Банкрутство підприємств
Химия

Банкрутство підприємств


Банкрутство підприємств

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про банкрутство» під банкрутством розуміють пов’язану з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи задовольнити в установлений для цього термін пред’явлені до нього кредиторами вимоги та виконати зобов’язання перед бюджетом.

Основна мета банкрутства – не ліквідація підприємства, а задоволення вимог кредиторів через визнання боржника банкрутом. Таким чином, банкрутство можна назвати засобом позбавлення боргів.

Банкрутство підприємства – визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

У розвитку будь-якого підприємства можна виділити такі стадії життєвого циклу підприємства (рис.3.1):

стадія I – зародження;

стадія ІІ – розвиток;

стадія III – бурхливий ріст,

стадія IV – стабільний розвиток;

стадія V- поява тенденції спаду;

стадія VI – активний спад;

стадія VII – банкрутство;

стадія VIII – ліквідація діяльності.

А, Б, В – життєві цикли діяльності підприємства

Т – період кризи

clip_image002

Рисунок 3.1- Життєвий цикл підприємства

Характеристика глибини стану банкрутства За глибиною банкрутства розрізняють його стадії:

I стадія допустиме банкрутство характеризує зародження негативного стану, що виникає на етапі життєвого циклу «реорганізація», коли виникає загроза втрати прибутку від підприємницької діяльності;

ІІ стадія — критичне банкрутство визначає посилення негативних тенденцій на етапі «спад», коли витрати на здійснення діяльності доводиться відшкодовувати за рахунок коштів кредиторів;

III стадія — катастрофічне банкрутство виникає на етапах «банкрутства» та «ліквідація» життєвого циклу підприємства, що супроводжується його закриттям або примусовою ліквідацією, наслідком яких є розпродаж майна для погашення вимог кредиторів. У цьому випадку боржник втрачає право самостійно управляти та розпоряджатися своїм майном. Це право переходити до ліквідаторів — осіб, призначених для управління майном боржника та примусової його ліквідації.

На кожній стадії розвитку негативної тенденції стан підприємства має свої відмітні ознаки:

на стадії I затримки з наданням звітності, зниження її якості; зміни в структурі балансу: різке зменшення грошей на рахунках; збільшення сум дебіторської та кредиторської заборгованостей, їх старіння та розбалансування; зниження обсягів продажу; необґрунтована зміна постачальників; зміни у структурі управління; всілякі реорганізації підприємства (відкриття та закриття представників, філій, дочірніх підприємств тощо); приховане зниження ціни підприємства, падіння курсу його акцій; зниження доходів (прибутку) від основної діяльності;

на стадії II: труднощі з готівкою; зменшення надходження грошових коштів, від господарських операцій; конфлікти у вищому керівництві; порушення термінів виплати заробітної платні; зростання плинності кадрів; погіршення соціально-психологічного клімату у трудовому колективі; встановлення нереальних цін на продукцію; позачергові перевірки фінансово-контролюючих органів; затруднення у отриманні комерційних кредитів; виникнення збитків;

на стадії III: незадовільна структура балансу; накопичення на складі готової продукції, яка чітко не реалізується; падіння обсягу виробництва; низька заробітна плата; скорочень робочого дня (тиждень); зростання збитків; недолік оборотних коштів; нездатність погасити термінові зобов’язання.

Антикризове управління діяльністю підприємств є сукупністю форм і методів реалізації антикризових процедур щодо конкретного підприємства-должника. На відміну від моніторингу це мікроекономічна категорія, що відображає виробничі відносини на рівні підприємства.

Антикризове управління починається лише на етапі різкого спаду виробництва, тобто «критичного банкрутства». Механізм антикризового управління враховує: діагностику техніко-економічного та фінансового стану підприємства, оцінку перспектив розвитку бізнесу, маркетинг, антикризову інвестиційну політику, управління персоналом, виробничий менеджмент, а за песимістичного результату – організацію ліквідації підприємства.

Причини неспроможності підприємства

Діяльність підприємства схильна до впливу багатьох факторів. В цілях антикризового управління діяльністю підприємства необхідно знати характер їхнього впливу. По напряму цих впливів фактори розрізняються на позитивні та негативні. Очевидно, неспроможність підприємств обумовлена ​​впливом останніх. Крім того, за ступенем залежності від суб’єкта господарської діяльності всі фактори поділяються на зовнішні та внутрішні.

Зовнішні фактори:

• економічні: рівень доходів і накопичень населення (купівельна спроможність); платоспроможність економічних партнерів, кредитна та податкова політика держави; зміна ринкових орієнтації споживача, кон’юнктури внутрішніх та світових ринків, державне регулювання, рівень розвитку науки і техніки, інфляція;

соціальні: зміна політичної обстановки всередині країни і за кордоном; міжнародна конкуренція, рівень культури підприємців та споживачів їх продукції, організація дозвілля населення, етичні домагання та релігійні норми, що визначають спосіб життя; демографічна ситуація.

правові: наявність законів, регулюючих підприємницьку діяльність (наприклад, упрощено та прискорено процедуру реєстрації підприємств); захист від державного бюрократизму, удосконалення податкового законодавства, методів обліку і форм звітності, розвиток спільної діяльності із залученням іноземного капіталу; забезпечення гарантії збереження прав на власність та дотримання договірних зобов’язань; захист фірм один від одного, споживачів від недоброякісної продукції.

природно-кліматичні та екологічні: наявність матеріальних ресурсів, кліматичні умови, стан довкілля тощо.

Внутрішні фактори:

• матеріально-технічні – фактори, пов’язані з рівнем розвитку техніки та технології, впровадженням у виробництво наукових відкриттів, удосконаленням знарядь та предметів праці. До них належать: заміна морально та фізично застарілого обладнання; ремонт діючого обладнання; механізація та автоматизація виробництва; електрифікація виробництва; хімізація виробництва; будівництво, реконструкція, збільшення використання виробничих площ; створення та впровадження принципово нових технологій, що забезпечують скорочення витрат, економію ресурсів, підвищення якості; поглиблення спеціалізації машин; економія матеріальних ресурсів; освоювання альтернативних джерел енергії тощо.

організаційні – фактори, обумовлені удосконаленням організації виробництва, праці та управління; вибором організаційно-правової форми.

Залежно від переважання причин виникнення банкрутства підприємств в економіці розрізняють такі їх типи:

• підприємство-банкрут, що функціонує у збалансованій економіці, – це підприємство, яке не могло виконати раніше взяті на собі зобов’язання з суб’єктивних причин;

• підприємство-банкрут, що функціонує в економіці масового банкрутства, – це підприємство, яке не годиться для розв’язання економічних завдань у перспективі.

Таким чином, суть антикризового управління підприємством полягає в умінні його пристосуватись до зміни матеріально-технічних, економічних та організаційних факторів – це гарантія не тільки його виживання, але і процвітання.

Шляхи запобігання банкрутству підприємств

Ліквідація діяльності підприємства не завжди збігається з ліквідацією самого підприємства. Так, на рисунку 3.1 між життєвими циклами Б і В існує годинниковий лаг Т, тобто підприємство, вичерпавши всі свої резерви у період функціонування в циклі Б, може продовжити свою життя в циклі В лише за умови сторонніх фінансових ін’єкцій. У період же Т підприємство зазнає кризу. Такий життєвий шлях характерний для більшості вітчизняних підприємств, адаптованих до бюджетних ассигнувань.

Проте існує й інший шлях. Кризі можна запобігти, якщо вчасно переорієнтовувати напрямок діяльності підприємства. Це означає необхідність виділення фінансових коштів на прибуток, одержуваний від діяльності, що успішно розвивається, у період стабільного розвитку підприємства, на маркетингові дослідження та перепрофілювання цієї діяльності в майбутньому. При цьому стадія розвитку нового виду діяльності повинна збігатися зі стадією появи тенденції спаду в результатах здійснюваної діяльності. У цьому випадку стрибок у розвитку підприємства у перехідний період буде згладжений (на малюнку – лінія О), оскільки вплив негативної тенденції на життєдіяльність підприємства буде ослаблено накладенням позитивної тенденції у розвитку нової діяльності. Таким чином життєвий цикл підприємства можна продовжити. Це ідеальна модель життя підприємства. Насправді підприємницька діяльність завжди пов’язана з ризиком. При настанні ризикового випадку виникає потреба у фінансовому оздоровленні «невдах».

Розрізняють два види тактики фінансового оздоровлення:

Захисна — проведення зберігаючих заходів, основу яких складає скорочення всіх витрат, пов’язаних з виробництвом та збутом продукції, змістом основних фондів та персоналу.

Наступальна — проведення заходів реформаторського характеру, спрямованих на приплив інвестицій ззовні або забезпечення умов для їх надходжень у будь-якій формі: від реалізації виробництва, венчурного капіталу, кредитів, капіталу за рахунок підвищення ефективності використання майна, враховуючи фондовий портфель, податкових пільг, участь у конкурсах інвестиційних проектів.

Ліквідація підприємства – це здійснення щодо визнаного банкрутом підприємства заходів, пов’язаних із задоволенням вимог кредиторів продажем його майна та ліквідацією юридичної особи боржника.

Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником або уповноваженим ним органом, а в разі банкрутства підприємства – судом або арбітражем. За їх рішенням ліквідація може провадитись самим підприємством в особі його органу управління.

Світова угода це процедура досягнення домовленості між боржником та кредиторами щодо пролонгації строків сплати належних кредиторам платежів або щодо зменшення суми боргів. Ця угода може укладатися на будь-якому етапі провадження справи про банкрутство і набирає чинності лише після її затвердження арбітражним судом. Подаючи заяву про затвердження мирової угоди, неможливий боржник подає проект угоди, баланс підприємства, список усіх кредиторів із визначенням сум заборгованості. Якщо неможливий боржник буде оголошений банкрутом до виконання мирової угоди, то відстрочені претензії кредиторів поновлюються в повному обсязі. Світова угода щодо відстрочки сплати платежів до бюджету та цільові позабюджетні фонди укладаються відповідно до вимог податкового законодавства.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *