Дипломна – 1.1 Постановка задачі
Химия

Дипломна – 1.1 Постановка задачі


Вступ.

Управлінська діяльність виступає в сучасних умовах як один із найважливіших факторів функціонування та розвитку промислових фірм. Ця діяльність постійно вдосконалюється відповідно до об’єктивних вимог виробництва та реалізації товарів, ускладненням господарських зв’язків, підвищенням ролі споживача у формуванні техніко-економічних та інших параметрів продукції. Велику роль відіграють також зміни в організаційних формах і характері діяльності фірм, підвищення значення транснаціональних корпорацій у міжнародних господарських зв’язках.

Зміни умов виробничої діяльності, необхідність адекватного пристосування до неї системи управління, позначаються не тільки на вдосконаленні його організації, а й на перерозподілі функцій управління за рівнями відповідальності, формами їх взаємодії тощо. Йдеться, перш за все, про таку систему управління (принципах, функціях, методах, організаційній структурі), яка породжена організаційною необхідністю та закономірністю господарювання, пов’язаними з задоволенням, в першу чергу, індивідуальних потреб, забезпеченням зацікавленості працівників у найвищих кінцевих результатах, зростаючими доходами населення, регулюванням товарно нових досягнень науково-технічної революції. Все це вимагає від фірм адаптації до нових умов, подолання суперечностей, що виникають в економічному і науково-технічному процесах.

Нові досягнення в галузі мікроелектроніки призвели до нових концепцій організації інформаційних служб. Завдяки високопродуктивним та економічним мікропроцесорам інформаційно-обчислювальні ресурси наближаються до робочих місць менеджерів, бухгалтерів, плановиків, адміністраторів, інженерів та інших категорій працівників. Удосконалюються персональні системи обробки даних, автоматизовані робочі місця на базі персональних комп’ютерів (ПК), які за вартістю наближаються до терміналів, а за можливостями — до ЕОМ третього покоління. На цій основі у 80-х роках намітилася тенденція розвитку інформаційно-обчислювальної техніки – створення локальних обчислювальних мереж (ЛВС) різного призначення. Однак, найближчим часом, в силу економічних умов, найпоширенішими стануть ЛОМ комерційного призначення.

У разі ринкової економіки інформація постає як із основних товарів. Успіх комерційної та підприємницької діяльності пов’язаний з муніципальними, банківськими, біржовими інформаційними системами, інформатизації оптової та роздрібної торгівлі, торгових будинків, служб управління працею та зайнятістю, створенням банку даних ринку товарів та послуг, розвитком центрів довідкової та аналітико-прогнозної котирувальної інформації, електронної пошти , електронного обміну даними та ін. Як правило, робота цих систем базується на локальних обчислювальних мережах різної архітектури чи їх об’єднаннях, що отримали назву корпоративних мереж.

У цей час виявилася й інша сторона застосування персональної обчислювальної техніки. Будучи істотним підмогою автоматизації низки рутинних робіт, поширені персональні ЕОМ часом не забезпечували створення досить потужних автоматизованих інформаційних систем (АІС) з урахуванням ЛВС. Для таких АІС знадобилося використання в ЛОМ комп’ютерів, розрахованих на ефективну роботу в мережі. У локальні мережі стали об’єднувати ПК, міні-ЕОМ, великі ЕОМ, робочі станції та спеціальні ЕОМ, що концентрують мережеві ресурси — сервери.

Наявність в офісі, конторі, установі (підприємстві, цеху тощо) ЛОМ створює для користувачів принципово нові можливості інтегрального характеру завдяки прикладним системам ПК та іншого обладнання мережі. Організується автоматизований документообіг (електронна пошта), створюються різні масиви управлінської, комерційної та іншої інформації загального призначення та персонально використовуються обчислювальні ресурси всієї мережі, а не лише окремого ПК. З’являються можливості використання різних засобів або інструментів для вирішення певних професійних завдань (наприклад, засобів машинної графіки, підготовки звітів, відомостей, доповідей, публікацій та інших документів). Крім організації внутрішніх служб, ЛОМ дозволяють організувати зовнішні по відношенню до служби служби, що обслуговується, такі, як телексний (телетайпний) зв’язок, поштова кореспонденція, електронні дошки оголошень, газети тощо, а також вихід у глобальні (регіональні) мережі ЕОМ та використання їх послуг.

Широка номенклатура ЛОМ, що постійно збільшується, мережні програмні продукти і технології, покладають на потенційного користувача складне завдання вибору потрібної системи з маси існуючих. У цьому проекті пропонується один із варіантів вирішення задачі конкретної програмної та апаратної реалізації системи управління роботою комерційної компанії в умовах сучасного офісу. Розглядаються оптимальні варіанти оснащення офісу комерційної компанії комплектом обладнання, достатнім для вирішення поставленого завдання

Глава 1.

Метою даного дипломного проекту є розробка системи управління роботою комерційної компанії. Виходячи з сучасних вимог, що висуваються до якості роботи управлінського ланки комерційної компанії, не можна не відзначити, що ефективна робота його повністю залежить від рівня оснащення офісу компанії електронним обладнанням, таким, як комп’ютери, засоби зв’язку, копіювальні пристрої.

У цьому ряді особливе місце займають комп’ютери та інше електронне обладнання, пов’язане з їх використанням як інструмент для діловодства та раціоналізації управлінської праці. Їх використання як інформаційних машин, що, хоч і не відповідає їх назві, але останнім часом стає основним видом їх застосування, дозволяє скоротити час, необхідний для підготовки конкретних маркетингових і виробничих проектів, зменшити непродуктивні витрати при їх реалізації, виключити можливість появи помилок у підготовці бухгалтерської, технологічної та інших видів документації, що дає комерційній компанії прямий економічний ефект.

Зрозуміло, для розкриття всіх потенційних можливостей, які несе використання комп’ютерів, необхідно застосовувати в роботі на них комплекс програмних і апаратних засобів. максимально відповідний поставленим завданням. Тому в даний час велика потреба комерційних компаній у комп’ютерних програмах, що підтримують роботу управлінського ланки компанії, а також інформації про способи оптимального використання наявного у компанії комп’ютерного обладнання.

Даний проект складається з наступних двох етапів розробки:

— розробка програми управління роботою комерційної компанії, орієнтованої застосування у роботі малих і середніх предприятий. Ця програма має бути використана як основний програмний продукт у складі АРМ “Директор” та АРМ “Бухгалтер” (із внесенням до складу останнього незначних змін);

— розробка конкретного апаратного середовища функціонування автоматизованих робочих місць для обґрунтування ухвалення рішення щодо закупівлі необхідного обладнання.

При проектуванні бралися до уваги такі вимоги:

— система повинна нормально функціонувати на стандартних персональних комп’ютерах клону IBM з процесором Intel386SX (мінімальні вимоги), підключених до офісної локальної обчислювальної мережі в режимі невиділених серверів;

— система не повинна мати прив’язки до апаратної частини для можливості перенесення її на нову платформу через неминуче моральне старіння комп’ютерної техніки;

— Обладнання розміщується в межах одного офісу компанії;

— архітектура системи має бути обрана таким чином, щоб мінімізувати ймовірність порушення штатного режиму роботи системи (вихід системи з ладу, руйнування інформаційної бази даних, втрати чи спотворення інформації) при випадкових чи свідомих некоректних діях користувачів;

— система має забезпечувати захист інформаційної бази даних від несанкціонованого доступу;

— основна програмна оболонка системи повинна встановлюватись на робочі місця директора та бухгалтера з будь-якого комп’ютера, приєднаного до локальної офісної обчислювальної мережі;

— Встановлення програмної оболонки повинна проводитися в режимі діалогу Користувач-ЕОМ спеціальною програмою інсталяції;

— основна програмна оболонка повинна мати інтуїтивно ясний дружній інтерфейс і не повинна вимагати від користувачів спеціальної підготовки, не пов’язаної з професійними обов’язками;

— основна програмна оболонка повинна мати можливість змінювати по

бажанню замовника генеровані форми звітів та порядок заповнення вихідних форм;

— система повинна мати можливість нарощування як програмної, так і апаратної частини.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *