Тести та шпаргалки

Асоціація страховиків


Асоціація страховиківАсоціація страховиківАсоціація страховиківАсоціація страховиківАсоціація страховиківАсоціація страховиківАсоціація страховиківАсоціація страховиківАсоціація страховиківАсоціація страховиківАсоціація страховиківАсоціація страховиківАсоціація страховиківАсоціація страховиківАсоціація страховиківАсоціація страховиківАсоціація страховиківАсоціація страховиківАсоціація страховиківАсоціація страховиківАсоціація страховиківАсоціація страховиківАсоціація страховиків1. Асоціація страховиків: види, цілі створення, особливості функціонування на страховому ринку

Страховики можуть створювати спілки, асоціації та інші об’єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів і реалізації спільних програм, якщо їх створення не суперечить вимогам законодавства Російської Федерації. Ці об’єднання не мають права безпосередньо займатися страховою діяльністю. Об’єднання страховиків діють на підставі статутів і набувають прав юридичних осіб після державної реєстрації відповідно до ФЗ «Про державну реєстрацію юридичних осіб» ст.13 Закону Російської Федерації від 27111992 № 4015-1 « Про організацію страхової справи в Російській Федерації».

В умовах відносно невеликих обсягів страхового ринку держава має можливість встановити комплексний нагляд за його учасниками. Зі збільшенням масштабів страхового ринку звужуються можливості забезпечення правил цивілізованої поведінки його учасників засобами державного регулювання. Виникла необхідність передачі частини контрольних функцій на рівень саморегулівних організацій (об’єднань), які об’єднують професійних учасників страхового ринку. Більше того, інтереси страхових компаній все більше переплітаються з інтересами держави, оскільки недобросовісна конкуренція між окремими страховиками завдає шкоди всім учасникам страхового ринку, знижуючи довіру до страхування та страховиків загалом. Тому в більшості країн існують саморегулівні організації страховиків, які, з одного боку, захищають інтереси учасників страхового ринку, а з іншого — встановлюють і контролюють певні правила та принципи поведінки. До них належать національні та регіональні асоціації (спілки) страховиків.

Прикладом може служити Міжнародний союз морського страхування, до складу якого входять національні асоціації страхових компаній, які страхують судна, вантажі та фрахт. Він був заснований в 1874 році за активної участі російських страхових компаній. До її складу входять більшість країн світу. Іншим прикладом асоціації є Асоціація британських страховиків. Асоціація була заснована в 1985 р. Вона об’єднала в єдину організацію існуючу Британську страхову асоціацію, Асоціацію компаній зі страхування від нещасних випадків, Комітет з пожежного страхування, Асоціацію компаній зі страхування життя на підприємствах, Асоціацію компаній зі страхування життя. Метою асоціації є захист інтересів її членів від недобросовісних страховиків та незаконних дій влади.

Об’єднання страховиків на території Російської Федерації діють на підставі ст. 14 та 14.1 Закону про страхування. Відповідно до ст. 14 суб’єктів страхової діяльності з метою координації своєї діяльності, представництва та захисту спільних інтересів своїх учасників можуть створювати спілки, асоціації та інші об’єднання. [2].

Відомості про об’єднання суб’єктів страхової діяльності вносяться до реєстру об’єднань суб’єктів страхової діяльності на підставі поданих до органу страхового нагляду копій свідоцтв про державну реєстрацію таких об’єднань та їх установчих документів.

У Росії страхові об’єднання формуються переважно за територіальним принципом — Асоціація «Велике Волга», Урало-Сибірська угода і т. д. Найбільше об’єднання — Всеросійський союз страховиків, який у майбутньому може стати саморегулівною організацією.

Відповідно до ст. 14.1 На підставі договору простого товариства (договору про спільну діяльність) страховики можуть діяти спільно без утворення юридичної особи з метою забезпечення фінансової стійкості страхових операцій за окремими видами страхування (страховими та перестраховими пулами).

Цілями створених у будь-який історичний період часу спілок страхових організацій є представництво та захист інтересів страховиків перед суспільством та перед законодавчими та державними структурами, розробка спільних програм стратегії та тактики розвитку страхової справи. За своїм статусом об’єднання страховиків мають бути громадськими організаціями, вільними від комерційної діяльності. [1].

Організаційною формою об’єднання страхових інтересів є товариство взаємного страхування (ОВС), учасники якого одночасно виступають як страховик, так і страхувальник. Відповідно до статті 7 Закону Російської Федерації «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» * (2) юридичні та фізичні особи для страхового захисту своїх майнових інтересів можуть створювати ОБС.

Основною метою взаємного страхування є перерозподіл ризиків. Особливо це стосується новостворених суб’єктів господарювання. Декілька суб’єктів господарювання одночасно мають відносно нижчий ризик страхового випадку, ніж кожен із них у різний час, при якому вони несуть значні витрати, тому їм доцільно «об’єднати зусилля» – створити фонд відшкодування збитків. Роль акумулятора в Росії в даний час відіграють державні (держстрахування) і приватні страхові компанії (комерційне страхування). Однак важливою складовою системи страхування, яка має найменшу комерційну спрямованість, мають бути самі суб’єкти господарювання шляхом об’єднання в товариства взаємного страхування * (11).

В умовах фінансової кризи для підтримки сталого функціонування підприємства необхідно ефективно і водночас відносно недороге управління ризиками, які неминуче виникають у процесі діяльності. [4].

Підприємство працює за рахунок власних коштів. Воно може володіти або управляти будівлями, спорудами, житловим фондом, обладнанням, інвентарем, готівкою в рублях та іноземній валюті, цінними паперами та іншим майном, а також володіти або користуватися земельними ділянками безстроково. Джерелом формування майна товариства є: а) вступні та пайові внески акціонерів; б) доходи від підприємницької діяльності товариства та створених ним організацій; в) доходи від розміщення власних коштів у банках, цінних паперів — добровільні майнові внески; г) інші джерела, не заборонені законодавством Російської Федерації.

Особливою формою об’єднання страховиків є страховий пул, створений для забезпечення фінансової стійкості страхових операцій на умовах солідарної відповідальності його учасників за виконання зобов’язань за договорами страхування, укладеними від імені учасників пулу.

Пул є формою тимчасового об’єднання незалежних компаній для вирішення певних особливих завдань і створюється на основі добровільної угоди між учасниками, які беруть на себе спільні зобов’язання за предметом договору.

Страхові пули широко представлені в усіх країнах з розвиненою системою страхування. Їх призначення полягає в тому, щоб:

подолання недостатньої фінансової спроможності окремих страховиків;

забезпечення фінансової стійкості страхових операцій; гарантії страхових виплат клієнтам; можливість прийняття великих ризиків на страхування.

Страхові пули страхують авіаційні ризики, ризики забруднення навколишнього середовища, ризики ядерної енергетики та цивільну відповідальність виробників ліків, будівельних компаній тощо. Участь у пулі часто є однією з умов допуску страхових компаній до страхування великих та небезпечних ризиків.

Перші страхові пули з’явилися в 60-х роках. минулого століття через збільшення кількості великомасштабних аварій і катастроф, викликаних техногенними факторами. Зараз вони діють у всіх країнах з розвиненою системою страхування. У більшості країн немає спеціального законодавства, яке б регулювало формування та діяльність страхових пулів. Як форма об’єднання страхових компаній вони регулюються загальним цивільним і договірним правом.

Договір страхування, що укладається від імені учасників страхового пулу, відрізняється від звичайного договору тим, що містить перелік страховиків — учасників пулу та частку кожного в прийнятому на страхування ризику. Крім того, він встановлює страховика, до якого страхувальник має право пред’явити вимоги щодо виконання договору страхування.

Страховий пул, як і будь-яке об’єднання, повинен мати органи управління — наглядову раду або збори керівників страхових компаній — учасників пулу або уповноважених ними осіб. Цей орган управління обирає зі свого складу голову та його заступника та проводить засідання у міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Як правило, в пулі обирається координатор, який може укласти початковий договір із страхувальником, а потім розподілити ризик і страхову премію між учасниками пулу. Якщо потенціал учасників пулу недостатній, то ризик, що залишився, передається на ринок перестрахування.

Учасники пулу підписують між собою договір про єдність для всіх учасників умов страхування та тарифів на види страхування, що надаються пулом. Для інших видів страхування учасники вільні у виборі умов.

У Росії існує кілька страхових пулів, утворених об’єктом страхування. Серед найбільших – ядерне, терористично, сільськогосподарське страхування та страхування відповідальності організацій, які працюють на небезпечних виробничих об’єктах. Нещодавно сформовано три страхові пули, які отримали ліцензію на страхування відповідальності керуючих компаній та спецдепозитарію пенсійних заощаджень. Можна очікувати, що в міру розвитку ринку кількість пулів буде збільшуватися.

2. Розрахунок тарифних ставок у майнових видах страхування

Варіант 8

Спосіб 1

  1. обчислити основне

То

Сб

q=

Тo=

  1. розрахувати премію за ризик

ТР

  1. чиста ставка

  1. Валова ставка

Спосіб 2

Таблиця — Оцінка страхового відшкодування та страхових сум за 5 років

років

Загальна страхова сума

Страхове відшкодування

Фактична збитковість

один

100000000

330000

0,33

2

100000000

614000

0,62

3

100000000

444000

0,44

чотири

100000000

585000

0,59

5

100000000

743000

0,74

500000000

2716000

2.72

Таблиця — Розрахункові показники для знаходження рівнянь тренду

років

я

фактична втрата,Yi

Розрахункові показники

Yi*I

один

один

0,33

0,33

один

2

2

0,62

1.24

чотири

3

3

0,44

1.32

9

чотири

чотири

0,59

2.36

16

5

5

0,74

3.7

25

п’ятнадцять

2.72

8,95

55

Таблиця – Дані для розрахунку стандартного відхилення збитковості

років

я

Фактична збитковість

Рівнева втрата

відхилення

Квадрати відхилень

один

один

0,33

0,386

0,056

0,003

2

2

0,62

0,465

0,155

0,024

3

3

0,44

0,544

0,104

0,011

чотири

чотири

0,59

0,623

0,033

0,001

5

5

0,74

0,702

0,038

0,002

п’ятнадцять

2.72

2.72

0,0410

Чиста ставка

Валова ставка

3. Розрахунок тарифної ставки зі змішаного страхування життя

Варіант 8

Чистий коефіцієнт виживання

Чистий рівень смертності

Чиста ставка

Валова ставка

Валова премія

Список використаних джерел

  1. Басаков М.І. «Страховий бізнес у питаннях і відповідях», — Ростов-на-Дону:

Фенікс, 2006 рік

  1. Шахов В. В. «Вступ до страхування: економічний аспект» — М.: Фінанси і статистика, 2004.

3. Шахов В. В. «Страхування»: Підручник для вузів. – М.: Страховий поліс, УНІТИ, 2007

4. Архангельський В.Д., Кузнєцова Н.П. Російський страховий ринок і малий бізнес. – СПб, 2006

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *