Дипломна - Розробка системи керування асiнхронним двигуном з детальним розробленням програм при рiзних законах управлiння
Химия

Дипломна — Розробка системи керування асiнхронним двигуном з детальним розробленням програм при рiзних законах управлiння


Дипломна - Розробка системи керування асiнхронним двигуном з детальним розробленням програм при рiзних законах управлiння

Завантажити диплом: Розробка системи керування асинхронним двигуном з детальним розробленням програм при різних законах управління

Дипломний проект стор., Мал., Табл.

Проектування системи, система керування, асинхронний двигун, закон керування, цифровий сигнал, реалізація, інтегральна мікросхема, перехідний процес, розрахунок.

Описаний об’єкт автоматичного керування – асинхронний двигун. Мета роботи-розробка системи управління асинхронним двигуном з розробкою програми за різних законів управління. Виконано огляд існуючих схем управління та сформульовано технічні вимоги до системи. Показано, що частотне керування асинхронним двигуном не задовольняє вимогам, у зв’язку з чим запропоновано застосувати закон керування напругою двигуна до функцій частоти та навантаження, що забезпечують зниження втрат у двигуні, запропонований М. П. Костенком. Розроблено функціональну схему системи управління, що використовує цифрові сигнали.
Виконано проектування системи – розроблена принципова схема та друкована плата системи управління асинхронним двигуном за допомогою інтерфейсу RS-232C. Розраховано максимально можливу швидкість передачі даних у каналі зв’язку. Розроблено протокол обміну та програму верхнього рівня, що моделює роботу двигуна при різних законах управління.
Вжито заходів щодо забезпечення безпеки під час роботи з об’єктом управління.
Визначено планову вартість розробки та плановий прибуток.

План дипломного проекту

Вступ

1. Стан питання та постановка задачі

1.1. Загальні відомості про асинхронні двигуни

1.2. Технічний опис системи

1.3. Аналіз наявних засобів автоматизації

1.4. Обґрунтування структури системи автоматичного керування

2. Технічне завдання

2.1. Найменування та сфера застосування

2.2. Підстава щодо розробки

2.3. Мета та призначення розробки

2.4. Вимоги до системи

2.4.1. Вимоги до комплексу розв’язуваних завдань

2.4.2. нижній рівень

2.4.3. Верхній рівень

2.4.4. Вимоги до надійності

2.4.5. Вимоги до безпеки

2.4.6. Вимоги до ергономіки та технічної естетики

2.4.7. Вимоги до експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та зберігання компонентів системи

2.4.8. Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу

2.4.9. Вимоги щодо збереження інформації при аваріях

2.4.10. Вимоги до захисту від впливу зовнішніх впливів

2.5. Вимоги до видів забезпечення

2.5.1. Вимоги до математичного забезпечення

2.5.2. Вимоги до інформаційного забезпечення

2.5.3. Вимоги до лінгвістичного забезпечення

2.5.4. Вимоги до програмного забезпечення

2.5.5. Вимоги до технічного забезпечення

3. Спеціальна частина

3.1. Вибір технічних засобів

3.2. Розробка структурної схеми

3.3. Розробка функціональної схеми

3.3.1. Блок центрального процесора

3.3.2. Блок введення та перетворення аналогових сигналів

3.3.3. Блок введення-виводу дискретних сигналів

3.3.4. Математичний опис асинхронного двигуна

3.4. Проектування робота

3.4.1. Постановка задачі

3.4.2. Вихідні дані

3.4.3. Основні поняття та визначення

3.4.4. Метод матриць у кінематиці маніпуляторів

3.4.5. Вибір систем координат

3.4.6. Розширена матриця переходу для кінематичної пари

3.4.7. Розв’язання прямого завдання кінематики

3.4.8. Вирішення зворотного завдання кінематики

3.4.9. Перевірка рішення

3.5. Технічні засоби автоматизації систем управління гнучких автоматизованих виробництв

3.5.1. Вибір системи координат верстата, деталі та інструменту

3.5.2. Вибір типових переходів операцій свердління

3.5.3. Кодування керуючої програми процесу свердління

3.6. Зв’язок контролера з ЕОМ верхнього рівня

3.6.1. Схема гальванічної розв’язки приймача мікроконтролера

3.6.2. Інтерфейс послідовного каналу зв’язку ЕОМ із контролером

3.6.3. Організація обміну по послідовному каналу

3.6.4. Розрахунок форми сигналу в лінії зв’язку та швидкості обміну

3.7. Теорія автоматичного керування

4. Конструкторсько-технологічна частина

4.1. Загальні технічні вимоги до друкованої плати

4.2. Основні засади конструювання друкованих плат

4.3. Технологія виготовлення плати

5. Економічна частина

5.1. Розрахунок планової собівартості

5.2. Визначення договірної ціни НДР та планового прибутку

6. Охорона праці

6.1. Аналіз умов праці, небезпечних та шкідливих виробничих факторів

6.2. Вибір та обґрунтування заходів для створення безпечних умов праці

6.3. Інструкція з охорони праці під час монтажу та експлуатації системи

6.4. Розрахунок штучного освітлення

6.5. Протипожежний захист

SUMMARY

Список літератури

Програми

Вступ

Автоматизація виробництва на основі мікроелектронної техніки для розвитку та вдосконалення існуючих та створених технологічних виробництв є одним з важливих напрямків виробництва.
Особливістю сучасного етапу розвитку автоматизації виробництва є поява та масове застосування якісно нових технічних засобів, виготовлення мереж на базі мікроелектроніки. Впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП) набуває особливого значення у зв’язку зі зростанням вимог до швидкості обчислення, переробки та видачі інформації. Тому розробка та дослідження структур та режимів функціонування АСУ ТП на основі мікроЕОМ є актуальним завданням. Використання мікроЕОМ дозволяє на порядок знизити витрати, забезпечує підвищення ефективності та розширення функціональних можливостей.
Одне з основних положень автоматизації процесів організаційного управління полягає у створенні безпаперової технології обробки інформації.
Програмне забезпечення систем із персональними мікроЕОМ вигідно відрізняється своєю простотою, проблемною спрямованістю.
Основною, визначальною метою управління обладнанням, технологічними та виробничими процесами за допомогою АСУ ТП є підвищення продуктивності праці, покращення якості продукції та використання матеріально-сировинних та паливно-енергетичних ресурсів. Подальше вдосконалення АСУ ТП пов’язані з підвищенням економічної ефективності шляхом індустріального створення автоматизованих технологічних комплексів з АСУ ТП.
Одним із суттєвих перешкод на шляху індустріалізації створення АСУ ТП є традиційні методи (трудомісткі) програмування ЕОМ та недостатня адаптивність типових АСУ ТП до ширшого кола умов роботи об’єктів управління. Подолати ці перешкоди для підприємств, що самостійно впроваджують АСУ ТП можна, по-перше, передачею значного ступеня програмного забезпечення з універсальних ОЗУ в ПЗУ мікропроцесорних функціональних блоків, з яких слід формувати логічну та обчислювальну частину АСУ ТП, тобто передачею завдань традиційного програмування у область масового виробництва пристроїв електронної техніки; по-друге, розвитком спеціалізованих операційних систем АСУ ТП, які мають широкі можливості до адаптації та працюють із мікропроцесорними функціональними блоками; по-третє, створенням програмно-апаратурних засобів реалізації діалогових режимів налаштування та роботи АСУ ТП.
Рівень автоматизації виробничих процесів, продуктивність праці та якість продукції визначається силовою електроозброєністю праці, основу якої складають регульовані електричні машини.
Метою цього дипломного проекту є розробка автоматичної системи регулювання електроприводу з потужним високовольтним короткозамкненим асинхронним двигуном з детальною розробкою програм для керуючої ЕОМ верхнього рівня.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *