip_image019

5. clip_image021

6. clip_image023 clip_image017[1]

7. clip_image025

8. clip_image027

9. clip_image029

10. clip_image031

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *