Еластичність попиту та пропозиції
Химия

Еластичність попиту та пропозиції


Еластичність попиту та пропозиції

Попит та пропозиція відчувають на собі вплив численних факторів та по-різному реагують на них. Ступінь зміни попиту та пропозиції під впливом того чи іншого фактора характеризує їхню еластичність.

1.Еластичність попиту

Цінова еластичність попиту — Це поняття, що характеризує ступінь реакції кількості товару, що купується на коливання його ринкової ціни.

Кількісно еластичність попиту оцінюється коефіцієнтом еластичності попиту (Ed) за формулою (точкова еластичність):

clip_image002 (2),

де Q1, Q2 – відповідно кількість продукції, що запитується до і після зміни ціни.

Р1 та Р2 – первісна ціна та ціна після зміни.

Ed>1 — попит еластичний

Ed = 1 — одинична еластичність попиту

Ed<1 – нееластичний попит

Цінову еластичність попиту можна визначити, спостерігаючи за характером впливу зміни ціни на величину загального виторгу (PxQ) від продажу продукції:

– якщо Р та виручка (PxQ) змінюються у протилежних напрямках, отже, попит еластичний;

— якщо Р та виручка (PxQ) змінюються в одному напрямку, попит нееластичний;

– якщо зміні Р виручка (PxQ) залишається незмінною, отже, це випадок одиничної еластичності попиту.

Якщо маємо кілька змін кількості продукції, що запитується, і кілька змін ціни, то для розрахунку Ed застосовується модифікована формула «центральної точки» (дугова еластичність):

clip_image004 clip_image006 (3)

Графік абсолютно нееластичного попиту (Ed=0) є вертикальною лінією, абсолютно еластичного попиту (Ed->∞) – горизонтальною.

Чинники, що впливають на ступінь еластичності попиту:

кількість доступних товарів-замінників (що більше замінників є у товару, то більш еластичний попит на нього);

питома вага товару у доході споживача (що більше місце займає товар у бюджеті споживача, за інших рівних умов, то вище еластичність попиту нього);

приналежність товару до предметів першої необхідності або предметів розкоші (Попит на товари першої необхідності нееластичний, а на предмети розкоші — еластичний);

час (що більше період часу, який є у споживача для аналізу ситуації після зміни ціни, то більш еластичним стає його попит на товар).

Цінова нееластичність товару означає, що зміна цін не викликає значних змін обсягом продажів. Ефект зміни цін на нееластичному ринку проявляється у двох формах: при зниженні ціни губиться частина прибутку; зі збільшенням ціни різко зростає обсяг продажу та прибутку.

Цінова еластичність товару означає, що невеликі зміни ціни спричиняють значні зміни продажу. Обсяг прибутку може збільшуватися при зменшенні цін і зменшуватися за її збільшення.

clip_image008

Перехресна еластичність виражається у двох товарах – А і В та показує бажання покупців до переміщення свого попиту від одного товару (А) до іншого (В) у тому випадку, якщо ціна на перший з них сильно змінюється. Якщо ЕАВ >0, то блага взаємозамінні, якщо ЕАВ < 0 – взаємодоповнювані.

Еластичність попиту з доходу характеризує рівень зміни попиту товар під впливом зміни доходу. Для звичайних продуктів > 0; для товарів нижчої категорії <0.

2. Еластичність пропозиції

Еластичність пропозиції – це показник відносної зміни пропонованої на ринку кількості товарів відповідно до відносної зміни його ціни.

Еластичність пропозиції не має якісної характеристики відповідно до динаміки виручки (PxQ). Кількісно еластичність пропозиції оцінюється за допомогою коефіцієнта еластичності пропозиції:

clip_image010 (4)

де Q1 та Q2 – кількість запропонованої продукції до та після зміни ціни.

Основним фактором, що впливає на ступінь еластичності пропозиції, є час. Чим більше часу є у розпорядженні виробників для того, щоб відреагувати на зміну ціни, тим сильнішими будуть відповідні зміни в обсязі виробництва та пропозиції.

В межах найкоротшого (Миттєвого) періоду виробнику не вистачає часу, щоб змінити обсяг виробництва, так що пропозиція виявляється абсолютно нееластичним (вертикальна лінія, Es = 0).

В межах короткого (Короткострокового) періоду виробничі потужності залишаються незмінними, проте обсяг виробництва може бути змінений за рахунок інтенсивності їх використання; пропозиція тому виявляється більш еластичною.

На протязі довгострокового (Тривалого) періоду можуть бути вжиті всі заходи (включаючи зміну потужності підприємства), спрямовані на пристосування до попиту, що змінився. І пропозиція стає ще більш еластичною.

Таким чином, еластичність пропозиції зростає в міру збільшення періоду часу, що розглядається, що сприяє встановленню «нормальних» цін (ціна тривалої рівноваги).

3. Державне регулювання цін

clip_image012

Ціни, що встановлюються державою, не дають рівноважної ціні здійснювати розподільну функцію.

Рис.6. Графік попиту та пропозиції, державне регулювання.

Встановлення «стелі ціни» (P1) призводить до виникнення стійких дефіцитів, і, якщо уряд прагне справедливого розподілу продукції, йому доводиться брати він нормування споживання.

Встановлення «мінімального рівня цін» (Р2) сприяє виробленню надлишків продукції; уряд повинен закуповувати ці надлишки або запобігати їх виникненню, запроваджуючи обмеження на виробництво або стимулюючи споживчий попит.

Запитання та завдання

1) Що характеризує еластичність попиту? Еластичність пропозиції?

2) Які чинники еластичності попиту? Еластичність пропозиції?

3) Наведіть приклади товарів, попит на які абсолютно нееластичний.

4) Які наслідки встановлення «стелі ціни» та мінімального рівня цін?

5) Яка, на вашу думку, еластичність попиту на такі товари: а) сигарети; б) сіль; в) автомобілі; г) послуги громадських туалетів; д) браслети з діамантами; е) квіти на день 8 березня; ж) цей підручник.

6) Яким буде вплив наступних змін цін на величину сукупних доходів (витрат): збільшиться, зменшиться або залишиться тим самим:

а) вартість падає, а попит нееластичний;

б) вартість зростає, а попит еластичний;

в) вартість зростає, а попит нееластичний;

г) вартість падає, а попит еластичний;

д) ціна зростає, а пропозиція еластична.

7) Торік середня ціна бурового верстата піднялася з 97 тис. $ до 106 тис. $. За цей же період кількість проданих бурових верстатів скоротилася з 724 до 616. Якою була еластичність попиту на бурові верстати за інших рівних умов?

Рішення: | Ed | = (724-616)/724: (97-106)/97 = 1,6 > 1, тобто. попит еластичний.

Якісний аналіз з динаміки виручки:

Р1∙Q1= 97 ∙ 724 = 70228 тис. $

P2∙Q2=106∙616=65296 тис.$, тобто. виручка зменшилася, отже попит еластичний.

8) Відомо, що з ціні металу в 280 рублів за кг величина попиту нього дорівнює 84 тис. т., а за ціні товару в 320 рублів за кг – 76 тис.т. Визначте дугову еластичність попиту за ціною. Перевірте результат за показником виторгу.

9) Визначте точкову еластичність пропозиції за двома точками величина пропозиції збільшується з 120 до 160 прим, при зростанні ціни з 600 до 800 руб.

10) Визначити еластичність за формулою центральної точки.

Попит, прим.

Ціна дол. за шт.,

Еластичність

Виторг

2000

5

4000

4

7000

3

11000

2

16000

1

11) Визначте еластичність попиту та пропозиції, використовуючи дані з таблиці. Перевірте результати, отримані за формулою Ed за допомогою загального показника виручки. Побудуйте графіки попиту, пропозиції, виторгу.

Р, дол.

Qs

Es

Qd

P∙Qd=TR

Ed

10

28000

10000

9

22500

13000

8

17000

17000

7

13000

22000

6

11000

25000

12) Попит та пропозиція на бензин описується: Qd=1200-20p, Qs=300+10p, де Q – кількість цього товару, Р – його вартість. Держава встановила на бензин фіксовану ціну 25 рублів за літр. Охарактеризуйте наслідки такого рішення.

13) Зростання доходів на 28% викликало зростання величини попиту на бензин на 7%. Визначте еластичність попиту доходу.

14) Ціна товару Y зросла на 3%, при значенні коефіцієнта перехресної еластичності попиту товар Х за ціною товару У дорівнює -1. Визначити величину попиту товар Х.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *