Курсова – Додаток 4. Основні написи (ГОСТ 19.104-78)
Химия

Курсова – Додаток 4. Основні написи (ГОСТ 19.104-78)


1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. До складу основних написів аркуша затвердження та титульного аркуша у програмних документах входять такі структурні дані:

— найменування міністерства (відомства);
— Назва документу;
— Позначення документа;
— відомості про носій даних, на якому подається оригінал;
— загальна кількість аркушів затвердження, обсяг документа;
— відомості про розробника;
— підпис нормоконтролера;
— Позначка про облік та зберігання;
— Відомості про зміну.

2. ОСНОВНІ НАДПИСИ ЛИСТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ (ЛУ)

2.1. Аркуш затвердження випускається на кожен програмний документ на аркушах паперу формату А4 (ГОСТ 2.301-68) незалежно від виду документа, який може бути виконаний на будь-якому носії даних.

2.2. Позначення аркуша затвердження складається з позначення документа, до якого належить аркуш затвердження, і через дефіс — шифр ЛУ.

Аркуш затвердження не входить до загальної кількості аркушів документа.

2.3. Лист затвердження може включати кілька аркушів, у цьому випадку кожний аркуш нумерується. На першому аркуші вказується загальна кількість аркушів, що входять до аркуша затвердження.

Другий та наступні листи затвердження оформляють відповідно до розд. 1 ГОСТ 19.106-78, причому у полі «текст документа» наводять посади та підписи осіб, які не вмістилися на першому аркуші листа затвердження.

2.4. Лист затвердження вносять у специфікацію після затвердження документа і зберігають для підприємства — власнику оригіналу документа.

Лист затвердження специфікації також вносять у цю специфікацію.

Копії листа затвердження надсилають замовнику та головному підприємству.

За особливим дозволом замовника лист затвердження може бути надісланий і до інших організацій.

2.5. Аркуш затвердження заповнюють формою, наведеною на рис.1: поле 1 — найменування міністерства чи відомства, у систему якого входить організація, яка розробила цей документ.

Заповнюють на вимогу замовника.

Вище поля 1, у правому верхньому кутку, за потреби, ставлять спеціальну позначку (гриф секретності, вказівку «З підприємства не виносити» тощо); поле 2 — у лівій частині поля — посади та підписи осіб, які погодили документ від організації замовника за необхідності, у правій частині поля — посада та підпис особи, яка затвердила документ від організації розробника.

Праворуч від кожного підпису проставляють ініціали та прізвище особи, яка підписала документ, а нижче за підпис — дату підписання.

Організації, що погоджують і затверджують, а також конкретні підписи посадових осіб регламентують міністерства і відомства.

поле 3 — повне найменування програми або програмного виробу (великими літерами), найменування та вид документа.

Найменування документа може бути опущене або об’єднане із найменуванням програми; поле 4 — позначення документа та зазначення виду носія даних.

Форма листа затвердження

---------T-----------------------------------------------------T----
¦                     - -- -- -- -- -- -¬ ¦  
¦	 ¦						    ¦  ¦
¦	 L -- -- -- ---- -- ¦  ¦
¦	 ¦ -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- ¬ ¦  ¦
¦	 ¦ ¦                         ¦
¦	 ¦ ¦			  1			    ¦  ¦
¦	 L- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- - ¦  ¦
¦	 ¦ ¦  ¦
¦	  -- -- -- ---- -- -- -- T- -- -- --	-- -- -- -- ¬ ¦  ¦
¦	 ¦			  ¦			    ¦  ¦
¦	  ¦						  ¦ ¦  ¦
¦	 ¦			  ¦			    ¦  ¦
¦	  ¦						  ¦ ¦  ¦
¦	 ¦		2	  ¦			    ¦  ¦
¦	  ¦						  ¦ ¦  ¦
¦	 ¦			  ¦			    ¦  ¦
¦	  ¦						  ¦ ¦  ¦
¦	 ¦ L- -- -- ---- -- -- -- +- -- -- --	-- -- -- -- - ¦  ¦
¦							    ¦  ¦
¦	 ¦ -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- ¬ ¦  ¦
¦  20							  ¦ ¦ 297
¦------¦ ¦						    ¦  ¦
¦							  ¦ ¦  ¦
¦	 ¦ ¦						    ¦  ¦
¦				  3			  ¦ ¦  ¦
¦	 ¦ ¦						    ¦  ¦
¦ -- --	-+						  ¦ ¦  ¦
¦	  ¦						    ¦  ¦
¦ ¦	 ¦						  ¦ ¦  ¦
¦	  ¦						    ¦  ¦
¦ ¦	 ¦ L- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- - ¦  ¦
¦							    ¦  ¦
¦ ¦	 ¦ -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- ¬ ¦  ¦
¦ ¦	 ¦			  4			    ¦  ¦
¦	  L- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- - ¦  ¦
¦ ¦	 ¦		  -- -- -- --	--¬		    ¦  ¦
¦				  5			    ¦  ¦
¦ ¦	 ¦		  L- -- -- --	---		    ¦  ¦
¦	  -- -- -- ---- -- -- -- T- -- -- --	-- -- -- -- ¬ ¦  ¦
¦ ¦	 ¦						    ¦  ¦
¦	  ¦			  ¦			  ¦ ¦  ¦
¦ ¦	 ¦						    ¦  ¦
¦  8	  ¦			  ¦			  ¦ ¦  ¦
¦ ¦	 ¦						    ¦  ¦
¦	  ¦		6	  ¦			  ¦ ¦  ¦
¦ ¦	 ¦						    ¦  ¦
¦	  ¦			  ¦			  ¦ ¦  ¦
¦ ¦	 ¦						    ¦  ¦
¦	  ¦			  ¦			  ¦ ¦  ¦
¦ ¦	 ¦						    ¦  ¦
¦	  L- -- -- --	-- -- -- -- +- -- -- --	-- -- -- -- - ¦  ¦
¦ ¦	 ¦		  -- -- -- --	--¬		    ¦  ¦
¦				  7			    ¦  ¦
¦ ¦	 ¦		  L- -- -- --	---		    ¦  ¦
¦			  -- -- -- --	--¬ --	-- -- -- -- ¬ ¦  ¦
¦ ¦	 ¦			  9		  10	    ¦  ¦
¦ L- --	--		  L- -- -- --	--- L -- -- --	-- -- ¦  
+--------------------------------------------------------------+----
¦			  210				    ¦
¦------------------------------------------------------------¦

Вигляд носія даних вказують лише у разі виконання програмного документа носії даних; поле 5- загальна кількість листів затвердження, наприклад, «Листів 3».

Для одного листа поле 5 не заповнюють; поле 6 — у правій частині поля — посади та підписи керівника організації, що випустила документ, керівника підрозділу, який раз працював документ, керівника розробки (розробника), виконавців розробки документа та нормоконтролера.

Праворуч від кожного підпису проставляють ініціали та прізвище особи, яка підписала документ, а нижче за підпис — дату підписання.

При великій кількості підписів їх розміщують або в лівій частині поля 2, або в лівій частині поля 6.

Візи інших посадових осіб, якщо вони необхідні документі, розміщують на полі для підшивки ЛУ;

— поле 7 — рік видання (затвердження) документа (без зазначення слова «рік» чи «г»);

— поле 8 — відмітка про облік та зберігання за ГОСТ 19.601-78;

— поле 9 – рядок змін за ГОСТ 19.604-78;

— поле 10 – літера документа.

Поля 8, 9 та 10 для програмних документів у курсовому проектуванні студентів спеціальності ПВС можна не заповнювати.

Приклад заповнення листа затвердження наведено на рис.2. Кількість підписів у прикладі наведено умовно.

3. ОСНОВНІ НАДПИСИ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

3.1. Титульний лист заповнюють за формою та правилами, встановленими для ЛП, при цьому:

— поле 1 – заповнюють на вимогу замовника;

— поле 2 – не заповнюють;

— поле 3 — повне найменування програми або програмного виробу (великими літерами), найменування та вид документа.

Назва документа може бути опущена або об’єднана з найменуванням програми. Дозволяється вказувати скорочене найменування програми або програмного виробу;

— поле 4 — позначення документа та зазначення виду носія даних. Вигляд носія даних вказують лише у разі виконання програмного документа носії даних;

— поле 5 – вказують обсяг документа;

— поле 6 – не заповнюють;

— поле 7 — рік видання (затвердження) документа (без зазначення слова «рік» чи «г»);

— поле 8 — відмітка про облік та зберігання за ГОСТ 19.601-78;

— поле 9 – рядок змін за ГОСТ 19.604-78;

— поле 10 – літера документа.

3.2. На титульному листі у лівому верхньому кутку має бути напис:

Затверджено
———————- позначення ЛУ

Приклад заповнення титульного листа наведено на рис.3.

4. ОСНОВНІ НАПИСИ У ТЕКСТІ ДОКУМЕНТА

4.1. Зміст та правила виконання основних написів у програмних документах на конкретних носіях даних наведені у відповідних державних стандартах ЄСПД.

4.2. Зміст та правила виконання основних написів наступних аркушів програмних документів, виконаних друкованим способом, наведені у ГОСТ 19.106-78.

Приклад заповнення аркуша затвердження

-------------------------------------------------------------------¬
¦	  Государственный комитет Российской Федерации      ¦
¦		   по	высшему	образованию            ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦					    УТВЕРЖДАЮ      ¦
¦					  Зав.кафедрой ПВС    ¦
¦					 (подпись) В.Б.Байбурин  ¦
¦					    22.02.1996	  ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦		  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ          ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦		Двумерный геометрический редактор         ¦
¦                                 ¦
¦		   Руководство программиста           ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦		Л И С Т	  У Т	В Е Р Ж	Д Е Н И	Я         ¦
¦                                 ¦
¦		  КФБН.00001-01 33 01-1-ЛУ            ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦	 СОГЛАСОВАНО                        ¦
¦   Руководитель работы		   Разработчики:    ¦
¦ (подпись) Н.Н.Клеванский		   Студ. ПВС-11     ¦
¦	 20.02.1996			 (подпись) С.В.Соболев  ¦
¦					    19.02.1996     ¦
¦					   Студ. ПВС-11     ¦
¦					 (подпись) С.А.Бузин   ¦
¦					    19.02.1996     ¦
¦					   Студ. ПВС-11     ¦
¦					 (подпись) А.А.Букарев  ¦
¦					    19.02.1996     ¦
¦                                 ¦
¦					   Нормоконтролер    ¦
¦					 (подпись) С.С.Лалетин  ¦
¦					    19.02.1996     ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦
¦			    1996       		  ¦
L-------------------------------------------------------------------
			   Рис.2
		Пример заполнения титульног листа
-------------------------------------------------------------------¬
¦	  Государственный комитет Российской Федерации	  ¦
¦		   по	высшему	образованию			  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦	  УТВЕРЖДЕН						  ¦
¦  КФБН.00001-01 33 01-1-ЛУ					  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦		  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ			  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦		Двумерный геометрический редактор		  ¦
¦								  ¦
¦		   Руководство программиста			  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦		  КФБН.00001-01 33 01-1-ЛУ			  ¦
¦								  ¦
¦			 Листов 23				  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
¦			    1996				  ¦
L-------------------------------------------------------------------

Рис.3

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *