Французькі Філософи-просвітителі XVIII століття
Химия

Французькі Філософи-просвітителі XVIII століття


Завантажити реферат: Французькі Філософи-просвітителі XVIII століття

План реферату

1 Французьке Просвітництво XVIII століття та його основні риси.

2 Ідея соціального прогресу.

3 Поняття цивілізації

4 Уявлення про державу. Теорія поділу влади.

1 Французьке Просвітництво та його основні риси.

18 століття в історії Європи відомо під назвою «століття Просвітництва». Насамперед, це був вік Вольтера, Руссо, Дідро, Монтеск’є, Кондорсе, французьких філософів, які розвивали цілісну та досить струнку філософську концепцію — концепцію Просвітництва.

У філософії Просвітництва містився цілий ряд ідей та положень, які у своїй сукупності визначали особливості поглядів просвітителів на суспільство та суспільний розвиток.

* Найважливішим елементом, основний філософії Просвітництва було переконання у цьому, що все існуюче у світі як може, а й має бути пояснено з урахуванням розуму, тобто. раціоналістично. Просвітителі були прямими спадкоємцями «наукової революції 17 століття», пов’язаної з відкриттями Ньютона, Декарта, Галілея. Сенс її може бути чудово переданий знаменитою фразою Галілея: «Природа, синьйор, насміхається на рішеннями і наказами князів, імператорів і монархів і на їхню вимогу не змінила б ні на йоту свої закони та положення». Діячам «наукової революції 17 ст.» було введено поняття наукового закону як об’єктивного та незалежного від бажання людини зв’язку між явищами природи. Просвітителі поширили це поняття на суспільство. На думку філософів Просвітництва, як природа, а й суспільство має бути піддане неупередженому науковому аналізу, осмислено раціоналістично, з погляду діючих у суспільстві законів, * Найважливішим законом розвитку суспільства філософи — просвітителі вважали те, що воно розвивається від менш розвинених форм до більш розвиненим, тобто.

на шляху прогресу. Саме просвітителями була введена у філософський обіг ідея суспільно – історичного прогресу, * Раціоналізм у поєднанні з ідеєю суспільно – історичного прогресу служив у теоріях просвітителів обґрунтуванням для критичного аналізу існуючої суспільної дійсності. Критерієм розумності існуючих громадських інститутів служила передусім їхня відповідність вимогам розуму, природним правам людини (до них належали незалежність особистості та визнання свободи людини), ідеї прогресу. Сучасний суспільний лад засуджувався просвітителями. Вони критикували абсолютну владу монарха, становий лад, обмеження особистих права і свободи, релігійні забобони і невігластво. Просвітителі сформулювали струнку концепцію реформ, що охоплюють усі сфери суспільного життя, спрямовану на досягнення так званого «суспільного блага», суспільного ладу, при якому задовольняються потреби кожного члена суспільства. верствах наукових знань, норм моралі, викорінення забобонів та невігластва. Публікація знаменитої «Енциклопедії» під керівництвом Дені Дідро розглядалася як перший крок до освіти суспільства, * Особливі вимоги пред’являли просвітителі до верховної влади. Вони по-різному трактували питання про походження держави, але були однаково переконані у необхідності встановлення влади освічених правителів, котрі на основі спільних філософських доктрин розробляють програму конкретних політичних дій та реформ.

Сказаного достатньо, щоб зрозуміти, чому саме Просвітництво стало ідейною основою Французької революції 18 століття, спрямованої проти «старого порядку»: абсолютизм короля, станового ладу, безправ’я селян, революції, що висунула знамените гасло «свободи, рівності та братерства».

Тепер розберемо докладніше окремі аспекти поглядів філософів просвітителів.

2 Ідея соціального прогресу.

Ідея суспільно-історичного прогресу у певному сенсі була ядром філософії освіти.

Далі необхідно включити матеріал про:
а) понять суспільно-історичного прогресу у Кондорсе,

б) критерії суспільно-історичного прогресу у просвітителів — і дати їх оцінку з точки зору подальшого історичного досвіду та сучасних уявлень (див. питання про «поняття та критерії общ.-ист.прог.»

3 Поняття цивілізації.

Просвітителі першими ввели у широкий науковий обіг та поняття цивілізації. На їхню думку, цивілізація являла собою, з одного боку, певний етап у розвитку людського суспільства, що йде за дикістю і варварством, з іншого, — всю сукупність досягнень людського розуму та їх втілень у суспільному житті різних народів.

Використовуючи термін Цивілізація в першому його значенні, вони підкреслювали, що сто цивілізацію від ранніх ступенів розвитку людства відрізняють: виникнення ріллі, поява держави і писаного права, міст, писемності.

Говорячи про цивілізацію як про сукупність досягнень людського розуму, вони мали на увазі визнання природних прав людини, повагу до його прав і свобод, усвідомлення верховною владою відповідальності перед суспільством, відкриття науки та філософії.

4 Уявлення про державу. Теорія поділу влади.

Велике значення просвітителі надавали державі. Нагадаємо, з політикою держави вони пов’язували надії на успіх суспільних перетворень та досягнення «спільного блага».

У філософії Просвітництва розвивалися різні варіанти теорії суспільного договору. Багато просвітителів поділяли концепцію Дж.Локка (необхідно докладно розповісти про неї — див. питання «теорія заг до гов.). Своєрідний варіант теорії суспільного договору розробив Руссо (необхідно докладно розповісти про погляди Руссо — «теорія о.д.»). загальної концепції Локка розвинув свою знамениту теорію поділу влади Шарль Монтеск’є (1689-1755). влади — законодавчої, виконавчої та судової.На його думку, такий поділ влади встановлює їх рівновагу, не дає простору для зловживання, гарантує дотримання норм «загального блага». визнають незалежність третьої, судової, влади.

Теорія поділу влади, що сягає деяких ідей Аристотеля, є найважливішим елементом сучасної представницької демократії.

Основні поняття:

Просвітництво, раціоналізм, теорія поділу влади, суспільний договір, «загальне благо».

Запитання та завдання:

1) Дайте визначення основних понять теми.

2) Які уявлення лежали в основі філософії Просвітництва? 3) Чому філософія Просвітництва стала ідейною основою Французької революції 18 століття? 4) Які уявлення Просвітництва відкидаються сучасним суспільствознавством? Використовуйте матеріал для попередніх тем.

© Реферат плюс



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *