Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Дипломна — 4. Планування витрат та прибутку


Дипломна - 4. Планування витрат та прибутку

4.1. Фінансове планування та планування витрат

Підприємство, що має значні фонди, зазвичай прагне інвестувати. однак не можна забувати, що фонди розжарюються зі строго певною метою і тому навряд чи можуть бути використані для сплати боргів, вкладень у товарні запаси тощо. Найбільш доцільним є вкладення зайвих фондів готівки у короткострокові цінні папери (до року). Хоча вони можуть приносити порівняно низький дохід, вони дуже ліквідні, мають широкий діапазон термінів погашення та легко переводять у готівку.
Істотну частину фінансового планування становить інвестиційний план.
Інвестиції — витрати коштів, створені задля відтворення капіталу (його підтримку та розширення). Інвестиції реалізуються шляхом кредитування, прямих витрат коштів, купівлі цінних паперів. Ми не розглядатимемо інвестиції, що косять характер трансферту, тобто ведуть лише до зміни власника (наприклад, купівля цінних паперів або придбання однією фірмою підприємства іншою).
Більшість витрат, пов’язаних з основними засобами, чітко поділяються на категорії, що стосуються або капітальних витрат, або звичайних виробничих витрат.

До капітальних витрат зазвичай відносять:

— Доповнення: нові основні засоби, які збільшують виробничі потужності без заміни існуючого обладнання;
— оновлення або заміна: обладнання, придбане для заміни аналогічних основних засобів, приблизно такої ж потужності;
— удосконалення або модернізація: капітальні витрати, що ведуть до фактичної заміни чи зміни основних засобів.

До виробничих витрат відносять:

— утримання та ремонт;
— амортизацію;
— Страхування;
— Податки на власність.

Така класифікація витрат на кошти дає можливість маневру фінансовими ресурсами. Наприклад, ремонт обладнання або споруд з використанням більш досконалих матеріалів може розглядатися не як виробнича витрата, а як капітальна. Якщо ж до продуктивних витрат компанія відносить витрати, що насправді є виробничими, то цим вона знижує розмір поточного прибутку і одночасно суму сплачуваних податків.
З фінансової точки зору метою аналізу капітальних вкладень є уникнення непотрібних капітальних витрат шляхом відповідного планування та складання бюджету капітальних витрат. Для цього необхідні:

— систематичний розгляд питання про заміну засобів виробництва. Ретельний аналіз існуючих вартісних даних (вартість ремонту, характер продукції тощо) може виявити потребу негайної заміни обладнання, навіть якщо воно може працювати ще кілька років; очікування остаточного зносу основних засобів може бути нині небезпечним;

— Наявність відповідних коштів. Надзвичайно важливо фінансувати капітальні витрати, не загрожуючи довгостроковим фінансовим планам підприємства.

Аналіз вищезазначених позицій допомагає складання бюджету капітальних витрат, який може включати такі пункти:

— первісна вартість всіх основних засобів початку бюджетного периода;

— суму амортизації основних засобів, що підлягає нарахуванню протягом бюджетного периода;

— орієнтовну вартість придбання нових основних засобів за бюджетний період;

— орієнтовну залишкову вартість обладнання, що підлягає заміні та продажу протягом бюджетного періоду, та орієнтовні прибутки прибутку та збитки внаслідок його продажу;

— Орієнтовну суму амортизації основних засобів, придбаних протягом бюджетного періоду;

— первісну вартість та суму амортизації основних засобів, які будуть у наявності у підприємства наприкінці бюджетного періоду.

Особливої ​​уваги вимагає аналіз майбутніх капітальних витрат, вкладених у модернізацію основного капіталу.

Тут корисно зробити:

— зіставлення виробничих витрат (порівняння витрат за нове устаткування з витратами на эксплуатируемого);

— зіставлення прибутку (порівняння прибутку за новим та старим обладнанням);

— Визначення рентабельності (співвіднесення витрат на придбання та експлуатацію нового обладнання з додатковим прибутком, що отримується з нього);

— Визначення окупності:

                   Необходимые капитальные вложения
Срок окупаемости =------------------------
Годовая амортизация + Годовая прибыль

Таким чином, ми розглянули планування витрат виробництва та прибутку, а також основні положення, планування фінансів.

4.2 Планування прибутку.

Планування прибутку є, мабуть, ключовим при вирішенні фінансових питань та питань ефективності. Принципово важливе значення тут має поняття «мертвої точки» або «точки рентабельності» — точки, що розділяє зони прибутку та збитків.

Дипломна - 4. Планування витрат та прибутку

«Мертва точка» показує величину мінімального обороту, необхідного покриття витрат.
З графіка слід, що з досягнення прибутковості (рентабельності) необхідно, щоб оборот з відрахуванням змінних витрат перевищував постійні витрати, тобто важливим засобом досягнення рентабельності є мінімізація змінних витрат.
Загальний розрахунок рентабельності передбачає такі формули:

Вкладений капітал в розрахунках рентабельності та вирішенні фінансових питань необхідно точно трактувати поняття «прибуток». Якщо повернутися до рахунку прибутків і збитків, то по ньому легко помітити, що є суттєва різниця між валовим і чистим прибутками: валовий прибуток є поточними доходами до сплати податків, чистий — після їх сплати, тобто це ті засоби, які компанія може мати в своєму розпорядженні повною мірою і на власний розсуд.

Висновок

В даний час стратегічний менеджмент є однією з основних дисциплін, які необхідно знати будь-якому менеджеру. Процес стратегічного планування включає ряд важливих операцій: планування витрат, планування виробництва, планування збуту і, нарешті, фінансове планування (планування прибутку). Стратегічний менеджмент, як наука, дозволяє підприємцю так спланувати діяльність фірми в короткому, середньому та довгому періодах, щоб забезпечити отримання фірмою максимально можливого прибутку з мінімальними витратами за умов мінливості стану ринку. Звичайно, це пов’язано з неминучим фінансовим ризиком, особливо в сучасних Російських умовах, але правильно проведене стратегічне планування дозволить звести ризик до мінімуму.
Цей курсовий проект мав на меті довести необхідність стратегічного планування діяльності будь-якої фірми, яка розраховує на фінансовий успіх у сучасних умовах ринку. Не можна забувати про те, що ми знаходимося в особливо жорстких умовах російської економіки, в яких деякі ринкові закони діють з точністю до навпаки, однак, зважаючи на те, що до перебудови наша країна протягом багатьох років була яскравим прикладом авторитарної директивно-планової економіки, то процес планування виробничо-комерційної діяльності підприємства та основних ринкових показників має під собою багаторічний досвід.
Зрозуміло, з настанням етапу реформ нашій державі змінилися як методи планування, і його завдання. Вони набули гнучкості, яка характеризується тим, що в сучасних умовах стратегічний план має можливість змінюватися відповідно до зміни ринкових умов.

Список використаної литературы:

1. А. Дейян, Анна та Лоїк Троадек. Стимулювання збуту та реклама на місці продажу. — Москва: Прогрес, 1994.

2. А. Дейян. Реклама. — Москва: Прогрес, 1994.

3. Е.Дж. Долан. Мікроекономіка. — С.Петербург: АТ СПБ, 1994.

4. Ф. Котлер. Основи маркетингу. — С.Петербург: Коруна, 1994.

5. П.А. Кохно, В.А. Мікрюков. Менеджмент. — Москва: Фінанси та статистика, 1993.

6. А. Кульман. Економічні механізми — Москва: Прогрес,1994.

7. К. Макконнелл, С. Брю. Економікс. — Москва: Республіка, 1993.

8 . В.С. Ліпатів. Методи дослідження трудових процесів. — Москва: МКУ, 1993.

9 . Е. Мате, Д. Тіксьє. Матетиально-технічне забезпечення діяльності підприємства. — Москва: Прогрес, 1994.

10. Ю.М. Осипів. Основи підприємницької справи. — Москва: Трігон, 1992.

11. В. Хойєр. Як робити бізнес у Європі. — Москва: Прогрес, 1992.

12. Ж. Шандезон, А. Лансестр. Методи продажу. — Москва: Прогрес, 1994.

13. Дж.М. Еванс, Б. Берман. Маркетинг. — Москва: Економіка, 1993.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *