Курсова - Додаток 12. Формуляр (ГОСТ 19501-78)
Химия

Курсова — Додаток 12. Формуляр (ГОСТ 19501-78)


Інформаційну частину (анотацію та зміст) допускається до документа не включати.

Склад та зміст розділів документа визначають відповідно до особливостей програмних виробів.

При необхідності допускається доповнювати документ іншими розділами або об’єднувати окремі розділи, а також розміщувати їх у додатках.

1.ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

У розділі наводяться загальні вказівки для обслуговуючого персоналу з експлуатації програмного виробу, заповнення та ведення його формуляра, наприклад: «Перед експлуатацією необхідно уважно ознайомитись з відповідними експлуатаційними документами (наводяться найменування документів).

Формуляр повинен перебувати у підрозділі, відповідальному за експлуатацію програмного виробу».

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

У розділі вказують найменування програмного виробу, його позначення, найменування підприємства-виробника, номер програмного
вироби підприємства та інші загальні відомості про програмний виріб.

3.ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

У розділі наводять необхідні під час експлуатації програмного виробу значення основних характеристик (наприклад, функціональних, надійності та інших.).

4.КОМПЛЕКТНІСТЬ

У розділі перераховують всі програмні вироби та документацію, що безпосередньо входять до програмного виробу, та документацію відповідно до комплектності, зазначеної в технічних умовах на програмний виріб.

За наявності відомості експлуатаційних документів у формулярі роблять її посилання без перерахування експлуатаційних документів (форма 1 обов’язкового докладання).

5.ПЕРІОДИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

У розділі вказують найменування вимірювання характеристик, що перевіряються, необхідну періодичність контролю (форма 2 докладання).

Фактичне значення характеристик записують розділ формуляра після кожного визначення.

6.СВІДЧЕННЯ ПРО ПРИЙМАННЯ

У розділі наводять свідоцтво про приймання програмного виробу, підписане особами, які відповідають за приймання (форма 3 додатка).

7.СВІДЧЕННЯ ПРО УПАКУВАННЯ І МАРКУВАННЯ

У розділі містяться відомості про упаковку програмного виробу, підписані особами, відповідальними за упаковку (форма 4 додатка).

8.ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

У розділі наводяться гарантійні зобов’язання підприємства-виробника.

9. ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ

У розділі наводять короткий виклад порядку пред’явлення рекламації, їх зміст та вжиті заходи (форма 5 додатка).

10. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАННЯ

У розділі вказують термін зберігання та умови зберігання програмного виробу (форма 6 додатка).

11. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАКРІПЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ВИРОБУ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

У розділі вказують прізвища та посади осіб, за якими закріплюють програмний виріб (форма 7 додатка).

12. ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ

У розділі вказують підставу для внесення змін, зміст зміни із зазначенням його порядкового номера, а також посаду, прізвище та підпис особи, відповідальної за проведення зміни (форма 8 додатка).

13.особливі відмітки

У розділі залишають кілька чистих листів для спеціальних позначок, які вносять під час експлуатації програмного виробу.

Як додатки до документа можуть бути наведені довідкові матеріали та додаткові документи (наприклад, журнал обліку роботи), необхідні під час експлуатації програмного виробу.

Форми розділів формуляру

							   Форма 1
			Комплектность
-------------T--------------T------------T--------------T-----------
 Обозначение ¦ Наименование ¦ Количество ¦ Порядковый	¦ Примечание
	   ¦		  ¦		 ¦учетный номер	¦
-------------+--------------+------------+--------------+-----------


							   Форма 2
	 Периодический	контроль основных характеристик
		  при эксплуатации и хранении
--------------------------T-----------------------------------------
Проверяемая характеристика¦	 Дата проведения измерения
------------T-------------+-------------T-------------T-------------
Наименование¦		 ¦  19..г.	¦  19..г.  ¦	 19..г.
	  ¦ Величина	 +------T------+------T------+------T------
 измерения ¦		 ¦Фактич¦Заме-	¦Фактич¦Заме- ¦Фактич¦Заме-
	  ¦		 ¦еская ¦рил	¦еская ¦рил  ¦еская ¦рил
	  ¦		 ¦величи¦(долж-¦величи¦(долж-¦величи¦(долж-
	  ¦		 ¦на	 ¦ность,¦на  ¦ность,¦на  ¦ность,
	  ¦		 ¦	 ¦под-	¦   ¦под- ¦	   ¦под-
	  ¦		 ¦	 ¦пись	¦   ¦пись ¦	   ¦пись
------------+-------------+------+------+------+------+------+------

							   Форма 3
		  Свидетельство о приемке


______________________________________	 __________________________
 наименование программного изделия		обозначение

  Соответствует техническим условиям (стандарту)__________________
						  номер технических

____________________________________________________________________
	   условий или стандарта

и признан (о) годным (ой) для эксплуатации

			   Дата выпуска___________________________

М.П.	   Подпись лиц,ответственных за приемку							   Форма 4
		  Свидетельство об упаковке

_______________	  _______________
 наименование	   обозначение	 номер	программного изделия


предприятия_____________упакован(а) ________________________________
				  наименование или код предприятия
					  (организации)

согласно требованиям, предусмотренным инструкцией___________________
						  обозначение

	 Дата упаковки___________________

	 Упаковку произвел_____________________(подпись)

	 Изделие после	упаковки принял__________________(подпись)


								М.П.

  Примечание.	 Форму	заполняют на	предприятии,  производившем
упаковку.

							   Форма 5
		  Учет	предъявленных рекламаций
--------T-------------T----------------T----------------------------
 Дата	¦ Содержание ¦	Меры, принятые ¦ Подпись ответственного	лица
	¦ рекламации ¦	по рекламации ¦
--------+-------------+----------------+----------------------------


							   Форма 6
			Сведения о хранении
---------------------------------T-----------T----------------------
	    Дата		 ¦ Условия ¦ Должность, фамилия и
----------------T----------------+ хранения ¦	 подпись лица,
 установки на	¦  снятия с	 ¦	   ¦	ответственного за
  хранение	¦  хранения	 ¦	   ¦	  хранение
----------------+----------------+-----------+----------------------
							   Форма 7

  Сведения о закреплении программного	изделия	при эксплуатации
--------------T--------------T-----------------------T--------------
 Должность  ¦	 Фамилия  ¦Номер и дата приказа  ¦	 Подпись
ответственного¦ответственного+-----------T-----------+ответственного
  лица   ¦	  лица	   ¦о	назначе- ¦об освобож-¦
	   ¦		   ¦нии	 ¦дении	   ¦
--------------+--------------+-----------+-----------+--------------


							   Форма 8
		   Сведения об изменениях
------------T-------T-------T-------T--------------T----------------
 Основание ¦ Дата ¦Содер- ¦Поряд- ¦Должность,	  ¦Подпись лица,
(входящий  ¦прове- ¦жание ¦ковый ¦фамилия и	  ¦ответственного
номер сопро-¦дения ¦измере-¦номер ¦подпись	  ¦за эксплуатацию
водительного¦измере-¦ния  ¦измере-¦ответственного¦программного
документа  ¦ния  ¦	  ¦ния  ¦лица за прове-¦изделия
и дата)	  ¦	  ¦	  ¦	  ¦дение измере- ¦
	  ¦	  ¦	  ¦	  ¦ний	  ¦
------------+-------+-------+-------+--------------+----------------

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *