Демонстраційна версія контрольно-вимірювального матеріалу для проведення перекладного іспиту з інформатики
Химия

Демонстраційна версія контрольно-вимірювального матеріалу для проведення перекладного іспиту з інформатики


Демонстраційна версія контрольно-вимірювального матеріалу

для проведення перекладного іспиту з інформатики та ІКТ

для учнів 8 класів МАОУ «Гімназія №3»

за 2014-2015 навчальний рік

(Джерело: Сайт «Здам ГІА»http://sdamgia.ru/)

Інструкція з виконання

Екзаменаційна робота складається з двох частин, що включають 14 завдань. Частина 1 містить 12 завдань, частина 2 містить 2 практичні завдання, що виконуються на комп’ютері. На виконання екзаменаційної роботи приділяється 2 години (120 хвилин). Ви можете самостійно визначати час, який відводите на виконання завдань частини 1 (рекомендований час 1:00) і на виконання завдань частини 2 (рекомендований час 1:00).

При виконанні завдань частини 1 не можна користуватися комп’ютером, калькулятором та довідковою літературою.

Відповіді до завдань 1-3 записуються як однієї цифри, що відповідає номеру правильної відповіді. Цю цифру запишіть у полі відповіді у тексті роботи, а потім перенесіть до бланку відповідей № 1.

Відповіді до завдань №№ 4-12 записуються як числа, послідовності букв чи цифр. Відповідь запишіть у полі відповіді в тексті роботи, а потім перенесіть у бланк відповідей № 1. Якщо в завданні як відповідь потрібно записати послідовність цифр або літер, при перенесенні відповіді на бланк потрібно записати тільки цю послідовність без пробілів, ком або інших додаткових символів.

Частина два містить два завдання. Результатом виконання кожного із цих завдань є файл. Формат файлу, його ім’я та каталог збереження на комп’ютері Вам повідомлять організатори.

При виконанні роботи можна користуватися чернеткою. Записи на чернетках не враховуються під час оцінювання роботи.

За кожне правильно виконане завдання частини один ставиться 1 бал, частини два – 2 бали. Бали, отримані за виконані Вами завдання, підсумовуються. Намагайтеся виконати якомога більше завдань і набрати найбільшу кількість балів.

Бажаємо успіху!

Частина 1.

Умова

1

Завдання 1. Стаття, набрана на комп’ютері, містить 64 сторінки, на кожній

сторінці 52 рядки, у кожному рядку 52 символи. Інформаційний обсяг статті становить

169 Кбайт. Визначте, скільки біт пам’яті використовується для кодування кожного символу,

якщо відомо, що для представлення кожного символу ЕОМ відводиться однаковий обсяг пам’яті.

1) 6

2) 8

3) 10

4) 12

Відповідь:

Умова

2

Завдання 2. Учень працював із каталогом З:ОсіньДереваКлен. Спочатку він

піднявся на один рівень вгору, потім спустився на один рівень вниз у каталог Полив, потім

ще раз піднявся на один рівень вгору і після цього спустився до каталогу Догляд. Запишіть

повний шлях каталогу, у якому опинився учень.

1) З:ОсіньДереваПолив

2) З:ОсіньДогляд

3) З:ОсіньДереваДогляд

4) З: Полив

Відповідь:

Умова

3

Завдання 3. Даний фрагмент електронної таблиці:

clip_image001

clip_image002

Яка з наведених нижче формул може бути записана в осередку A2, щоб побудована

після виконання обчислень діаграма за значеннями діапазону осередків A2: D2 відповідала

малюнку?

1) = С1-D1

2) = 2 * А1-С1

3) =(D1+5)/C1

4) = А1 + В2

Відповідь:

Умова

4

Завдання 4. Виконавець Чортежник переміщається координатною площиною, залишаючи

слід у вигляді лінії. Кресляр може виконувати команду Зміститися на (a, b) (де a, b — Цілі

числа), що переміщує Креслення з точки з координатами (x, у) у точку з координатами

(x + а, у + b). Якщо числа a, b позитивні, значення відповідної координати

збільшується; якщо негативні, зменшується.

Наприклад, якщо Чортежник знаходиться у точці з координатами (4, 2), то команда Змістити на

(2, −3) перемістить Чортежника в крапку (6, −1).

Запис

Повтори k разів

Команда1 Команда2 КомандаЗ

Кінець

означає, що послідовність команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повториться k разів.

Чортежнику був дано для виконання наступний алгоритм:

Повтори 5 раз

Зміститися на (0, 1) Зміститися на (−2, 3) Зміститись на (4, −5) Кінець

Які координати точки, з якої Чортежник починав рух, якщо наприкінці він опинився

у точці з координатами (−1, −1)?

1) (−11, 4)

2) (4, −11)

3) (8, 22)

4) (22, 8)

Відповідь:

Умова

5

Завдання 5. Хлопчики грали в шпигунів та закодували повідомлення придуманим шифром.

У повідомленні є лише літери з наведеного фрагмента кодової таблиці:

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

10

110

12

102

0

22

122

Визначте, скільки літер містить повідомлення:

101212210102.

Відповідь:

Умова

6

Завдання 6. У програмі «:=» позначає оператор присвоювання, знаки «+», «-«, «*»

і «/» — відповідно операції складання, віднімання, множення та поділу. Правила

виконання операцій та порядок дій відповідають правилам арифметики. Визначте

значення змінної b після виконання алгоритму:

а := 1

b := 4

а := 2*а + 3*b

b := a/2*b

У відповіді вкажіть одне ціле число – значення змінної b.

Відповідь:

Умова

7

Завдання 7. Запишіть значення змінної s, отримане в результаті роботи

наступної програми. Текст програми наведено двома мовами програмування.

Алгоритмічна мова

Паскаль

алг

поч

цілий s, k

s := 0

нц для k від 7 до 11

s := s + 11

кц

висновок s

кін

Vars, k: integer;

Begin

s := 0;

for k := 7 to 11 do

s: = s + 11;

writeln(s);

End.

Відповідь:

Умова

8

Завдання 8.

На малюнку — схема доріг, що зв’язують міста А, Б, В, Г, Д, Е, К. По кожній дорозі можна

рухатися лише в одному напрямку, вказаному стрілкою. Скільки існує різних

шляхів із міста А в місто К?

clip_image003
Відповідь:

Умова

9

Завдання 9. Переведіть двійкове число 1110001 у десяткову систему числення.

Відповідь:

Умова

10

Завдання 10. Файл розміром 3 Мбайт передається через деяке з’єднання за 2

хвилини. Визначте час (у секундах), за який можна передати через це саме з’єднання

4 Мбайт. У відповіді вкажіть одне число – кількість секунд. Одиниці виміру писати не потрібно.

Відповідь:

Умова

11

Завдання 11. Доступ до файлу moscow.jpg, що знаходиться на сервері city.ru,

здійснюється за протоколомhttp. Фрагменти адреси закодовані літерами від А до Ж.

Запишіть послідовність цих літер, що кодує адресу вказаного файлу в Інтернеті.

А).

Б) http

В) /

Г) .jpg

Д) Moscow

Е) ://

Ж) city

Відповідь:

Умова

12

Завдання 12. У таблиці наведено запити на пошуковий сервер. Для кожного запиту

вказано його код — відповідна літера від А до Р. Розташуйте коди запитів зліва направо

у порядку зменшення кількості сторінок, які знайшов пошуковий сервер за кожним запитом.

За всіма запитами було знайдено різну кількість сторінок. Для позначення логічного

операції «АБО» у запиті використовується символ «|», а для логічної операції «І» — «&»:

Код

Запит

А

Баскетбол

Б

Футбол & Баскетбол & Волейбол

В

Волейбол Баскетбол

Г

Футбол | Баскетбол | Волейбол

Відповідь:

Частина 2

Умова

13

Завдання 13.

clip_image005

На нескінченному полі є вертикальна стіна. Довжина стіни невідома. Від верхнього

кінця стіни вправо відходить горизонтальна стіна також невідомої довжини. Робот знаходиться в

клітини, розташованої ліворуч від нижнього краю вертикальної стіни.

На малюнку вказано один з можливих способів розташування стін і робіт.

буквою «Р»).Напишіть для Робота алгоритм, що зафарбовує всі клітини, розташовані ліворуч

вертикальної стіни та вище горизонтальної стіни та прилеглі до них. Робот повинен зафарбувати

тільки клітини, що задовольняють цій умові. Наприклад, для наведеного вище малюнка

Робот повинен зафарбувати такі клітини (див. рисунок).

Кінцеве розташування робота може бути довільним. Алгоритм має вирішувати завдання

для довільного розміру поля та будь-якого допустимого розташування стін усередині прямокутного

поля. У разі виконання алгоритму Робот не повинен зруйнуватися. Алгоритм напишіть у текстовому

редакторі та збережіть у текстовому файлі. Назва файлу та каталог для збереження Вам повідомлять

організатори іспиту.

Завдання 14. Напишіть програму, яка у послідовності натуральних чисел визначає

останнє парне число.

Програма одержує на вхід кількість чисел у послідовності, а потім самі числа.

У послідовності завжди є парне число. Кількість чисел вбирається у 1000.

Введені числа не перевищують 30000.

Програма має вивести одне число – останнє парне число.

Приклад роботи програми:

Вхідні дані

Вихідні дані

4

3

20

6

8

8

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *