Економічні основи механізму діяльності інвестиційних інститутів
Тести та шпаргалки

Економічні основи механізму діяльності інвестиційних інститутів


Вступ:

У сучасних умовах цінні папери та фінансові установи (інвестиційні компанії та фонди) є невід’ємною частиною фінансової системи держави, яка характеризується своєю інституційною, організаційною та функціональною специфікою.

В даний час російські фінансові інститути переживають початковий етап розвитку, відчуваючи всі труднощі і болі зростання, властиві перехідній соціальній структурі.

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ.

1.1 Сутність інвестиційного процесу та класифікація інвестиційних інститутів.

Перш ніж приступити до розгляду класифікації інвестиційних інститутів, необхідно уточнити термінологію таких понять, як «інвестиції» та «інвестиційні інститути».

В економічній літературі термін інвестиції (інвестиції) зазвичай перекладають як капітальні вкладення. Однак насправді капітальні інвестиції – це інвестиції, що розуміються в широкому сенсі цього слова. У вузькому розумінні під інвестиціями розуміють довгострокове вкладення капіталу. Відповідно, інвестиційні інститути в широкому розумінні — це всі організації, які займаються розміщенням капіталу, у вузькому — ті, що здійснюють довгострокові інвестиції. Тому комерційні банки, які в умовах сформованої структури ринку капіталу здійснюють переважно короткострокові та середньострокові інвестиції, можна віднести до інвестиційних інститутів лише при розширеному тлумаченні цього терміна.

Існує два основних види інвестицій: фінансові та реальні.

Реальні інвестиції являють собою вкладення капіталу безпосередньо в засоби виробництва і товари. У цьому випадку також може використовуватися позиковий капітал, у тому числі банківський кредит. У цьому випадку банк також стає інвестором, який здійснює реальні інвестиції; в Росії реальні інвестиції іноді називають прямими, що суперечить американській термінології, згідно з якою останні — це інвестиції в компанію, що становлять понад 10% її капіталу.

У ході формування та розвитку фондового ринку все чіткіше стали виділяти такі три групи інвестиційних інститутів: холдингові компанії, фінансові групи та фінансові компанії.

Холдингова компанія, як відомо, — це корпорація (материнська компанія), що володіє контрольними пакетами кількох юридично незалежних компаній. Ця форма організації компанії часто використовується для проведення спільної політики та спільного контролю за дотриманням спільних інтересів великих корпорацій або для прискорення процесу диверсифікації.

Фінансова група — це, як правило, об’єднання кількох підприємств, об’єднаних в єдине ціле системою взаємної участі. На відміну від холдингової компанії, фінансова група зазвичай не має материнської компанії, що спеціалізується на управлінні.

Фінансова компанія — це корпорація, яка фінансує певне, досить вузьке коло інших корпорацій, відібраних за певним критерієм, і не диверсифікує інвестиції, притаманні інвестиційній компанії та іншим фінансовим структурам. Як правило, фінансова компанія (на відміну від холдингової) не має контрольних пакетів акцій корпорацій, які вона фінансує. Інвестиційні установи першої групи при інвестуванні дуже рідко використовують фондову біржу, «вуличний» (позабіржовий) ринок та інших фондових посередників.

Реалізація широкомасштабних інвестицій, тобто не дотримання певного, заздалегідь обраного набору об’єктів інвестування. При цьому інвестиційний портфель досить широкий і відносно стабільний. До цієї групи належать страхові та пенсійні фонди тощо. Вони формують свій капітал за рахунок вкладів кінцевих інвесторів (насамперед дрібних – фізичних – та середніх), вкладаючи його в різноманітні цінні папери з метою забезпечення певного рівня доходів на капітал. У широкому сенсі всі інвестиційні інститути другої групи можна назвати інвестиційними компаніями. Однак у вузькому сенсі слова інвестиційна компанія — це компанія, яка формує свій капітал за рахунок внесків дрібних інвесторів на загальних підставах і не займається страхуванням чи іншою діяльністю. Інвестування в цінні папери для такої компанії є основним і єдиним видом діяльності. Офіційно в Росії в даний час під інвестиційною компанією розуміють інвестиційний інститут у вузькому сенсі цього слова, який, однак, інвестує капітал не тільки за рахунок фінансових, а й реальних інвестицій, а також виконує деякі функції комерційних банків.

Інвестиційні компанії можна класифікувати за такими критеріями:

1) в юридичній формі — традиційно під інвестиційною компанією розуміють інвестиційне акціонерне товариство (формує свій капітал шляхом випуску та продажу акцій), тоді як інвестиційну компанію в іншій формі власності в економічній літературі зазвичай називають трастом. (управляється капіталом інвесторів за їх довіреністю);

2) відповідно до спеціалізації інвестицій інвестиційна компанія може інвестувати в різні види цінних паперів (універсальна інвестиційна компанія) або віддавати перевагу інвестиціям у певний з них (облігаційний фонд — спеціалізується виключно на інвестиціях в облігації, звичайний акціонерний фонд — на інвестиціях в акціях тощо). г.); спеціалізація інвестиційної компанії залежить від цілей її акціонерів;

3) за ступенем свободи менеджерів у прийнятті рішень розрізняють інвестиційну компанію загального управління як інвестиційну компанію, в якій менеджери мають широку свободу дій, та управлінську інвестиційну компанію, в якій менеджери мають свободу дій у напрямку інвестицій. .

«Інвестиційний фонд» значною мірою є синонімом терміну «інвестиційна компанія».

Інвестиційні інститути другої групи активно працюють на фондових біржах та позабіржовому ринку цінних паперів. Інвестиційні установи, які широко інвестують, але не мають стабільного портфеля цінних паперів, називаються інвестиційними дилерами. Це установи, які прагнуть отримати прибуток шляхом спекулятивної торгівлі на фондовій біржі. До них належать торгові компанії, інвестиційні банки, торгові доми, інвестиційні пули тощо. За своїми функціями вони значно ближчі до посередників на ринку цінних паперів, ніж до інститутів інвестиційного ринку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *